Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2012

De SP ging de verkiezingen in met het programma 'Nieuw vertrouwen'. Het verkiezingsprogramma richt zich op het aanpakken van de crisis waarbij diegenen die het minder getroffen hebben juist ontzien worden.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn:

Aanpak economische crisis

 • Nederland houdt niet vast aan de opgelegde drie procent begrotingsnorm, uiterlijk in 215 wordt het begrotingstekort terug gebracht onder de drie procent
 • er komt een speciaal investeringsprogramma voor onder andere onderhoud aan woningen en spoorwegen, om zo de economie weer op gang te helpen
 • een nationale investeringsbank gaat kredieten verstrekken aan fundamenteel gezonde en goed geleide bedrijven
 • het BTW-tarief blijft gelijk om zo de koopkracht te beschermen en herstel van ondernemingen in het MKB niet te schaden
 • de overheid wordt verantwoordelijk voor publieke diensten zoals zorg, onderwijs, openbaar vervoer, energie en postbezorging

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • handhaving van de ontslagbescherming, de duur van de WW wordt niet verkort
 • werkgevers gaan met een eigen bijdrage meebetalen aan de uitvoering van werknemersverzekeringen
 • de AOW-leeftijd blijft in ieder geval tot 2020 gehandhaafd, langer doorwerken wordt nu al aantrekkelijker gemaakt
 • de hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro

Zorg

 • het eigen risico in de zorg wordt fors verlaagd en zo snel mogelijk afgeschaft
 • marktwerking in de zorg werkt contraproductief en wordt daarom gestopt
 • het persoongebonden budget (PGB) moet beschikbaar blijven voor de mensen die het nodig hebben
 • de AWBZ wordt omgevormd tot betere betaalvormen, op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen

Veiligheid

 • er wordt geïnvesteerd in extra politiecapaciteit en gesneden in onnodige bureaucratie
 • invoering van de nationale politie mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van gemeenten over de lokale veiligheid
 • in gevangenissen komt meer aandacht voor resocialisatie van gevangenen, direct na aanvang van detentie, en gedetineerde doen zoveel mogelijk zinvolle arbeid voor de samenleving
 • er wordt veel actiever opgetreden tegen allerlei vormen van internetcriminaliteit

Onderwijs

 • de studiefinanciering en basisbeurs blijven bestaan, er komt geen langstudeerboete
 • er komt geen nullijn voor leraren, meer tijd voor onderwijs en minder bureaucratie en regeldrift
 • de bezuinigingen op passend onderwijs worden teruggedraaid
 • de overheid zorgt ervoor dat iedere jongere onder de 27 jaar kan werken of naar school kan gaan

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • asielzoekers krijgen snel duidelijkheid over hun toekomst en mogen werken om in hun eigen onderhoud te voorzien
 • wie buiten zijn schuld het land niet kan verlaten wordt niet op straat gezet en krijgt een verblijfsvergunning
 • de gezinsherenigingsprocedure voor vluchtelingen wordt versoepeld
 • kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn kunnen niet meer worden teruggestuurd

Europa

 • landen waarvan de schulden niet meer houdbaar zijn, zijn niet geholpen met nieuwe leningen en deze moeten dus ook niet meer verstrekt worden
 • burgers krijgen meer invloed op besluitvorming in de EU middels nationale parlementen en het Europees Parlement
 • de Europese Centrale Bank krijgt een groter mandaat zodat de financiële markten aan banden kunnen worden gelegd
 • het EU-budget moet beperkt worden, er moet minder Europese regelgeving zijn en meer transparantie

Overig

 • de BTW op kunst en cultuur wordt verlaagd naar zes procent
 • het budget voor ontwikkelingssamenwerking stijgt naar 0,8 procent van het BNP

2.

Kandidaten 2012

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over