IGC-Raad op ministerieel niveau

14-06-2004
 

Tijdens deze Raad bereiden de ministers van Buitenlandse Zaken van alle EU-lidstaten de Europese Raad voor, waarin donderdag en vrijdag a.s. een beslissing wordt genomen over het al dan niet doorgaan van de Europese Grondwet. Dit is het twaalfde officiële overleg in het kader van de Intergouvernementele Conferentie.

Basis voor de onderhandelingen zijn twee documenten (CIG 79/04 en CIG 80/04, zie documentenoverzicht hieronder) waarin het Iers voorzitterschap compromis-voorstellen formuleerde voor tal van openstaande punten.

De Ieren hebben hierin niet de cruciale 'make or break'-punten opgenomen, zoals de stemverdeling in de Raad en de inrichting van de Europese Commissie. Deze punten staan voor donderdag en vrijdag op de agenda.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Openstaande punten

De meeste discussies tijdens de IGC-Raad concentreerden zich op document CIG 80/04, waarin met name de stemprocedures per beleidsterrein werden uitonderhandeld: wanneer wordt gestemd met met gekwalificeerde meerderheid, en wanneer met unanimiteit.

Andere zaken betroffen:

2.

Handhaving veto op meerjarenbegroting

In de aanloop naar deze Raad werd bekend dat de EU-voorzitter Ierland een politieke oplossing zoekt voor de Nederlandse wens om een veto te behouden bij de vaststelling van de langetermijnbegroting van de Europese Unie. Nederland neemt met deze eis een relatief geïsoleerde positie in.

De Ieren zouden denken aan een oplossing waarin het vetorecht gehandhaafd blijft voor de vaststelling van de begroting 2007-2013. Als in deze periode een oplossing wordt gevonden voor een andere Nederlandse wens, namelijk een beperking van de afdracht aan de EU-begroting (Nederland is thans de grootste netto-betaler), dan zou afschaffing van het veto voor Nederland aanvaardbaar kunnen zijn.

3.

Geen verwijzing naar God in de Grondwet

Het gesteggel over het al dan niet opnemen van een verwijzing naar een (joods-christelijke) God in de Grondwet lijkt te zijn gewonnen door de tegenstanders. In december 2003 stelde Finland een compromistekst voor (document CIG 61/03, zie overzicht hieronder), waarin de lange preambule drastisch wordt ingekort en een verwijzing naar de joods-christelijke wortels ontbreekt.

Het Finse voorstel lijkt kansrijk. De tekst hiervan luidt (tekst is nog niet in het Nederlands vertaald):

"RECOGNISING the historic importance of European reunification and the need to create a firm basis for the construction of a new Union, (Maastricht revised)"

"DETERMINED to continue in this new Union the process of integration initiated by the establishment of the European Communities and the European Union, while maintaining the acquis, (New)"

"DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their culture and their traditions, (Maastricht)"

"RECOGNISING that Europe is built above all through practical achievements which create real solidarity, and through the establishment of common rules , (ESCS modified)"

"CONVINCED that the peoples of Europe, united ever more closely, are determined to forge a common destiny, (Convention modified)"

"IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration, (Maastricht)"

"HAVE DECIDED to adopt this treaty establishing a Constitution for the European Union. (New)"

Bronnen

  • Trouw, 11 juni 2004
  • Algemeen Dagblad, 11 juni 2004
  • Persbericht Iers voorzitterschap, 14 juni 2004