W. (Wim) Meijer

foto W. (Wim) Meijer
bron: Foto Nico Naeff/Nationaal Archief

Uit het vormingswerk afkomstige PvdA-voorman. Behoorde tot Nieuw Links en werd in 1971 Kamerlid. Maakte zich als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl sterk voor verbetering van het bibliotheekwerk, het welzijnswerk en het ouderenbeleid. Zijn drie 'groene' nota's gaven de aanzet voor betere bescherming van natuurgebieden en cultuurlandschappen. Daarna opnieuw Kamerlid. Verloor in 1979 de strijd om het PvdA-voorzitterschap van Max van den Berg, die radicaler was en dichter bij de basis stond. In de jaren 1981-1982 fractievoorzitter ten tijde van het kabinet-Van Agt/Den Uyl. Werd in 1989 Commissaris van de Koningin in Drenthe en stapte daarna over naar het bankwezen. Vervulde toen belangrijke functies in het bedrijfsleven zonder vaak in de publiciteit te treden. Werd daardoor voor velen vertrouwenspersoon en een invloedrijke schakel tussen politiek en samenleving.

PvdA
in de periode 1971-1993: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Willem (Wim)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harkstede (gem. Slochteren), 16 augustus 1939

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1958

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • lid gemeenteraad van Hengelo (Ov.), van 6 september 1966 tot 1 september 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 11 mei 1973
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met jeugdzaken, volksontwikkeling, natuurbehoud en openluchtrecreatie, samenlevingsopbouw, bijstand en buitengewone pensioenen), van 11 mei 1973 tot 8 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 1 januari 1989
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 september 1981 tot 16 september 1982
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 1 januari 1989 tot 1 januari 1993 (benoemd bij K.B. van 14 oktober 1988)
 • lid Raad van Beheer Rabobank, van 1 januari 1993 tot juni 2002

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met zaken van 1. de directie Jeugdzaken, Volksontwikkeling en Sport, m.u.v. die betreffende de hoofdafdeling Lichamelijke Vorming en Sport; 2. de directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie; 3. de directie Samenlevingsopbouw, m.u.v. die betreffende de hoofdafdeling Categorale Opbouw; 4. de directie Bijstandszaken; 5. de afdeling Buitengewone Pensioenen en Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter bestuur "Energie Dialoog Nederland"

vorige (2/52)
 • voorzitter Bestuurlijk Platform en Raad van Toezicht "Sensor Universe", tot 2014
 • voorzitter Raad van Commissarissen KvK Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen en Aruba (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 september 1984 tot 18 september 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Waddenzee (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1986 tot 1 januari 1989

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Was in 1985 woordvoerder in het tweede debat over het verslag van de RSV-Enquêtecommissie
 • Was in 1988 woordvoerder in het debat over de uitkomst van de enquête naar de Paspoortkwestie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/8)
 • Voerde per 1 december 1975 de bejaardenpas (Pas-65+) in. Deze geeft ouderen recht op kortingen in het openbaar vervoer en voor culturele instellingen (theaters, musea, concertgebouwen).
 • Bracht in 1975 de Nota Woonwagenbeleid uit. Het aantal standplaatsen voor woonwagens moet worden uitgebreid. (13.471)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1975 de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 48) tot stand, die handel in uitheemse dieren, maar ook in bijvoorbeeld ivoor verbiedt. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door staatssecretaris Vonhoff. (11.870)
 • Bracht in 1975 de Wet op het openbare bibliotheekwerk (Stb. 118) tot stand. Hierdoor moet de beschikbaarheid van educatieve, informatieve en sociaal-culturele voorzieningen worden verbeterd. De wet verplicht gemeenten tot het in stand houden van openbare bibliotheekvoorzieningen. De rijksoverheid moet iedere drie jaar een landelijk plan voor openbare bibliotheekvoorzieningen vaststellen en Provinciale Staten een provinciaal plan. De wet regelt de vergoeding van de kosten, die deels voor rekening van de gemeenten komen. Gemeenten dragen bij aan de provinciale bibliotheekcentrales. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door staatssecretaris Vonhoff. (11.953)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was begin jaren zeventig lid van de zgn. 'Steenwijk-groep', een informele denktank in de PvdA voor partijvoorzitter Van der Louw, waarvan verder onder anderen Hans Kombrink, Bram Peper, Jan Pronk en Relus ter Beek deel uitmaakten
 • Was in tijdens de formatie-Den Uyl in 1977 kandidaat-minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 • Was in 1979 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd verslagen door Max van den Berg

uit de privésfeer
 • Komt uit een liberaal, christelijk gezin
 • Zijn voormalige echtgenote, Tjarda Harmsma, was journaliste en medewerker van het partijbureau van de PvdA
 • Partner van Gerdi Verbeet

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.