Stabiliteitspact

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-76

Met betrekking tot artikel III-76 bevestigt de Conferentie dat verhoging van het groeipotentieel en zorgen voor een gezonde begrotingssituatie de twee pijlers zijn van het economisch en budgettair beleid van de Unie en de lidstaten. Het stabiliteits- en groeipact is een belangrijk werktuig om deze doelstellingen te bereiken.

De Conferentie herhaalt dat zij de bepalingen betreffende het stabiliteits- en groeipact blijft beschouwen als het kader voor de coördinatie van het begrotingsbeleid in de lidstaten van de Europese Unie.

De Conferentie bevestigt dat een op regels gebaseerd systeem de beste garantie vormt voor het doen nakomen van verbintenissen en voor een gelijke behandeling van alle lidstaten.

In verband hiermee bevestigt de Conferentie eveneens dat zij achter de doelstellingen van de strategie van Lissabon blijft staan: creëren van werkgelegenheid, structurele hervormingen en sociale cohesie.

De Unie streeft naar evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit. Het economisch en het begrotingsbeleid moeten dus de juiste prioriteiten bepalen voor economische hervormingen, innovatie, concurrentievermogen en stimulering van de particuliere investeringen en de particuliere consumptie in tijden van zwakke economische groei. Dit zou tot uiting moeten komen in de opzet van begrotingsbesluiten op nationaal en EU-niveau, met name door herstructurering van de overheidsinkomsten en -uitgaven, waarbij conform de Grondwet en het stabiliteits- en groeipact begrotingsdiscipline in acht wordt genomen.

De budgettaire en economische uitdagingen waarmee de lidstaten worden geconfronteerd vestigen de aandacht op het belang van een gezond begrotingsbeleid tijdens de gehele economische cyclus.

De Conferentie is het erover eens dat de lidstaten perioden van economisch herstel actief dienen te gebruiken om hun overheidsfinanciën te consolideren en hun begrotingssituatie te verbeteren. Doelstelling is om in goede tijden geleidelijk een begrotingsoverschot te realiseren, waardoor de noodzakelijke ruimte ontstaat om economische tegenvallers op te vangen en aldus bij te dragen tot de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.

De lidstaten verwachten van de Commissie mogelijke voorstellen en van de lidstaten verdere bijdragen om het stabiliteits- en groeipact krachtiger en duidelijker uit te voeren. De lidstaten zullen alle nodige maatregelen nemen om het groeipotentieel van hun economieën te verbeteren.

Een verbeterde coördinatie van het economisch beleid zou deze doelstelling kracht kunnen bijzetten. Deze verklaring laat het toekomstige debat over het stabiliteits- en groeipact onverlet.