Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Deze algemene Tweede Kamercommissie had als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën. In maart 2017, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, hield de commissie formeel op te bestaan.

De commissie adviseerde ook andere vaste commissies bij vraagstukken op het gebied van de begroting en de verantwoording. Verder hield zij zich bezig met zaken betreffende de Comptabiliteitswet en onderhield zij de contacten met de Algemene Rekenkamer. Daarnaast behandelde zij de rapporten van de Algemene Rekenkamer en andere stukken inzake de rijksuitgaven.


Meer over