Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal en financieel-economische doelstellingen

 • verlaging inkomensbelasting
 • afschaffing overdrachtsbelasting
 • afschaffing kinderbijslag voor meer dan twee kinderen bij nieuwgeborenen
 • werken voor bijstandsuitkering wanneer mensen ervoor in staat zijn.

Zorg

 • verhoging van salaris van verplegers
 • uitbreiding Nederlandse verzekeringsmarkt door toelating van buitenlandse verzekeraars
 • stimulatie zelfstandig wonen van ouderen.

Veiligheid

 • minimumstraf voor moord wordt 15 jaar, voor doodslag 10 jaar
 • wanneer een zwaar geweldsdelict drie keer wordt gepleegd krijgt de dader levenslang
 • levenslang voor serieverkrachters, zij komen ook niet meer in aanmerking voor (tbs-)behandeling
 • invoering van elektronische volgsysstemen voor tbs'ers
 • zwaarder straffen van rascistisch geweld
 • invoering lekenrechtsspraak.

Onderwijs

 • kleinere scholen met maximaal 600 leerlingen
 • herinvoering MAVO en ambachtsschool
 • verhoging salaris van leraren
 • scholen mogen hun eigen invulling geven aan lesprogramma's en besteding van eigen budget.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • koppelen van verblijfsvergunning aan arbeidscontract voor maximaal vijf jaar (Greencardsysteem)
 • per direct uitzetting van illegalen
 • paspoort voor nieuwe Nederlanders onder voorbehoud; wanneer in de eerste tien jaar een misdrijf wordt gepleegd, raakt men het Nederlandsschap kwijt en wordt uitgezet
 • wie Nederlander wil worden moet binnen één jaar een inburgeringsdiploma hebben en Nederlands kunnen spreken
 • stopzetting van subsidies voor etnische en religieuze organisaties
 • verbod op gezichtsbedekkende kleding op straat, op openbare scholen en in andere openbare ruimtes.

Overig

 • direct gekozen minister-president en burgemeester
 • vermindering van het aantal Tweede Kamerleden van 150 naar 100 leden
 • invoering bindend correctief referendum
 • beeïndigen van gedoogbeleid van softdrugs; legalisatie en invoering accijnsheffing op softdrugs
 • scheiding tussen kerk en staat wordt in de Grondwet vastgelegd.

Het programma van Eén NL werd niet doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Letterlijke tekst


Meer over