Drs. M.C.F. (Rita) Verdonk

foto Drs. M.C.F. (Rita) Verdonkvergrootglas

Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als 'buitenstaander' minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het tweede kabinet-Balkenende . Was daarna het boegbeeld van het strengere asielbeleid en greep haar toenemende populariteit aan om zich te mengen in de leiderschapsstrijd bij de VVD. Zij werd echter verslagen door Rutte, maar kreeg bij de Kamerverkiezingen in 2006 als nummer twee wel meer stemmen. Claimde toen een leidende rol in de VVD en werd later uit de fractie gezet. De door haar in 2008 opgerichte beweging 'Trots op Nederland ' bleek uiteindelijk geen succes.

VVD , fractie-Verdonk (ex-VVD)
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

Voornamen (roepnaam)

Maria Cornelia Frederika (Rita)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 18 oktober 1955

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen) (vóór 1978, 'papieren' lid)
 • PSP (Pacifistisch-Socialitische Partij), vanaf april 1978 (tot omstreeks 1980)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 2002 tot oktober 2007
 • Trots op Nederland, vanaf mei 2008

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-lid Verdonk, van 14 september 2007 tot 17 juni 2010

Hoofdfuncties/beroepen

 • directie-stagiair directie Gevangeniswezen, ministerie van Justitie, van 1983 tot 1984
 • adjunct-directeur Huis van Bewaring te Scheveningen, van 1984 tot 1988
 • lid directie Penitentiaire Inrichting 'De Schie' te Rotterdam, van 1988 tot 1992
 • ambtenaar directie Justitiële Jeugdinrichtingen en TBS, directoraat-generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging, ministerie van Justitie (o.a. plaatsvervangend directeur), van 1992 tot 1996
 • directeur Staatsveiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1996 tot 1999
 • senior manager/directeur KPMG, van 1999 tot 2002
 • directeur Atos KPMG Consulting, van 2002 tot 2003
 • gedetacheerd bij het projectbureau Allochtone Minderjarige Asielzoekers, ministerie van Justitie, 2003
 • minister zonder portefeuille, minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, van 27 mei 2003 tot 14 december 2006
 • minister van Justitie, van 21 september 2006 tot 22 september 2006 (na het aftreden van minister Donner)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • minister zonder portefeuille, minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, van 14 december 2006 tot 22 februari 2007
 • fractievoorzitter fractie-lid Verdonk (eenpersoonsfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 2007 tot 17 juni 2010
 • eigenaar adviesbureau op gebied van veiligheid, van 2010 tot 2017

