S.M. (Sybilla) Dekker

foto S.M. (Sybilla) Dekkervergrootglas

Uit een werkgeversvereniging afkomstige VVD-politica, die in het kabinet-Balkenende II minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd. Was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op Landbouw en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Trachtte als minister tevergeefs het huurbeleid te liberaliseren, maar legde met de Nota Ruimte wel de basis voor een ander beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Had goede contacten in het land en werd geprezen vanwege haar vermogen om naar 'het veld' te luisteren, maar was tamelijk onwennig in de Haagse politiek. Trad af na het rapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol.

VVD
in de periode 2003-2006: minister

voornamen (roepnaam)

Sybilla Maria (Sybilla)

personalia

geboorteplaats en -datum
Alkmaar, 23 maart 1942

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • bedrijfsmaatschappelijk werker bij "Erdal" te Arnhem, van 1965 tot 1968
 • arbeidsinspectrice en staffunctionaris bij de Arbeidsinspectie in Arnhem, van 1968 tot 1976
 • organisatie-adviseur en sociaal coördinator bij het Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting voor de Kamer van Koophandel te Arnhem, van 1976 tot 1979
 • adjunct-directeur Personeelszaken, ministerie van Landbouw en Visserij, van 1979 tot 1983
 • plaatsvervangend directeur Organisatie en Effinciency, ministerie van Landbouw en Visserij, van 1983 tot 1984
 • directeur Materiële Zaken, ministerie van Landbouw en Visserij, van 1984 tot 1990
 • directeur NVOB (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid), van 1990 tot 1996
 • algemeen directeur AWVN (Algemene Werkgeversvereniging), aangesloten bij VNO-NCW, van 15 april 1996 tot 1 maart 2003
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 27 mei 2003 tot 21 september 2006

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Leidde van 15 tot en met 21 februari 2004 een handelsmissie naar China. Zij verving staatssecretaris Van Gennip, die met zwangerschapsverlof was.
 • Bracht in juni 2004 een brief uit over modernisering van het huurbeleid. Door grotere vrijheid voor verhuurders bij het bepalen van de huur (liberalisering) moet de mobiliteit op de woningmarkt worden verbeterd en moeten investeringen in nieuwbouw worden gestimuleerd. Kondigde in 2004/2005 een verdere liberalisering van de huursector aan. Onder druk van de Tweede Kamer werd de uitvoering van de plannen deels enige jaren (tot 2010) opgeschoven. Voor 600.000 woningen moesten de huren vanaf 2006 al wel meer dan de inflatie kunnen stijgen. Voor 2008 en 2009 gold als voorwaarde voor verdere huurstijging dat het tekort aan huurwoningen dan moest zijn afgenomen. Door grotere huurstijging mogelijk te maken, moest de bouw van huurwoningen worden gestimuleerd. In 2007 blokkeerde (onder haar opvolger) de Eerste Kamer realisering van de huurplannen. (27.926)
 • Bracht in 2004 de Nota Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling uit. In deze nota wordt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening vooral gelegd bij gemeenten en provincies ('decentraal wat kan, centraal wat moet') en wordt aan economische ontwikkeling een belangrijk accent gegeven. De mainports Schiphol en Rotterdam krijgen ruimte om verder te ontwikkelen, net als de regio Eindhoven. Ook zogenaamde greenports, zoals het Westland en de bloembollenstreek worden ontwikkeld. Gemeenten krijgen de ruimte om te bouwen voor hun natuurlijke aanwas; ook aan de rand van het Groene Hart mag worden gebouwd. De ecologische hoofdstructuur moet worden versterkt. (29.435)
 • Bracht in mei 2005 een brief uit over de zogenaamde 56-wijkenaanpak. Hierin wordt toekomstig beleid uiteengezet voor de aanpak in 56 stedelijke wijken. Doel is het vergroten van de leefbaarheid, door zowel verbetering van het woningbestand en de woningmarkt als door versterking van de sociale samenhang en fysieke omgeving (speelvoorzieningen, scholen, winkels, kinderopvang) in de wijken. Er moeten daartoe prestatieafspraken komen met gemeenten. De woningcorporaties krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering en financiering van de wijkaanpak. (30.136)
 • Diende in 2005 een wetsvoorstel in over modernisering van het instrumentarium voor het gemeentelijke grondbeleid. Het wetsvoorstel werd in 2007 door minister Cramer in het Staatsblad gebracht. (30.218)
 • Bracht in 2006 de Nota 'Ruimte geven, bescherming bieden. Een visie op de woningmarkt" uit. Verbetering van de werking van de woningmarkt staat daarin centraal. Grotere mogelijkheden om woningen aan te passen en het wegnemen van belemmeringen voor verhuizen zijn instrumenten die daarbij zullen worden ingezet. (30.607)
 • Verdedigde in 2006 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Het wetsvoorstel werd door haar opvolger in het Staatsblad gebracht. (28.916)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 61) tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor een nieuwe procedure van aanvraag van huursubsidie werd geïntroduceerd. De modernisering is het sluitstuk na twee eerdere wetswijzigingen om het programma Eos door te voeren. Doelstellingen waren: verbetering van de doelmatigheid, verhoging van de klantvriendelijkheid en verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van beleidsontwikkeling. Er hoeft niet meer jaarlijks een vervolgaanvraagformulier te worden ingevuld, er komt binnen vier weken antwoord op de aanvraag en er komen laagdrempelige contactpunten. Het wetvsoorstel was in 2003 ingediend door minister Kamp. (28.777)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 293) tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor het begrip 'normhuur' wordt vervangen door 'basishuur'. Het deel waarover geen huursubsidie wordt toegekend wordt verhoogd. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op de kosten voor huursubsidie gerealiseerd. (29.463)
 • Bracht in 2005 samen met staatssecretaris Wijn en minister De Geus de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (Stb. 344) tot stand. De uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen wordt gestroomlijnd en er komt één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag. De uitvoering wordt opgedragen aan de Belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen). (29.764)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Kreeg na haar ministerschap een relatie met haar oud-collega B.R. Bot

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juli 2002 (geweigerd; had geen vertrouwen in de LPF als coalitiepartner)

woonplaats
Wassenaar

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.