Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De ChristenUnie haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 305.094 (3,2%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 5 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie met de SGP, die beide partijen in totaal 1 zetels opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeed:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De Christenunie ging de verkiezingen in met het programma: 'Vooruitzien'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 16 miljard euro netto aan bezuinigingen; in 2015 een verwacht begrotingstekort van 0,3 procent
 • invoering van een Europese of mondiale bankheffing om financiële risico's te verlagen
 • herziening van het depositograntiestelsel, o.a. verlaging van het garantiebedrag naar 50.000
 • maximering van de hypotheekrenteaftrek tot 750.000 euro hypotheekschuld tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent
 • invoering van een tijdelijke Crisis- en Hersteltax in de vorm van een BTW-verhoging van het hoge BTW-tarief met één procent
 • verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, de leeftijd wordt vanaf 2015 stapsgewijs verhoogd

Sociaal- en financieel-economisch beleid

 • handhaving koppeling tussen lonen en uitkeringen
 • de zondagrust wordt gehandhaafd
 • introductie van een talentenbudget waardoor werknemers een eigenbudget krijgen voor scholing, verlof of een aanvulling op de WW
 • invoering van een eigen bijdrage voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag
 • verdubbeling van de ouderschapsverlofkorting
 • Invoering van de kilometerheffing
 • de algemene heffingskorting wordt vervangen door een belastingvrije som voor ieder huishouden

Zorg

 • premies voor de ziektekostenverzekering en het eigen risico worden sterker inkomensafhankelijk gemaakt; afschaffing van de zorgtoeslag
 • gegarandeerd recht op geestelijke verzorging
 • Meer voorlichting over alternatieven voor abortus, aandacht voor de seksuele moraal en een vervroeging van de grens voor een abortus naar 18 weken
 • Meer aandacht voor palliatieve zorg om euthanasie te verminderen; een evaluatie van de toetsingsprocedure voor euthanasie

Veiligheid

 • uitbreiding van Burgernet naar een landelijk dekkend netwerk waar burgers onmiddellijk misdrijven kunnen melden en deelnemers kunnen worden ingeschakeld voor EHBO en reanimatie
 • een eigen wijkagent of gemeentelijke wijktoezichthouder
 • het doorberekenen van politie-inzet bij grootschalige evenementen door middel van een ticketheffing
 • invoeren van inkomensafhankelijke boetes
 • sluiting van coffeeshops; afschaffing van het onderscheid tussen hard- en softdrugs
 • afschaffing van de identificatieplicht voor mensen jonger dan 16 jaar en ouder dan 70 jaar

Onderwijs

 • inzet op loopbaanbegeleiding/coaching, doorlopende leerlijnen en 6-jarige vakscholen
 • behoud maatsschappelijke stage
 • splitsing van het MBO in een beroepsgericht en een theoretische stroming; OV-trajectkaart voor MBO studenten
 • behoud van de basisbeurs; mogelijkheden voor Universiteiten om het collegegeld van de master te verhogen
 • vermindering van de studieschuld voor hen die zich tijdens hun studietijd maatschappelijke diensten verlenen

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • overheidsdiensten worden alleen in het Nederlands aangeboden, bij eventuele vertaling moeten burgers zelf een tolk bekostigen
 • invoering van een verbod op gelaatsbedekkende kleding in de openbare ruimte
 • de kosten voor inburgering moeten door nieuwkomers zelf worden betaald, vluchtelingen worden hiervan uitgezonderd

Overig

 • de leeftijd voor de verkoop van alcohol wordt verhoogt naar 18 jaar; schoolfeesten worden alcohol en drugsvrij
 • in de overheids-CAO wordt opgenomen dat iedere ambtenaar minstens één dag per jaar vrijwilligerswerk mag verrichten onder werktijd
 • verbod van vrachtvervoer over de weg op zondag
 • invoering van een correctief referendum
 • invoering van recht op toetsing aan de Grondwet

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over