Activiteiten

als parlementariër
 • In de periode dat zij lid van de VVD-fractie was, hield zij zich bezig met primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs, jeugdbeleid en het beleid inzake jeugdcriminaliteit.
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege uitholling van het dualistisch bestel door de gevolgde procedure bij het opstellen van een aanvullend beleidsprogramma 2007-2011. Zij stemde als enige vóór die motie.
 • Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen minister Hirsch Ballin, nadat er twee verschillende versies van de begroting hadden gecirculeerd. Zij stemde als enige vóór die motie.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kwam in augustus 2003 met een eenmalige 'pardonregeling' voor een beperkte groep asielzoekers. Asielzoekers die sinds 27 mei 1998 of langer wachten op een besluit op hun asielaanvraag, mogen onder bepaalde voorwaarden in Nederland blijven. In januari 2004 bepaalde zij dat op basis van deze eenmalige regeling en van afzonderlijke regelingen 2334 uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning kregen. De overige van de in totaal 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet via vertrek- en uitzetcentra. Er mag door gemeenten geen noodopvang meer worden geregeld. Kreeg op 9 februari 2004 in een nota-overleg in de Tweede Kamer van de meerderheid steun voor haar beleid. (19.637 )
 • Stelde per 1 september 2003 de Remigratiewet buiten werking, Diende daartoe een wetsvoorstel in dat terugwerkende kracht had. (29.020 )
 • Bracht in november 2003 de notitie 'Terugkeerbeleid' uit. Hoofdlijnen van dat beleid zijn onder meer het bevorderen van terugkeer van niet-toegelaten vreemdelingen en het aanbrengen van een strikte scheiding tussen ongedocumenteerde en gedocumenteerde asielzoekers. Er komen zogenaamde oriëntatie- en terugkeerlocaties. (29.344 )
 • Bracht in 2004 de Contourennota inburgering uit. Daarin staan voorstellen voor strengere regels op het gebied van integratie, zoals verplichte inburgeringscursussen voor oud- en nieuwkomers, maatregelen om spreiding in wijken te bevorderen en eisen voor de oprichting van scholen. In de tegelijkertijd verschenen Illegalennota worden maatregelen aangekondigd voor een hardere aanpak van onder meer mensenhandel, illegale huisvesting en illegale tewerkstelling. (29.543 )
 • Kondigde in 2005 maatregelen aan tegen de komst van minderjarige Antillianen zonder opleiding, taalkennis en sociale geborgenheid naar Nederland
 • Stelde in 2005 een jaarlijkse nationale ceremoniedag (24 augustus) in voor iedereen die het Nederlanderschap verkrijgt. Daarin worden de rechten en plichten als Nederlander bevestigd en wordt uiting gegeven aan de verbondenheid met Nederland. Instelling van deze dag was in 1998 al aangekondigd door haar voorganger Van Boxtel. (28.689 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2004 de wet tot Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden in het Staatsblad (Stb. 681). Het verdrag biedt minderheden de garantie van gelijke behandeling voor de wet en geeft nationale minderheden het recht op het ontwikkelen van hun eigen cultuur en het behoud van indentiteit, religie, talen en tradies. In Nederland zijn alleen de Friezen nationale minderheden. Het wetsvoorstel was in 1999 ingediend en in 2000 in beide Kamers verdedigd door minister Van Boxtel. De behandeling in de Eerste Kamer werd in mei 2001 geschorst en in 2004 voortgezet. (26.389 )
 • Bracht in 2005 de Wet inburgering in het buitenland (Stb. 28) tot stand. In de Vreemdelingenwet wordt als toelatingsvereiste voor de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd opgenomen dat de vreemdeling reeds voor zijn komst naar Nederland moet beschikken over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij. (29.700 )
 • Bracht in 2006 de Wet inburgering (Stb. 625) tot stand. Deze wet voert een meer verplichtend en resultaatgericht inburgeringsstelsel in. De kern daarvan wordt gevormd door een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, voorzover deze personen niet gedurende minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven en niet over bepaalde diploma's, certificaten of andere (soortgelijke) bewijsstukken beschikken. De inburgeringsplicht geldt zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers die tot deze doelgroep behoren. De inburgeringsplicht houdt in dat men de noodzakelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving alsnog verwerft en het inburgeringsexamen behaalt. (30.308 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Speelde in haar jeugd handbal en zat later op judo op de sportschool van Anton Geesink
 • Was in haar studententijd in Nijmegen actief in de Bond voor Wetsovertreders, die opkwam voor de belangen van gedetineerden
 • Werd op 27 januari 2004 korte tijd in het ziekenhuis opgenomen, nadat zij onwel was geworden. Hervatte na enkele dagen rust haar werkzaamheden.
 • Haar vader werkte bij Douwe Egberts en was later eigenaar van een administratiekantoor

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"IJzeren Rita" (bijnaam)

Publicaties/bronnen

publicaties
"Rita Verdonk - mijn verhaal" (2013)

literatuur/documentatie
 • Jannetje Koelewijn, "'En jij Verdonk? Wanneer kies jij nou eens positie'. Minister voor Integratie Rita Verdonk (ex-PSP) werd pas heel laat lid van de VVD", NRC Handelsblad, 10 juni 2003
 • Jan Hoedeman, "'Lach ik eens, is het weer niet goed', Volkskrant Magazine, 9 oktober 2004
 • Steffie Kouters, "'Welk ongelijk moet ik bekennen dan?'", Volkskrant Magazine, 31 maart 2007
 • Danielle Pinedo en Freeks Staps, "Ze hebben me toch klein gekregen", NRC Weekend, 31 december & 1 januari 2012
 • "Tegen de 'partijbobo's'. Rita Verdonk en Trots op Nederland", in: P. Lucardie en G. Voerman, "Populisten in de polder" (2013)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.