Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • (momenteel vacant), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • een hoge ambtenaar

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Relevante beleidsvelden en besluitvorming

Deze raad behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

(lees per relevant beleidsveld hoe de besluitvorming werkt)

2.

Geschiedenis

De Raad voor Landbouw en Visserij is een samenvoeging van de Landbouwraad en de Visserijraad. Tezamen met de Raad Algemene Zaken en Externe betrekkingen en de Raad Ecofin zijn dit een van de oudste formaties van de Raad Landbouw valt sinds 1960 hoofdzakelijk onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en visserij is sinds 1983 opgenomen in het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), hoewel de eerste maatregelen in deze sector uit 1970 dateren.