Hoofdstuk III - Van de Raad van Nationale Ministers

Inhoudsopgave van deze pagina:


35: Verhoudingen met Europese Uitvoerende Raad en de Regeringen der deelnemende Staten

De Raad van Nationale Ministers oefent zijn bevoegdheden uit in de gevallen en op de wijze als in dit Statuut zijn voorzien, met het doel het beleid van de Europese Uitvoerende Raad en dat van de Regeringen der deelnemende Staten op elkander af te stemmen.

De Raad van Nationale Ministers en de Europese Uitvoerende Raad wisselen inlichtingen uit en plegen wederzijds overleg.

36: Samenstelling, Voorzitterschap

De Raad van Nationale Ministers is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende Staten. Iedere Staat vaardigt één lid van zijn Regering af.

Het voorzitterschap wordt door de leden van de Raad, in alfabetische volgorde van de namen der deelnemende Staten, bij toerbeurt uitgeoefend voor een tijdsduur van drie maanden.

37: Bijeenroepen, Contact met deelnemende Staten

De Raad van Nationale Ministers wordt bijeengeroepen op uitnodiging van zijn Voorzitter, op verzoek van een deelnemende Staat of van de Europese Uitvoerende Raad.

Het contact tussen de Raad van Nationale Ministers en de deelnemende Staten wordt verzorgd door hun respectieve nationale Ministers.