Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks

foto Ir. G.J.M. (Gerrit) Braksvergrootglas

Vooraanstaand CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Werkte in Brussel als landbouwraad en werd toen hij nog maar drie jaar Tweede Kamerlid was al minister van Landbouw in het eerste kabinet-Van Agt . Keerde vervolgens na een jaar onderbreking in 1982 op die post terug. Kreeg als minister te maken met zaken als de mestproblematiek, problemen rond het dierenwelzijn en de visfraude . Omdat coalitiegenoot PvdA vond dat hij tegen dat laatste te weinig had gedaan en het vertrouwen in hem opzegde, trad hij in 1990 af. Werd daarna voorzitter van de KRO, senator en voorzitter van de CDA-Eerste Kamerfractie. Sloot zijn politieke loopbaan af als voorzitter van de Eerste Kamer, een ambt dat hij met de hem kenmerkende gemoedelijkheid vervulde. Was in 2007-2008 waarnemend burgemeester van Eindhoven

CDA
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, voorzitter Eerste Kamer, minister

Voornamen (roepnaam)

Gerardus Johannes Maria (Gerrit)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Odiliapeel (gem. Uden, N.Br.), 23 mei 1933

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 12 juli 2017

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1975 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker ouderlijk landbouwbedrijf, tot 1955 (gedurende bijna 10 jaar)
 • assistent Landbouwvoorlichtingsdienst te Eindhoven, van september 1955 tot september 1958
 • referendaris directie internationale economische samenwerking, ministerie van Landbouw en Visserij, van 15 februari 1965 tot 1 februari 1966
 • adjunct-landbouwattaché permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EEG (Europese Economische Gemeenschappen) te Brussel, van 1 februari 1966 tot 1 september 1967
 • secretaris NCB (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond), van 1 september 1967 tot juli 1969
 • landbouwraad, Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EG (Europese Gemeenschappen) te Brussel, van 1 juli 1969 tot 8 juni 1977
 • hoofdingenieur voor bijzondere opdrachten, van 20 september 1976 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 6 maart 1980
 • minister van Landbouw en Visserij, van 5 maart 1980 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 9 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 4 november 1982
 • minister van Landbouw en Visserij, van 4 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 6 november 1989
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 15 september 1989 tot 7 november 1989 (nadat minister Deetman was afgetreden vanwege zijn benoeming tot Tweede Kamervoorzitter)
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 7 november 1989 tot 18 september 1990
 • voorzitter KRO (Katholieke Radio-Omroep), van 11 maart 1991 tot 1 april 1996 (begon zijn werkzaamheden al op 1 januari 1991)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 10 juni 2003
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 2 oktober 2001
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 10 juni 2003
 • waarnemend burgemeester van Eindhoven, van 1 september 2007 tot 7 april 2008

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder landbouw en Europese zaken van de CDA-Tweede Kamerfractie
 • Was woordvoerder landbouw en buitenlandse zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich aanvankelijk ook met hoger onderwijs bezig.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1979 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Aanpassing aan de richtlijn van de EG inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen stemden
 • Behoorde in 1992 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een wijziging van de Winkelsluitingswet stemde

