Commissievoorstel voor de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2019

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 7 november 2018.

In de aanloop naar de Visserijraad van december, waar de lidstaten de vangstquota voor volgend jaar moeten overeenkomen, komt de Commissie vandaag met haar voorstel.

Het voorstel van de Europese Commissie over de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee heeft betrekking op 89 bestanden: voor 62 daarvan worden de quota verhoogd of blijven zij stabiel, voor 22 bestanden worden de quota verlaagd en voor 5 bestanden stelt de Commissie nieuwe bijvangstquota's voor, die op een laag niveau liggen om de visserijdruk te beperken. De vangstmogelijkheden, ook wel TAC's (total allowable catches of totale toegestane vangsten) genoemd, worden vastgelegd voor de meeste commerciële visbestanden in de vorm van quota. Zij zorgen ervoor dat de visserijsector een optimale hoeveelheid vis kan bovenhalen zonder dat de gezondheid van de visbestanden daaronder te lijden heeft. Sommige van de belangrijkste visbestanden nemen in omvang toe - vooral langoustines in het Skagerrak/Kattegat, noordelijke heek en zuidelijke horsmakreel - en ook de winstgevendheid van de visserijsector gaat in stijgende lijn, met een geschatte winst van 1,4 miljard euro voor 2018.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Volgend jaar zal een mijlpaal vormen voor de Europese visserij. Het is onze collectieve plicht te zorgen voor een goede overgang naar de volledige aanlandingsverplichting vanaf 1 januari 2019. Tegelijkertijd moeten we verdere vooruitgang boeken met het bereiken van een duurzame visserij in 2020. Met dit voorstel reikt de Commissie concrete oplossingen aan om op beide fronten vooruitgang te boeken."

Om een einde te maken aan de verspilling van overboord gegooide vis is de aanlandingsverplichting vanaf 1 januari 2019 volledig van toepassing op alle vissersvloten van de EU. Dat betekent dat alle vangsten van gereglementeerde commerciële soorten - inclusief bijvangsten - die aan boord worden gebracht, moeten worden aangeland en in mindering moeten worden gebracht op de desbetreffende quota van elke lidstaat. In haar voorstel van vandaag heeft de Commissie de geadviseerde vangstmogelijkheden reeds verlaagd conform de overeengekomen afwijkingen van de aanlandingsverplichting.

Er is in de EU al aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame visserij: 53 bestanden worden nu bevist op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (maximum sustainable yield of MSY). In 2009 waren dat er nog maar 5 en in 2017 waren het er 44. Dat betekent dat de visserijdruk wordt beperkt tot een niveau dat borg staat voor een gezonde toekomst voor de biomassa van die bestanden, terwijl ook rekening wordt gehouden met socio-economische factoren. De Commissie werkt samen met de lidstaten om de vissers te steunen bij het bereiken van de doelstelling om alle bestanden uiterlijk in 2020 op een duurzaam niveau te bevissen, zoals is vastgelegd in het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Het voorstel van vandaag zal tijdens de Visserijraad van december (op 17 en 18 december in Brussel) worden ingediend met het oog op bespreking en vaststelling door de lidstaten. Het is de bedoeling dat het vanaf 1 januari 2019 van toepassing wordt.

Inhoud van het voorstel

De Commissie baseert haar voorstel op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). Zij beoogt daarbij tot een duurzaam beheer van de visbestanden te komen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat vissers de kost kunnen blijven verdienen.

Het voorstel heeft betrekking op bestanden die door de EU alleen of samen met derde landen als Noorwegen of door regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's) worden beheerd. Over een groot aantal van de betrokken bestanden zijn de internationale onderhandelingen nog niet afgerond en voor sommige andere bestanden is nog geen wetenschappelijk advies beschikbaar. De cijfers voor die bestanden zullen later worden ingevuld.

