J.J. (Joop) Atsma

foto J.J. (Joop) Atsma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl

Joop Atsma (1956) was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I. Van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010 was hij Tweede Kamerlid. De heer Atsma was eigenaar van een pers- en publiciteitsbureau en was 12 jaar voorzitter van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie). Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van Friesland. In 2013-2015 was hij voorzitter van het Productschap van Vee en Vlees. In de Tweede Kamer hield de heer Atsma zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij was voorzitter van de Tweede Kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de Eerste Kamer hield hij zich onder meer bezig met milieu, klimaat en cultuur en was hij eerste ondervoorzitter.

CDA
in de periode 1998-2023: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Jan (Joop)

geboorteplaats en -datum
Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen), 6 juli 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • directeur/eigenaar p.r.- en organisatiebureau "Atsma", tot 1998
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, van 15 april 1991 tot 13 april 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (belast met waterbeleid, milieu en luchtvaart), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • directeur Communicatie- en adviesbureau Comoraat B.V., vanaf 1 januari 2013
 • voorzitter Productschap van Vee en Vlees, van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. water (met uitzondering van de vaarwegen); b. milieu; c. luchtvaart; d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); e. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/10)
 • lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports, vanaf maart 2017
 • voorzitter Club 48, vereniging van oud-wielrenners, vanaf 1 februari 2018

vorige (2/45)
 • informateur collegevorming gemeente Achtkarspelen, van maart 2018 tot mei 2018
 • informateur collegevorming gemeente Achtkarspelen, van maart 2022 tot april 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/13)
 • tweede ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 maart 2021 tot 13 juni 2023
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 maart 2021 tot 13 juni 2023

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Next, Special Olympics, Nationaal Team Bewegen en Sport in het MBO, Nationaal Jeugdsportfonds, Zesdaagse Rotterdam, Zesdaagse Maastricht, Grenzen verleggen in Cyberspace, Tema 2006, 75 jaar COVS, Tibet by Handbike, Tour Utrecht 2009, Ronde van Noord-Holland, GP Gerrie Knetemann, Stichting Actief voor Afrika, Stichting Ronde van het Groene Hart, Gelre Tour
 • ambassadeur Dairy Valley Leeuwarden, vanaf juni 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dit voorstel beoogt vaste kortingen in te voeren bij het niet naleven van voorschriften inzake bestrijding en preventie van dierziekten. Daarmee moet de drempel voor ziektemeldingen worden verlaagd. Het voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat een regeringsvoorstel was aangenomen. (28.367)
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over de regionale publieke omroep ('Stemmen uit de regio') (31.788)
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over het fietsbeleid ('Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor een actief fietsbeleid in Nederland') (31.796)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Bracht in 2011 de Lokale Klimaat Agenda, die een programma bevat voor kansrijke klimaatinitiatieven te realiseren op decentraal niveau. Het betreft verduurzaming van gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven, energie en stad en regio. (32.813)
 • Bracht in 2011 samen met staatssecretaris Knapen en minister Verhagen de Duurzaamheidsagenda 'een Groene Groeistrategie' uit. Hierin staan voorstellen over verduurzaming van de samenleving, waarbij 'people', 'planet' en 'profit' moeten worden verenigd. Investering in groene groei wordt gezien als investeren in concorrentiekracht. Daarvoor is samenwerking nodig van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Internationale (klimaat)afspraken zijn maatgevend. Speerpunten zijn o.a. duurzaam water- en landgebruik, duurzaam bouwen, efficiënt gebruik van grondstoffen, verduurzaming van landbouw en visserij, lokale klimaatagenda en duurzame vormen van mobiliteit. (33.041)
 • Vertegenwoordigde in december 2011 de Nederlandse regering op de VN-klimaatconferentie in Durban

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening (Stb. 604) tot stand. Hierdoor komt er een jaarlijks op te stellen en te herzien deltaprogramma in het kader van de te verwachten zeespiegelstijging ten gevolge van verwachte klimaatveranderingen. Het programma moet planning en financiering bevatten van maatregelen tot voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Ter financiering komt er een Deltafonds en de (reeds benoemde) deltacommissaris krijgt een wettelijke basis. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door staatssecretaris Huizinga-Heringa. (32.304)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Legde de eed als Tweede Kamerlid in het Fries af

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is orthoptiste

anekdotes en citaten
 • Vanwege zijn slechtziendheid vroeg de griffie van de Tweede Kamer aan Kamerleden eventueel in te dienen moties ook in extra groot lettertype aan te leveren

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.