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was verantwoordelijk voor de uitvoering van de sinds 1976 bestaande Europese regelgeving inzake vangstbeperkingen in de visserij (visquota voor onder meer voor tong, schol, haring, makreel en schelvis). In 1983 kwam een gemeenschappelijk visserijbeleid tot stand, waarvan instandhouding van de visstand en bescherming van het zeemilieu centrale doelen zijn.
 • Diende in 1980 het wetsvoorstel Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren in. Dit wetsvoorstel werd in 1992 door staatssecretaris Gabor in het Staatsblad gebracht. (16.447 , 16.447 )
 • Verdedigde in 1983 in de Tweede Kamer samen met minister Winsemius en staatssecretaris Ploeg de in 1977 uitgebrachte Nota landelijke gebieden (over onder meer het natuur- en landschapsbeleid, openluchtrecreatie en de relatie tussen natuur en landbouw) (14.392 )
 • Bracht in 1983 samen met minister Winsemius de notitie 'De problematiek van de verzuring' uit over de milieuschade van uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. Streven is de depositie van verzurende stoffen drastisch terug te brengen. Maatregelen zullen in Europees verband moeten worden genomen, waarbij gestreefd wordt nationale emissieplafonds vast te stellen. (18.225 )
 • Was in 1984 verantwoordelijk voor de invoering van het in E.G.-verband genomen systeem van melkquotering. Hiermee wordt de melkproductie aan een maximum hoeveelheid (melkquotum) gebonden. Bij overschrijding is de producent een superheffing verschuldigd.
 • Bracht in 1985 samen met minister Winsemius de notitie Mestproblematiek uit. Hierin wordt de aanpak geschetst van de toegenomen productie van dierlijke mest. Gevolg daarvan is onder meer te hoge concentraties mineralen (stikstof, fosfaat) en zware metalen, die schadelijk zijn voor landbouw en milieu. Het wettelijk instrumentarium zal worden aangepast (via de Wet bodembeschermingen en een Meststoffenwet) en er komt een organisatie- en overlegstructuur voor de aanpak van de problemen. Het instellen van een landelijke mestbank krijgt voorrang en wordt gezocht naar betere afzetmogelijkheden. (18.897 )
 • Nam in 1986 na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl maatregelen om radioactieve besmetting in de landbouw te voorkomen, zoals een verbod om vee buiten te laten en het uit de handel laten nemen van bepaalde bladgroenten (20.330 )
 • Verdedigde in 1989 als minister van Onderwijs en Wetenschappen samen met staatssecretaris Dees een wetsvoorstel inzake aanpassing van de regelgeving voor academische ziekenhuizen. Het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door minister Deetman en staatssecretaris Dees en werd in 1990 door minister Ritzen en staatssecretaris Simons in het Staatsblad gebracht. (20.889 )
 • Bracht in 1989 samen met minister Nijpels het Bestrijdingsplan Verzuring uit (18.225 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1981 de Wet agrarisch grondverkeer (stb. 248) tot stand. Invoering van een landbouwkundige toetsing bij grondverkoop moet leiden tot afremming van de stijging van grondprijzen. Door de gemeente voor landbouw of natuur bestemde terreinen mogen alleen worden verkocht als de grondkamer daarvoor toestemming geeft. Het Bureau Beheer Landbouwgronden krijgt een voorkeursrecht bij verwerving van landbouwgronden en natuurterreinen. Het wetsvoorstel was in 1979 met de titel "Vervreemding landbouwgronden" ingediend door zijn voorganger Van der Stee. (15.969 )
 • Bracht in 1985 de Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen (Stb. 1) tot stand. Door deze wet kan vooruitlopend op totstandkoming van mestwetgeving in geheel Nederland, dan wel in bepaalde delen de vestiging en uitbreiding van varkens- en pluimveehouderijbedrijven beperkt worden. (18.695 )
 • Bracht in 1986 samen met minister Nijpels de Meststoffenwet (Stb. 133) tot stand, waardoor boeren onder meer verplicht worden een mestboekhouding bij te houden, de particuliere mestbanken een wettelijk kader krijgen en de overheid instrumenten krijgt om het mestoverschot terug te dringen. (20.967 )
 • Bracht in 1985 de Machtigingswet Stichting Centraal fonds draf- en rensport (Stb. 330) tot stand. Door de oprichting van een centraal fonds komt er een beleidsbepalend orgaan, dat onder meer is belast met het bepalen van de bestemming van de uit de totalisator vrijgekomen gelden. (18.327 )
 • Bracht in 1990 de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst 1990 (Stb. 214) tot stand. Naast regelingen voor dierverloskundigen en kastreurs wordt een regeling voor de tuchtrechtspraak ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister De Koning en daarna door staatssecretaris Ploeg tijdens de schriftelijke voorbereiding in de Tweede Kamer verdedigd. (17.646 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was landbouwer

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, november 1990

Publicaties/bronnen

publicaties
artikelen op het gebied van de landbouw en de Europese integratie

literatuur/documentatie
 • Elsevier, 27 juni 1987
 • KRO Communicatie & Marketing (samenst.), "Gerrit Braks: Geloven in wat je doet" (Hilversum, 1996) (Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van G.J.M. Braks als KRO-voorzitter)
 • O. van der Kroon, "Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang" (Amsterdam, 1994)
 • H. Siemes, "Gerrit Braks, carrière met een diploma handmelken" (2008)
 • J. van Merriënboer, "En dan denk ik aan Brabant... Gerrit Braks (1933-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 155

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.