Drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor

foto Drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra

Ambitieuze CDA-politicus die als Hongaarse vluchteling naar Nederland kwam en zich via gemeentelijke functies opwerkte tot burgemeester van Haaksbergen. Werd in 1990 staatssecretaris van natuurbeheer, na het gedwongen vertrek van minister Braks. Na zijn staatssecretariaat vier jaar een tamelijk in de luwte opererend Tweede Kamerlid (onder meer woordvoerder politie en ruimtelijke ordening). Nadien bekleedde hij een diplomatieke functie in zijn geboorteland. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, redelijk Frans en leest Russisch. Harde werker, die een hekel heeft aan te veel bureaucratie.

CDA
in de periode 1990-1998: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jenö Dzsingisz (Dzsingisz)

geboorteplaats en -datum
Györ (Hongarije), 14 maart 1940

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1968 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 7 juni 1978 tot 16 november 1983
 • hoofd Kabinetszaken en chef Kabinet van de burgemeester van 's-Gravenhage, van 1978 tot 1982
 • hoofd afdeling economische zaken (tevens Coördinator Wederopbouw Scheveningen), gemeente 's-Gravenhage, van 1982 tot november 1983
 • burgemeester van Haaksbergen, van 16 november 1983 tot 28 september 1990
 • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (belast met onder meer natuur- en landschapsbeheer, dierenwelzijn en voedselkwaliteit), van 28 september 1990 tot 22 augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • landbouwraad te Boedapest (werkgebied Hongarije, Kroatië, Joegoslavische Republieken, Bosnië-Hercegovina en Macedonië), van juni 1998 tot 2005

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden met betrekking tot de inrichting en het beheer van de landelijke gebieden; 2. de aangelegenheden met betrekking tot de verwerving en het beheer van gronden ten behoeve van de landbouw, alsmede van bossen, natuurterreinen en van andere doeleinden van algemeen belang; 3. de aangelegenheden betreffende natuur-, landschapsbeheer en openluchtrecreatie; 4. de aangelegenheden met betrekking tot het milieu, met uitzondering van de meststoffen; 5. de aangelegenheden met betrekking tot gewasbescherming; 6. de plantenziektenkundige en dierziektekundige aangelegenheden; 7. de aangelegenheden met betrekking tot het dierenwelzijn; 8. de aangelegenheden met betrekking tot de voeding en de kwaliteit van producten, voortgebracht in de agrarische bedrijfskolom en de keuring en het toezicht op de kwaliteit van vee, vlees en andere agrarische producten.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/13)
 • voorzitter Internationale Commissie van de Oostvaardersplassen: Rapport ICMO 2, 2010
 • voorzitter Platform tegen strafbaarstelling illegaliteit, vanaf maart 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met binnenlandse zaken (financiën lagere overheden, grotestedenbeleid), politie, ruimtelijke ordening en Europese samenwerking

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Bracht in 1993 de Nota jacht en wildbeheer uit. Hierin wordt herijking van het jachtbeleid aangekondigd en een aanpassing van de lijst van bejaagbare soorten. Jacht is alleen aanvaardbaar voor zover daarmee een redelijk doel (bijvoorbeeld bestrijding van schade) is gediend en mits niet in strijd met het soorten- en gebiedenbeleid. Het behoud van een redelijke wildstand is een gemeenschappelijke zorg van jachthouders, grondgebruikers en overheid. (22.980)
 • Was in 1994 verantwoordelijk voor de invoering van een registratie- en identificatiesysteem van runderen via oormerken.
 • Wilde op 1 juli 1994 het Besluit huisvesting legkippen in werking laten treden, maar de Tweede Kamer wees via een amendement-Van Noord/Huys deze datum af omdat eenzijdige invoering onwenselijk werd geacht. Het besluit regelde de inwerkingtreding van het verbod op legbatterijen zoals vastgelegd in de in 1984 tot stand gekomen initiatiefwet-Tazelaar/Van Noord.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 1993 een nieuwe Wet op de Openluchtrecreatie (Stb. 300) tot stand. Het betreft vooral een op decentralisatie en deregulering gerichte aanpassing van de bestaande wet. Gemeenten en bedrijven krijgen meer eigen verantwoordelijkheid bij het scheppen van kampeermogelijkheden. (21.447)
 • Bracht in 1993 een wijziging (Stb. 585) van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet tot stand onder meer tot implementatie van de EG-Vogelrichtlijn van 1979. De EG-Vogelrichtlijn gaat over de instandhouding van de in het wild levende vogelsoorten in de Europese Gemeenschap. Lidstaten moeten het opzettelijk doden van vogels, vernielen van nesten en verstoren van het leefgebied van vogels verbieden en moeten zorgen voor voldoende variatie. Ook de handel in beschermde diersoorten moet worden tegengegaan. Jacht is slechts op een beperkt aantal vogelsoorten toegestaan. Slechts onder nauwkeurig geformuleerde voorwaarden mag van verboden worden afgeweken. Het rapen van kievitseieren blijft toegestaan, mits dit gecombineerd wordt met natuurbeschermingsactiviteiten. (22.201)
 • Bracht in 1994 een wijziging (Stb. 575) van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten tot stand. Hierdoor worden lacunes bij de uitvoering van internationale overeenkomsten over bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten ongedaan gemaakt. De belangrijkste betreft het ontbreken van een verbod tot het tentoonstellen voor handelsdoeleinden, het verkopen, het in bezet hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop van bedreigde dier- en plantensoorten die illegaal zijn ingevoerd. (22.901)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Hij maakt graag gebruik van zijn grote talenkennis. Hij spreekt Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, redelijk Frans en leest Russisch.
 • Zijn vader was leraar Grieks op een gymnasium, rector van een gymnasium, gasthoogleraar Poolse literatuur te Krakow en na 1948 arbeider in de zware industrie, arbeider bij de spoorwegen, arbeider in de mijnen en arbeider op een kerkhof
 • Zijn echtgenote was lid van Provinciale Staten van Overijssel (1988-1998)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Trouw, 28 september 1990
 • NRC Handelsblad, 26 en 30 november 1990
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.