Artikel 35: Gedifferentieerde toepassing van de wet

34
Artikel 35
36

Bij de wet kan de tenuitvoerlegging van de bepalingen daarvan aan termijnen worden gebonden of worden vergezeld van gedifferentieerde overgangsmaatregelen, al naar gelang van degenen tot wie zij gericht zijn, indien de uniforme toepassing van deze bepalingen stuit op bijzondere moeilijkheden, voortvloeiende uit de specifieke situatie van een aantal dergenen tot wie zij gericht zijn.

Deze termijnen en maatregelen dienen echter te strekken tot vergemakkelijking van de toepassing op een later tijdstip van alle bepalingen van de wet op al degenen tot wie zij gericht is.