F.W.C. (Frits) Castricum

foto F.W.C. (Frits) Castricumvergrootglas

Brabantse PvdA-afgevaardigde, die vóór hij in de Tweede Kamer kwam journalist en vakbondsbestuurder was. In de Tweede Kamer lange tijd woordvoerder verkeer, waarbij vooral openbaar vervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid zijn belangstelling hadden. Fractiesecretaris en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Leidde na het aftreden van partijvoorzitter Marianne Sint enige tijd als waarnemer de PvdA. Stapte later over naar het Europees Parlement, maar keerde in 1999 terug naar het Binnenhof. Ditmaal als Eerste Kamerlid. Speelde daar geen opvallende rol. Nuchtere selfmade man, die geen behoefte had zichzelf onnodig op de voorgrond te plaatsen.

PvdA
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Fredericus Wilhelmus Cornelis (Frits)

personalia

geboorteplaats en -datum
Boxtel, 19 april 1947

overlijdensplaats en -datum
Boxtel, 12 september 2011

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1968

hoofdfuncties/beroepen

 • journalist regioredactie, dagblad "De Stem" te Oosterhout/Breda, van 1964 tot 1967
 • medewerker persdienst DAF (Van Doorne's Automobiel Fabriek), van 1968 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 17 mei 1994
 • waarnemend voorzitter PvdA, van augustus 1991 tot 13 maart 1992 (na het aftreden van Marjanne Sint)
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 20 juli 1999
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

partijpolitieke functies

 • voorzitter PvdA afdeling Boxtel, omstreeks 1970 tot 1977
 • lid bestuur PvdA gewest Noord-Brabant-West, omstreeks 1972 tot 1977
 • lid redactieraad partijblad "Voorwaarts", omstreeks november 1984 en nog in oktober 1987 (onbetaald)
 • tweede fractiesecretaris PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1982 tot 24 september 1985
 • fractiepenningmeester PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1982 tot 24 september 1985
 • fractiesecretaris PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 september 1985 tot 22 september 1987
 • vicevoorzitter PvdA, van 1 februari 1991 tot maart 1992
 • fractiesecretaris PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 september 1992 tot 3 mei 1994
 • vicefractievoorzitter (lid fractiebureau en administratief bureau), Socialisten Europees Parlement, van 1994 tot 1999

nevenfuncties

 • lid bestuur Bedrijfsledengroep van de Industriebond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) bij DAF
 • lid Raad van Commissarissen "Schenker-BTL Nederland"
 • lid bestuur NIMO (Nederlands Instituut Maatschappelijke Opbouw) (namens het personeel)
 • lid Raad van Commissarissen namens de werknemers "Van Casteren Transport" Tilburg, omstreeks december 1982 en nog in januari 1990 (onkostenvergoeding)
 • lid raad van advies, Centrum voor Verkeerskunde Technische Hogeschool te Delft, omstreeks maart 1983
 • lid Raad van Advies en Toezicht Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf, omstreeks oktober 1986 en nog in oktober 1987 (onbetaald)
 • lid Raad van Commissarissen "Scansped Holland" te Tilburg, omstreeks maart 1991 tot 1999 (betaald)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, vanaf 1994 (nog in 2001)
 • voorzitter SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), van 1994 tot 2005
 • lid Raad van Toezicht Hogeschool Brabant, vanaf 1995 (nog in 2000)
 • voorzitter Adviescommissie Abw Staten-Generaal, van 1995 tot 2000
 • voorzitter Raad van Toezicht "Stichting Moerdijkse Hoek", vanaf maart 1999 (nog in 2000)
 • lid Raad van Commissarissen "Vialle" B.V., vanaf 1999
 • lid Adviescommissie Schippersinternaten, vanaf 1999
 • lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid, voorzitter van de Kamer Wegverkeer, vanaf juni 1999

afgeleide functies, presidia etc.
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 september 1981 tot 1 oktober 1985
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Ontwikkeling van het Markerwaardgebied (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 23 februari 1983
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 oktober 1985 tot 17 mei 1994
 • derde ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 oktober 1985 tot 3 juni 1986
 • vierde ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 september 1989
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Waddenzee (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 april 1989 tot 14 september 1989
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 17 mei 1994
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1989 tot 17 mei 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 februari 1990 tot 17 mei 1994
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 27 juni 1995 tot 8 juni 1999

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • R.K. lagere school te Oosterhout

voortgezet onderwijs
 • R.K. MULO-school te Oosterhout, van 1959 tot 1963

hoger beroepsonderwijs
 • opleiding fysiotherapie (niet voltooid) te Breda, van 1964 tot 1965

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeer (vervoer, infrastructuur) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met economische zaken (m.n. regionaal beleid), ruimtelijke ordening en binnenlandse zaken (gemeentelijke herindeling). Was in 1988 woordvoerder bij de behandeling van het rapport van de enquêtecommissie bouwsubsidies.
 • Interpelleerde op 27 juni 1978 minister Van Aardenne over de steunverlening aan het bedrijf Hollandia Wol te Veenendaal
 • Interpelleerde op 2 december 1982 minister Smit-Kroes over de tarieven voor het openbaar vervoer
 • Interpelleerde op 12 februari 1986 samen met zijn fractiegenoot Veldhoen minister Smit-Kroes over uitlatingen van de minister van VROM over het verkeers- en vervoersbeleid
 • Was in 1988 woordvoerder van zijn fractie in de debatten over de uitkomsten van parlementaire enquête naar bouwsubsidies
 • Bracht in 1991 met Schutte (GPV) en Hermans (VVD) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met verkeer en waterstaat, volkshuisvesting en Europese zaken

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een Nederlandse boycot van de Olympische Spelen in Moskou was
 • Behoorde in 1980 met Kombrink en Roethof tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-Nijhof stemde tegen het mogelijk maken van stemmingen in uitgebreide commissievergaderingen

op het gebied van de EU
 • Diende in maart 1996 een verslag in over de inter-operabiliteit van een Europese netwerk van hogesnelheidstreinen. Bepleitte onder meer de aanpassingen van rails-netwerk in de lidstaten om zo te kunnen komen tot een vrij vervoer per spoor van goederen, en een systeem van grensoverschrijdend openbaar vervoer per spoor in grensstreken.
 • Diende in januari 1997 een verslag in over overheidssteun aan openbaar vervoer.
 • Ondertekende in december 1998 een motie van wantrouwen jegens de Europese Commissie vanwege fraude door eurocommissaris Edith Cresson.
 • Diende in februari 1999 een verslag in over de technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in oktober 1977 tegen het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl
 • Werd in september 1989 bij de strijd om het vicefractievoorzitterschap met 1 stem verschil verslagen door Frans Leijnse

uit de privésfeer
Zijn vader was vertegenwoordiger

woonplaats(en)/adres(sen)
Boxtel, Albinonistraat 92, omstreeks 1978 en nog in februari 2000

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 april 1989
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 3 juni 2003

hobby's
 • waterpolo
 • televisiekijken

militaire dienst
 • dienstplichtig militair (telexist, administratief medewerker) Verbindingsdienst, van maart 1967 tot juni 1968

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
M. Verwer, Majorca

kinderen
1 zoon

vader
P. Castricum, (Piet)

moeder
C.M. Heeremans, Catharina Maria (To)

geboorteplaats en/of -datum
Velsen, 15 maart 1920

broers en zusters
2 broers en 3 zussen

beroep grootvader (vaderskant)
smid

beroep grootvader (moederskant)
tuinder

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.