  • Voorgestelde verhogingen: Voor 27 bestanden stelt de Commissie voor de TAC's te verhogen, onder meer voor langoustines en schol in het Skagerrak/Kattegat, het noordelijke heekbestand, westelijke en zuidelijke horsmakreel, kabeljauw, tong en schol in de Ierse Zee, en tong en scharretong in de Golf van Biskaje.
  • Bestanden waarvoor een stabiel niveau ten opzichte van 2018 wordt voorgesteld: Voor 35 bestanden blijven de niveaus stabiel ten opzichte van vorig jaar.
  • Voorgestelde verlagingen: Voor 22 bestanden wordt een verlaging voorgesteld. Voor 12 van die bestanden bedraagt die verlaging minder dan 20 %, terwijl voor 5 ervan wetenschappers hebben aanbevolen om voor 2019 een nulquotum (nul-TAC) vast te stellen. Het gaat om kabeljauw in de wateren ten westen van Schotland en kabeljauw in de Keltische Zee en de Golf van Biskaje en de wateren rond het Iberisch schiereiland, wijting in de wateren ten westen van Schotland en in de Ierse Zee en schol in de zuidelijke Keltische Zee en in de wateren ten zuidwesten van Ierland. De Commissie stelt daarom voor om gerichte visserij op die bestanden te verbieden.
  • Voorgestelde nieuwe bijvangstniveaus: Voor 5 bestanden die incidenteel worden gevangen, wordt een bijvangstquotum voorgesteld (zie tabel 4), dat op een laag niveau ligt om de visserijdruk te beperken. Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing, waaronder een volledige vangstdocumentatie. Het gaat om bestanden die worden gevangen in de gemengde visserij op magere vis.
  • Voor noordelijke zeebaars stelt de Commissie een reeks maatregelen voor, die worden uitgedrukt in vangstbeperkingen (geen TAC's), op basis van het meest recente wetenschappelijke advies. In het kader van die maatregelen zouden hogere vangsten worden toegestaan voor de visserij met haken en lijnen, namelijk 7 ton/vaartuig (tegenover 5 ton/vaartuig in 2018), en zou een "meeneemlimiet" voor de recreatievisserij worden toegestaan van 1 vis/dag gedurende zeven maanden (in plaats van slechts drie maanden in 2018).

Meer informatie

Zie de tabellen hieronder met nadere informatie over de vandaag gepresenteerde voorstellen voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee.

TAC's en quota

Vragen en antwoorden over het Commissievoorstel over vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2019.

Wetenschappelijk advies: in de TAC-voorstellen is terdege rekening gehouden met het wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV).

De belanghebbenden zijn geraadpleegd op basis van het raadplegingsdocument van de Commissie.

Meerjarige beheersplannen

Kaart van de visserijgebieden

Noot: in de onderstaande tabellen staan alleen de EU-bestanden die niet met derde landen worden gedeeld. Alle TAC-waarden zijn uitgedrukt in ton.

De definitieve TAC's voor 2018 weerspiegelen de totale TAC's die in de EU per bestand zijn vastgesteld, na eventuele overdrachten naar derde landen.

Tabel 1: Bestanden waarvoor hogere TAC's (totale toegestane vangsten) worden voorgesteld

 

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2018

Voorstel TAC 2019

Voorgestelde wijziging TAC 2019 t.o.v. TAC 2018

Zeeduivel

Lophiidae

8c, 9, 10, CECAF 34.1.1

3 955

4 023

+2 %

Blauwe leng

Molva dypterygia

wateren van de Unie en int. wateren van 5b, 6, 7

10 463

11 778

+13 %

Evervissen

Caproidae

6, 7, 8

20 380

21 830

+7 %

Kabeljauw

Gadus morhua

7a

695

807

+16 %

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

6b, 12 en 14

5 163

10 469

+103 %

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

7a

3 207

3 739

 

+17 %

Heek

Merluccius merluccius

3a

3 136

 

4 286

 

+37 %

Heek

Merluccius merluccius

2a en 4

3 653

4 994

+37 %

Heek

Merluccius merluccius

5b, 6, 7, 12 en 14

62 536

79 762

+28 %

Heek

Merluccius merluccius

8abde

42 460

 

52 118

+23 %

Horsmakreel

Trachurus

2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d en 8e 5b; internationale wateren van 12 en 14

99 470

 

119 118

 

+20 %

Horsmakreel

Trachurus

8c

16 000

18 858

+18 %

Horsmakreel

Trachurus

9

55 555

 

94 017

 

+69 %

Tongschar en witje

Microstomus kitt en Glyptocephalus cynoglossus

wateren van de Unie van 2a, 4

6 391

7 874

+23 %

Scharretong

Lepidorhombus

wateren van de Unie van de Noordzee

2 526

2 887

+14 %

Scharretong

Lepidorhombus

7

12 310

18 132

+47 %

Scharretong

Lepidorhombus

8abde

1 218

1 704

+40 %

Scharretong

Lepidorhombus

8c, 9, 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

1 387

1 872

+35 %

Langoustine

Nephrops

3a

11 738

19 424

+65 %

Schol

Pleuronectes platessa

3aS (Kattegat)

