Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk

foto Drs. M.C.F. (Rita) Verdonkvergrootglas

Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het tweede kabinet-Balkenende . Was daarna het boegbeeld van het strengere asielbeleid en greep haar toenemende populariteit aan om zich te mengen in de leiderschapsstrijd bij de VVD. Zij werd echter verslagen door Rutte, maar kreeg bij de Kamerverkiezingen in 2006 als nummer twee wel meer stemmen. Claimde toen een leidende rol in de VVD en werd later uit de fractie gezet. De door haar in 2008 opgerichte beweging 'Trots op Nederland ' bleek uiteindelijk geen succes.

VVD , fractie-Verdonk (ex-VVD)
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

Voornamen (roepnaam)

Maria Cornelia Frederika (Rita)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 18 oktober 1955

Hoofdfuncties/beroepen (6/15)

 • directeur/eigenaar Rita Verdonk BV (bureau voor advies, coaching en lezingen)
 • eigenaar adviesbureau op gebied van veiligheid, van 2010 tot 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, van 14 december 2006 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • minister van Justitie, van 21 september 2006 tot 22 september 2006 (na het aftreden van minister Donner)
 • minister zonder portefeuille, minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, van 27 mei 2003 tot 14 december 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Stichting BHVregister, vanaf juli 2017
 • spreker/dagvoorzitter Speakers Academy, vanaf juli 2017

vorige (2/5)
 • columniste website www.gay.nl, vanaf 1 april 2011
 • columniste dagblad "Spits", vanaf februari 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen minister Hirsch Ballin, nadat er twee verschillende versies van de begroting hadden gecirculeerd. Zij stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege uitholling van het dualistisch bestel door de gevolgde procedure bij het opstellen van een aanvullend beleidsprogramma 2007-2011. Zij stemde als enige vóór die motie.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
 • Stelde in 2005 een jaarlijkse nationale ceremoniedag (24 augustus) in voor iedereen die het Nederlanderschap verkrijgt. Daarin worden de rechten en plichten als Nederlander bevestigd en wordt uiting gegeven aan de verbondenheid met Nederland. Instelling van deze dag was in 1998 al aangekondigd door haar voorganger Van Boxtel. (28.689 )
 • Kondigde in 2005 maatregelen aan tegen de komst van minderjarige Antillianen zonder opleiding, taalkennis en sociale geborgenheid naar Nederland

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2006 de Wet inburgering (Stb. 625) tot stand. Deze wet voert een meer verplichtend en resultaatgericht inburgeringsstelsel in. De kern daarvan wordt gevormd door een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, voorzover deze personen niet gedurende minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven en niet over bepaalde diploma's, certificaten of andere (soortgelijke) bewijsstukken beschikken. De inburgeringsplicht geldt zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers die tot deze doelgroep behoren. De inburgeringsplicht houdt in dat men de noodzakelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving alsnog verwerft en het inburgeringsexamen behaalt. (30.308 )
 • Bracht in 2005 de Wet inburgering in het buitenland (Stb. 28) tot stand. In de Vreemdelingenwet wordt als toelatingsvereiste voor de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd opgenomen dat de vreemdeling reeds voor zijn komst naar Nederland moet beschikken over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij. (29.700 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Haar vader werkte bij Douwe Egberts en was later eigenaar van een administratiekantoor
 • Werd op 27 januari 2004 korte tijd in het ziekenhuis opgenomen, nadat zij onwel was geworden. Hervatte na enkele dagen rust haar werkzaamheden.
 • Was in haar studententijd in Nijmegen actief in de Bond voor Wetsovertreders, die opkwam voor de belangen van gedetineerden

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 2 op de kandidatenlijst van de VVD

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"IJzeren Rita" (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.