Vragen SP over wangedrag tijdens SFIR-missies (2040514360)


Vragen gesteld door de leden der Kamer

2040514360

Vragen van de leden Van Bommel en Van Velzen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Defensie over wangedrag tijdens SFIR-missies. (Ingezonden 4 mei 2005)

1

Kent u het artikel «Hufterig gedrag in Irak»?1

2

Hoeveel medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben zich beklaagd over wangedrag van SFIR-leden?2 Om hoeveel voorvallen ging het?

3

Ging het daarbij om leden van SFIR 1 en SFIR 3 of zijn er over voorvallen tijdens de andere SFIR-missies ook klachten ingediend? Om welke voorvallen ging het daarbij?

4

Was er naar uw oordeel sprake van stelselmatig wangedrag? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?

5

Indien de klachten gegrond zijn, welke maatregelen hebt u genomen tegen de daders?

6

Ziet u in de voorvallen aanleiding structurele maatregelen te nemen in de opleiding en in de instructies voor de leiding tijdens missies? Zo ja, welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Eijsink en Dijsselbloem (beiden PvdA), eveneens ingezonden 4 mei 2005, (vraagnummer 2040514330).

Noot 1

Algemeen Dagblad, 30 april jl.

Noot 2

Stabilisation Force Iraq.