1 483

2 941

+98 %

Schol

Pleuronectes platessa

7a

1 793

3 075

+72 %

Schol

Pleuronectes platessa

7fg

511

1 608

+215 %

Tong

Solea

3a

448

502

+12 %

Tong

Solea

7a

40

414

+935 %

Tong

Solea

7e

1 202

1 242

+3 %

Tong

Solea

8ab

3 621

3 823

+6 %

Tarbot en griet

Psetta maxima en Scophthalmus rhombus

2a en 4

7 102

8 122

+14 %

Tabel 2: Bestanden met ongewijzigde TAC's (totale toegestane vangsten)

 

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2018

Voorstel TAC 2019

Voorgestelde wijziging TAC 2019 t.o.v. TAC 2018

Blauwe leng

Molva dypterygia

2a, 4

53

53

0 %

Blauwe leng

Molva dypterygia

3a

8

8

0 %

Kabeljauw

Gadus morhua

6b Rockall

74

74

0 %

Grote zilvervis

Argentina silus

1, 2

90

90

0 %

Grote zilvervis

Argentina silus

3a, 4

1 234

1 234

0 %

Grote zilvervis

Argentina silus

wateren van de Unie en int. wateren van 5, 6, 7

4 661

4 661

0 %

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

wateren van de Unie van 2a en 4; wateren van de Unie en int. wateren van 5b en 6

2 500

2 500

0 %

Haring

Clupea harengus

6a (Z), 7b, 7c

1 630

1 630

0 %

Haring

Clupea harengus

wateren van de Unie en int. wateren van 5b, 6b, 6a (N)

4 170

4 170

0 %

Haring

Clupea harengus

7ef

930

930

0 %

Horsmakreel

Trachurus

4b, 4c, 7d

15 179

15 179

0 %

Leng

Molva molva

wateren van de Unie en int. wateren van 1 en 2

36

36

0 %

Leng

Molva molva

3a

87

87

0 %

Leng

Molva molva

wateren van de Unie en int. wateren van 5

33

33

0 %

Leng

Molva molva

wateren van de Unie en int. wateren van 6, 7, 8, 9, 10, 12,14

20 396

 

20 396

 

0 %

Langoustine

Nephrops

8c

2

2

0 %

Doornhaai

Squalus acanthias

1, 5, 6, 7, 8, 12 en 14

270

270

0 %

Schol

Pleuronectes platessa

5, 6, 12, 14

658

658

0 %

Schol

Pleuronectes platessa

7bc

74

74

0 %

Schol

Pleuronectes platessa

8, 9, 10 CECAF 34.1.1

395

395

0 %

Witte koolvis

Pollachius pollachius

5b, 6, 12, 14

397

397

0 %

Witte koolvis

Pollachius pollachius

7 Ierse Zee, Keltische Zee, het Kanaal

12 163

12 163

0 %

Witte koolvis

Pollachius pollachius

8abde

1 482

1 482

0 %

Witte koolvis

Pollachius pollachius

8c

231

231

0 %

Witte koolvis

Pollachius pollachius

9, 10, CECAF 34.1.1

282

282

0 %

Zwarte koolvis

Pollachius virens

7, 8, 9, 10, CECAF 34.1.1

3 176

3 176

0 %

Tong

Solea

6

57

57

0 %

Tong

Solea

7bc

42

42

0 %

Tong

Solea

7hjk

382

382

0 %

Tong

Solea

8cde, 9 , 10, CECAF 34.1.1

1 072

1 072

0 %

Lom

Brosme brosme

wateren van de Unie en int. wateren van 1, 2, 14

21

21

0 %

Lom

Brosme brosme

3a Kattegat, Skagerrak

31

31

0 %

Lom

Brosme brosme

wateren van de Unie van 4

251

251

0 %

Lom

Brosme brosme

wateren van de Unie en int. wateren van 5, 6, 7

4 130

4 130

0 %

Wijting

Merlangius merlangus

8

2 540

2 540

0 %

Tabel 3: Bestanden waarvoor lagere TAC's (totale toegestane vangsten) worden voorgesteld

 

