Resultaten Top van Biarritz: EP wenst verwijzing naar Handvest van Grondrechten in huidige verdragen

woensdag 25 oktober 2000

Doc.: B5-812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818/2000

Procedure : Initiatief

Debat : 25 oktober 2000

Stemming : 25 oktober 2000

Resolutie aangenomen (403/65/78)

Het EP is verheugd dat het Handvest van grondrechten op de Top van Biarritz is goedgekeurd, maar herhaalt dat het in de Europese Verdragen moet worden opgenomen. Indien dat niet meteen mogelijk is, moet wel in artikel 6 van het Verdrag een verwijzing naar het Handvest worden opgenomen. De methode die voor de opstelling van het Handvest is gebruikt, zou ook voor komende Verdragsherzieningen wenselijk zijn.

Met betrekking tot de IGC roept het EP de onderhandelaars op geen kloof te laten ontstaan tussen de grote en de kleine lidstaten en een goede en voor alle lidstaten aanvaardbare oplossing te vinden voor de samenstelling van de Commissie en de weging van de stemmen in de Raad. Het EP herhaalt dat meerderheidsbesluiten de algemene regel moeten worden en dat unanimiteit beperkt moet blijven tot besluiten van constitutionele aard. Gepaard daaraan dient de codecisie te worden uitgebreid. Het Parlement maakt zich zorgen aan de steeds grotere onevenwichtigheid tussen de instellingen.

Het EP wijst de Raad erop dat met de gunstige ontwikkelingen in Joegoslavië de behoefte aan financiële hulpverlening voor Zuidoost-Europa is toegenomen en dat Raad en EP daarom moeten onderhandelen over herziening van rubriek 4 (externe acties) van de begroting voor 2001. Op de nieuwe president Kostunica van Joegoslavië doet het EP een beroep om de zaken van alle politieke gevangenen, met name Kosovo-Albanezen, opnieuw te bekijken en hen eventueel vrij te laten.

Het EP doet een beroep op de Israëlische en Palestijnse leiders om extremistische groeperingen te isoleren en terug te keren naar de onderhandelingstafel om te komen tot een akkoord op basis van de resoluties 242 en 338 van de VN. Om de dialoog tussen de Israëlische en Palestijnse bevolking te stimuleren moeten alle mogelijke maatregelen genomen worden, onder meer herlancering van het Euro-mediterrane partnerschap. Overigens is het EP tevreden dat de EU zich met de aanwezigheid van Hoge Vertegenwoordiger Solana in Sjarm-al-Sjeik nadrukkelijker op het wereldtoneel profileert.

Tot slot betreurt het EP dat de listaten bij de recente olieprijscrisis hun olieaccijnzen en subsidies eenzijdig hebben aangepast. Dat druist in tegen de afgesproken coördinatie van het macro-economische beleid en de toezeggingen tot begrotingsconsolidering. Het EP vindt dat de Cmmissie een gemeenschappelijk concept voor het energiebeleid uitwerkt en dat de Raad een gemeenschappelijk energiebeleid moet ontwikkelen om de afhankelijkheid van de import te beperken en energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. Bij de olieproducerende landen dringt het EP erop aan de betalingen in euro's te accepteren.