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2018

Voorstel TAC 2019

Voorgestelde wijziging TAC 2019 t.o.v. TAC 2018

Zeeduivel

Lophiidae

7

33 516

32 999

-2 %

Zeeduivel

Lophiidae

8abde

8 980

 

8 371

-7 %

Blauwe leng

Molva dypterygia

int. wateren van 12

286

229

-20 %

Kabeljauw

Gadus morhua

3aS (Kattegat)

630

476

-24 %

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

7b-k, 8, 9, 10

6 910

5 937

-14 %

Heek

Merluccius merluccius

8c, 9 en 10, wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

9 258

7 963

-14 %

Haring

Clupea harengus

7a Ierse Zee

7 016

6 896

-2 %

Haring

Clupea harengus

7ghjk Keltische Zee, zuidwesten van Ierland

10 127

4 742

-53 %

Leng

Molva molva

wateren van de Unie van 4

3 843

3 738

-3 %

Scharretong

Lepidorhombus

wateren van de Unie en int. wateren van 5b, 6, 12, 14

5 432

5 363

-1 %

Langoustine

Nephrops

2a en 4

24 518

22 854

-7 %

Langoustine

Nephrops

9, 10

381

281

-26 %

Schol

Pleuronectes platessa

7de

10 360

10 116

-2 %

Tong

Solea

2a en 4

15 684

12 247

-22 %

Tong

Solea

7d

3 405

2 508

-26 %

Tong

Solea

7fg Bristolkanaal

920

841

-9 %

Sprot

Sprattus sprattus

7de

3 296

2 637

-20 %

Kabeljauw

Gadus morhua

6a, wateren van de Unie en internationale wateren van 5b

 

0

-100 %

Kabeljauw

Gadus morhua

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 en 10; wateren van de Unie van CECAF

 

0

-100 %

Wijting

Merlangius merlangus

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

 

0

-100 %

Wijting

Merlangius merlangus

7a

 

0

-100 %

Schol

 

Pleuronectes platessa

 

7h, 7j en 7k

 

0

-100 %

Tabel 4: Bestanden waarvoor bijvangst-TAC's (totale toegestane vangsten) worden voorgesteld

 

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Bijvangst-TAC 2019

Voorstel (t)

Kabeljauw

Gadus morhua

6a, wateren van de Unie en internationale wateren van 5b

1 396

Kabeljauw

Gadus morhua

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 en 10; wateren van de Unie van CECAF

p.m.

Wijting

Merlangius merlangus

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

1 238

Wijting

Merlangius merlangus

7a

612

Schol

 

Pleuronectes platessa

 

7h, 7j en 7k

90

Tabel 5: Bestanden waarover nog geen advies is uitgebracht of waarover de onderhandeling nog lopen

 

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2018

Ansjovis

Engraulis

8

33 000

Zeeduivel

Lophiidae

wateren van de Unie van 2a en 4

16 225

Zeeduivel

Lophiidae

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

9 180

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

5b, 6a

4 654

Langoustine

Nephrops

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b

12 129

Langoustine

Nephrops

7

29 091

Langoustine

Nephrops

8abde

3 614

Noordse garnaal

Pandalus borealis

wateren van de Unie van 2a en 4

1 957

Roggen

Rajiformes

wateren van de Unie van 2a en 4

1 654

Roggen

Rajiformes

wateren van de Unie van 3a

47

Roggen

Rajiformes

wateren van de Unie van 6ab, 7a-c en 7e-k

9 699

Roggen

Rajiformes

wateren van de Unie van 8 en 9

4 326

Roggen

Rajiformes

7d

1 276

Wijting

Merlangius merlangus

7b-k

22 213

Golfrog

Raja undulata

7d, 7e

180

Tabel 6: Bestanden waarvoor de vaststelling van de TAC's (totale toegestane vangsten) aan een lidstaat is gedelegeerd

 

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Gedelegeerd aan

Haring

Clupea

6 Clyde

Verenigd Koninkrijk

Horsmakreel

Trachurus

wateren van de Unie van CECAF (Canarische Eilanden)

Spanje

Horsmakreel

Trachurus

wateren van de Unie van CECAF (Madeira)

Portugal

Horsmakreel

Trachurus

10, wateren van de Unie van CECAF (Azoren)

Portugal

Peneïde garnalen

Penaeus

Frans-Guyana

Frankrijk

IP/18/6301

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail