Dr. J.A. (Jos) van Kemenade

foto Dr. J.A. (Jos) van Kemenadevergrootglas

Invloedrijke katholieke socialist met grote werkkracht. Uiteenlopende wetenschappelijke, bestuurlijke en maatschappelijke activiteiten. Kwam als Nijmeegse hoogleraar onderwijs-sociologie als minister van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl. Was daarin een creatieve maar ook veel bekritiseerde bewindsman. Ontvouwde plannen voor de zgn. Middenschool en stimuleerde als tweedekansonderwijs de moedermavo en de Open Universiteit. In de periode 1978-1981 Tweede Kamerlid en fractiesecretaris. In 1981 weer minister in het kabinet-Van Agt II. Was toen dé 'kroonprins' van Joop den Uyl. Bracht later als Kamerlid een omvangrijke initiatiefwet tot stand over volwasseneneducatie. Na zijn 'Haagse' loopbaan universiteitsbestuurder, burgemeester van Eindhoven en Commissaris van de Koningin in Noord-Holland.

PvdA
in de periode 1973-2002: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in), minister van staat

voornamen (roepnaam)

Josephus Antonius (Jos)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 maart 1937

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1958

hoofdfuncties en beroepen

 • wetenschappelijk medewerker Sociologisch Instituut, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1958 tot 1965
 • parttime onderzoek-adviseur KASKI (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut), van 1960 tot 1965
 • directeur Instituut voor Toegepaste Sociologie te Nijmegen, van 1965 tot november 1970 (doceerde onderwijs-sociologie)
 • buitengewoon hoogleraar onderwijs-sociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van november 1970 tot 11 mei 1973
 • lid College van Bestuur Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 december 1972 tot 11 mei 1973 (voornaamste taak: onderwijszaken)
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 8 september 1977
 • buitengewoon hoogleraar onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, van september 1978 tot 11 september 1981 (1 dag per week)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 11 september 1981
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • buitengewoon hoogleraar algemene en vergelijkende onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam, van 1 september 1982 tot 1 augustus 1984
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 1 september 1984
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit van Amsterdam, van 1 september 1984 tot 1 maart 1988
 • burgemeester van Eindhoven, van 1 maart 1988 tot 1 mei 1992
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 1 mei 1992 tot 1 april 2002
 • (onbezoldigd) hoogleraar algemene sociale wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 1 maart 2000 tot 1 mei 2002

ambtstitel
 • minister van staat, vanaf 5 april 2002

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 10 september 1982 tot 30 september 1982

activiteiten

als parlementariër
 • Was vanaf 1977 woordvoerder algemeen onderwijsbeleid van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met wetenschapsbeleid, Koninkrijkszaken en het functioneren en de organisatie van de Tweede Kamer en was in 1981 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Kaderwet Specifiek Welzijn.
 • Diende in 1978 met zijn fractiegenoten Stan Poppe en Joop Worrell een initiatiefwetsvoorstel in om medezeggenschap in het onderwijs te regelen. Dit voorstel werd in 1981 door de Tweede Kamer verworpen. (15.057)
 • Interpelleerde op 15 februari 1979 minister Pais over de problemen rond de open-school
 • Diende in 1980 samen met zijn fractiegenoten Piet Stoffelen en David van Ooijen een initiatiefwetsvoorstel in waardoor het raadslidmaatschap werd opengesteld voor onderwijsgevenden aan gemeentescholen. Dit voorstel werd in 1982 wet. (16.114)
 • Diende in 1981 samen met zijn fractiegenoten Wim Meijer en Joop Worrell een initiatiefwetsvoorstel in inzake voorzieningen voor de opleiding van volwasseneneducatie (Kaderwet volwasseneneducatie). In 1981 nam Jacques Wallage, met Worrell, de verdediging van dit uitgebreide voorstel over. Na beëindiging van zijn ministerschap werd hij wederom de eerste ondertekenaar en bracht het voorstel met Worrell en Wallage in 1985 in het Staatsblad. De wet regelt de vorming en opleiding van volwassenen die gericht is op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing en van het maatschappelijk functioneren van volwassenen door ontwikkeling van kennis van sociale, culturele, technische en huishoudelijke vaardigheden. Jaarlijks moet de minister een plan indienen over de stand van zaken van de volwasseneneducatie. Er komt een landelijk ontwikkelingscentrum en een educatief centrum. (16.689)
 • Interpelleerde op 29 januari 1981 staatssecretaris Hermes over het openbaar maken van het voorontwerp van wet op de onderwijsverzorging

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een Nederlandse boycot van de Olympische Spelen in Moskou was

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in december 1973 de Innovatiecommissie middenschool in, die experimenten met de middenschool moet begeleiden
 • Bracht in 1974 beleidsvoornemens uit betreffende het twee vakken-systeem van de Nieuwe Lerarenopleiding. Studenten moeten een hoofd- en bijvak kiezen, maar krijgen wel een dubbele onderwijsbevoegdheid. De eerste Nieuwe Lerarenopleidingen gaan in 1977 van start. (12.376)
 • Stelde in mei 1974 de Interdepartementale Werkgroep Regeling Rijksuitkeringen Kleuter- en Lager Onderwijs in (werkgroep-Londo), die onderzoek moest doen naar de problemen met betrekking tot de uitgaven van het kleuter- en lager onderwijs en naar de van rijkswege te verstrekken vergoedingen
 • Bracht in 1974 samen met staatssecretaris Klein de Nota Studiefinanciering uit. Het totale bedrag aan studiefinanciering blijft onveranderd, maar er zal een verschuiving plaatsvinden ten gunste van studenten uit lagere inkomensgroepen. Er komt een basisbeurs die gelijk is aan het bedrag van de kinderbijslaguitkering en kinderaftrek in de inkomstenbelasting. Uitwonende studenten krijgen een hogere beurs dan thuiswonende. Daarnaast kunnen rentedragende leningen onder staatsgarantie worden afgesloten. (12.778)
 • Bracht in 1974 het beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstandsituaties uit. Hierin wordt invoering van onderwijsstimuleringsbeleid voor kinderen in achterstandssituaties aangekondigd. (13.240)
 • Bracht in 1974 de Nota "de groepsgrootte in het onderwijs" uit. Hierin wordt verlaging van de klassen in het kleuter- en lager-onderwijs aangekondigd. De verlaging werd per 1 augustus 1977 doorgevoerd. (13.241)
 • Stelde in 1974 samen met minister Van Doorn de Commissie Open School in en in 1975 de Commissie Bevordering Plaatselijke Educatieve Netwerken. Er werden proefprojecten gestart met tweedekansonderwijs.
 • Stelde in 1975 de Stichting Leerplanontwikkeling in. Dit is een overkoepelend orgaan voor diverse adviescommissies leerplanontwikkeling die per vak adviseren over het leerplan. De SLO wordt in Enschede gevestigd. (13.246)
 • Bracht in 1975 samen met staatssecretaris Klein de Nota 'Planning van het Hoger Onderwijs' uit. Hierin wordt uiteengezet hoe de opbouw van het planningsysteem weer in gang is gezet.
 • Bracht in 1975 de nota "Naar het participatie-onderwijs" uit, waarin de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmogelijkheden voor werkende jongeren werden geschetst. Ingegaan wordt onder meer op de integratie van het vormingswerk en het beroepsbegeleidend onderwijs, de functie van de stage, de koppeling van leerovereenkomst en arbeidsovereenkomst, de rol van bedrijfsleven en overheid, de problematiek van samenwerking van scholen en instituten met afwijkende levensbeschouwing en de regionale organisatiestructuur. (13.415)
 • Bracht in 1975 samen met de staatssecretarissen Veerman en Klein de Nota 'Contouren van een toekomstig onderwijsbeleid' (de zgn. Contourennota) uit. Daarin wordt onder meer de invoering van een basis- en middenschool voorgesteld. De nota is bedoeld als discussiestuk over het onderwijs in de komende 25 jaar. Na commentaren uit het onderwijsveld moet een tweede versie verschijnen. Het voorgestelde onderwijsstelsel gaat uit van een basisschool voor vier- tot twaalfjarigen, gevolgd door een vierjarige middenschool. Daarna volgt een bovenschool met een twee-, drie- of vierjarige opleiding. Dit kan voorbereidend onderwijs zijn voor het wetenschappelijk onderwijs of hoger-beroepsonderwijs of diverse vormen van voortgezet beroepsonderwijs. Er moet tweede-weg- en kansonderwijs komen voor mensen die al werken of zich later verder willen scholen. (13.432)
 • Bracht in 1975 samen met staatssecretaris Klein de Nota 'Hoger onderwijs in de toekomst' uit. Hierin staat de mogelijke ontwikkeling op lange termijn en de aanzetten voor de eerstvolgende jaren. De nota gaat uit van de verwachting dat de komende 25 jaar de behoefte aan hoger onderwijs toeneemt. Er moet daarom één stelsel van hoger onderwijs komen, met daarin vier typen van programma's: voorbereiding van wetenschappelijke onderzoekers, voorbereiding van beroepen waarvoor wetenschappelijke vorming vereist is, voorbereiding voor beroepen die specifieke wetenschappelijke kennis vereisen, en algemeen toepasbare programma's. Er komen instellingen van wetenschappelijk onderwijs en instellingen van hoger-beroepsonderwijs. Ook de technische hogescholen en de landbouw-hogeschool worden universiteit. De wederzijdse doorstroming van hbo en w.o. zal worden bevorderd. (13.733)
 • Bracht in 1976 de Beleidsnota Nascholing aan onderwijsgevenden uit. Er moet een meerjarenplan voor nascholing aan onderwijsgevenden. Er komen adviesraden voor de nascholing bij het kleuter- en lager onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. De kosten voor nascholing komen grotendeels voor rekening van de overheid. Alleen als nascholing tot een extra onderwijsbevoegdheid leidt, zal een eigen bijdrage worden gevraagd. Nascholing moet plaatsvinden tijdens werktijd.
 • Bracht in 1977 samen met staatssecretaris Klein de Nota Open Universiteiten uit. Daarin wordt uitbreiding van het aanbod van deeltijd hoger onderwijs voorgesteld, waardoor iedereen die eerder niet in de gelegenheid was alsnog een mogelijkheid moet worden geboden die vorm van onderwijs te volgen. Een commissie-De Moor moest adviseren over organisatorische opzet, onderwijskundige vormgeving en financiering. (14.400)
 • Bracht in 1977 samen met staatssecretaris De Jong de Nota speciaal onderwijs uit. Er wordt een aparte wet aangekondigd voor onderwijs aan kinderen met een handicap. De term buitengewoon onderwijs verdwijnt en wordt vervangen door speciaal onderwijs. Het streven is om kinderen zo veel mogelijk onderwijs te geven in reguliere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor moeten extra (financiële) middelen komen. (14.415)
 • Diende in 1977 samen met staatssecretaris Klein een wetsvoorstel over een voorlopige voorziening met betrekkking tot de wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs-wetenschappelijk onderwijs in. De wet werd in 1979 door minister Pais in het Staatsblad gebracht. (14.419)
 • Bracht in 1977 samen met de staatssecretarissen De Jong en Klein de Vervolgnota Contouren van een toekomstig onderwijsbeleid uit. Hierop wordt ingegaan op de ruim 300 schriftelijke commentaren uit de onderwijswereld en van organisaties op de Contourennota. (14.425)
 • Diende in 1977 een ontwerp-Wet op het basisonderwijs in, waardoor kleuter- en basisonderwijs geïntegreerd zouden worden. Zijn opvolger en staatssecretaris Hermes brachten de wet in 1981 in het Staatsblad. (14.428)
 • Verhoogde in 1981 de door zijn voorganger Pais ingediende begroting voor 1982 met per saldo f 97 miljoen (f 36 miljoen extra bezuinigingen en f 133 miljoen investeringen). Bezuinigingen zijn er op academische ziekenhuizen en universiteiten, tevens worden examen- en cursusgelden verhoogd. Er komt meer geld voor onder meer onderwijsvoorrangsbeleid, emancipatie en volwassenenonderwijs.
 • Bracht in 1982 samen met staatssecretaris Deetman de discussienota 'Verder na de basisschool' uit over de eerste drie jaar van het voortgezette basisonderwijs (middenschool). Deze vorm van vervolgonderwijs na de basisschool geldt voor iedereen en moet drie jaar duren en kan in bepaalde gevallen met een jaar worden verlengd. In een tweede fase kan worden gekozen uit beroepsonderwijs, algemeen onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1974 samen met staatssecretaris Klein een wijziging (Stb. 421) van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs tot stand, waarbij het collegegeld werd verlaagd van f 1000 naar f 500. De door de ministers De Brauw en Van Veen in 1972 doorgevoerde verhoging werd daarmee deels ongedaan gemaakt. De betaling van het inschrijvingsgeld wordt verplicht gesteld voor maximaal vijf jaar. Alleen met een bewijs van betaling kunnen studenten gebruikmaken van studentenvoorzieningen en tentamens en examens afleggen. (12.777)
 • Bracht in 1974 een omvangrijke technische herziening van de Lager-onderwijswet en de Kleuteronderwijswet in het Staatsblad (Stb. 271). Die herziening betrof onder meer dw wijziging van bekostiging, die geheel via het Rijk ging lopen. Verder werd de vijfdaagse schoolweek wettelijk vastgelegd, werd instelling van oudercommissies verplicht en werd het Fries als verplicht vak op de lagere scholen in Friesland ingevoerd. De herziening was in 1969 ingediend door staatssecretaris Grosheide en in 1973 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van Veen. (10.384)
 • Bracht in 1975 een wijziging (Stb. 387) van de Leerplichtwet tot stand, waarbij de leerplicht per 1 augustus 1976 werd verlengd van 9 naar 10 jaar. Ook 15-jarigen zijn hierdoor leerplichtig; voor 16-jarigen wordt de partiële leerplicht verlengd van één naar twee dagen per week. Door aanneming van een amendement was voor 15-jarigen geen schoolgeld vereist. (13.410)
 • Bracht in 1975 een wijziging (Stb. 391) van de Kleuteronderwijswet tot stand, waardoor voor het kleuteronderwijs geen schoolgeld meer wordt geheven en kinderen twee maanden voor hun vierde jaar kleuteronderwijs kunnen gaan volgen (13.394)
 • Bracht in 1975 samen met staatssecretaris Klein de Wet Herstructurering wetenschappelijk onderwijs (Stb. 656) tot stand. Deze had als uitgangspunt verkorting van de doctorale opleiding van alle studenten en een uitbreiding van de mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek na het doctoraal examen. Door de kortere opleiding moest ook de inschrijvingsduur worden teruggebracht. Er zou een assistent-onderzoekerschap komen. Zowel in de propedeuse als doctorale fase was één jaar overschrijding toegestaan. De mogelijkheden voor post-academisch onderwijs werden uitgebreid. Er moest nauwere samenhang komen tussen wetenschappelijk en hoger-beroepsonderwijs. Het wetsvoorstel was in 1971 door minister Veringa ingediend. Via twee wetjes werd in 1978 en 1980 invoering van de wet uitgesteld en in 1981 werd de wet door minister Pais vervangen door een nieuw voorstel (wetsvoorstel 16.106) en als Wet twee-fasenstructuur wetenschappelijk onderwijs ingevoerd. (11.281)

als (in)formateur
 • Werd op 10 september 1982 gevraag de mogelijkheden te onderzoeken van de vorming van een kabinet, dat zich verzekerd zou weten van een brede, dan wel zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging. Voerde overleg met de fractievoorzitters van PvdA, CDA en VVD om te bezien of een regeringscombinatie van PvdA en CDA dan wel PvdA en VVD mogelijk zou zijn. Op 16 september 1982 liet VVD-fractievoorzitter Nijpels weten een onderzoek van de combinatie PvdA-VVD niet zinvol te vinden. Vanwege tegenstellingen over met name het financieel-economisch beleid en de kernbewapening trok Van Kemenade op 30 september de conclusie dat er evenmin een basis was voor een kabinet van PvdA en CDA. Velen beschouwden de informatieronde als een 'rituele dans', die alleen voortvloeide uit feit dat de PvdA bij de verkiezingen de grootste partij was geworden.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promotor was Prof. E.J. Leemans
 • Zijn vader was boekhouder/procuratiehouder

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Binnenlandse Zaken, november 1989 (geweigerd op medische gronden)
 • minister van Binnenlandse Zaken, augustus 1994 (geweigerd op medische gronden)

woonplaats
Heiloo

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De katholieken en hun onderwijs" (dissertatie, 1968)
 • "Onderwijs en sociale ongelijkheid", in: Sociologische Gids, nr. 17 (1970)
 • "Verborgen talenten?", in: Sociologische Gids, jrg. 19 (samen met J.Kropman, 1972)
 • "Als de smalle weegbree bloeit. Opstellen over onderwijs en onderwijsbeleid" (1979)
 • "Onderwijs, bestel en beleid" (1981)
 • "Vragen staat vrij" (1981)
 • "Over onderwijs gesproken" (1983)
 • "Over de vrije mens", in: "Tekens in de Tijd" (met J.Wallage, 1984)
 • co-auteur van "Om een werkbare toekomst" (samen met Wöltgens en Ritzen)
 • "Geloven in de Oogst. Opstellen over onderwijs, politiek en openbaar bestuur" (1991)
 • "Vanuit Eindhoven belicht" (1992)
 • "Ceders in de tuin. Over onderwijsbeleid voor allochtonen" (1992)
 • "De overheid in niemandsland" (1995)
 • "Verbouwing of onderhoud van het huis van Thorbecke?, in: Liber amicorum Henk Vonhoff, Groningen 1996
 • "Primaat in de polder" (1998)
 • "De kwetsbare overheid", in: Socialisme en Democratie, jrg. 56, nr. 6 (1999)
 • "Meer mensen mondig maken", in: Ramakers e.a., "Ilussies van Den Uyl?", Nijmegen, 1998
 • "De opkomst een aanhoudende zorg", in: Bestuurswetenschappen, nr. 3 (1999)
 • "Één hand kan niet klappen", in: Liber amicorum Prof. De Clerck (Gent, 1999)
 • "Een partijloze democratie?, in: Jaarboek parlementaire geschiedenis, CPG Nijmegen, 2000
 • "Sneeuwwitje en de zeven dwergen", in: Behoorlijk Bestuur, Den Haag 2001
 • "Democratie als opgave" (2002)
 • "Wakken in het kroos" (2003)
 • "Karikaturen van de middenschool", in: E. Schüssler (red.), "Weg van de middenschool" (Antwerpen/Apeldoorn, 2006)

redevoeringen
 • "De herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs" (Rede bij de opening van het academisch jaar, Utrecht 1982)
 • "Waar is Prins Iwan gebleven? (Kees Boeke-herdenking, Utrecht 1984)
 • "Een vrijplaats voor nieuwsgierigheid" (afscheidsrede UvA, Amsterdam 1988)
 • "Terug van weg geweest" (rede bij installatie als burgemeester van Eindhoven, 1988)
 • "De processie van Echternach" (rede bij aanvaarding eredoctoraat Universiteit van Gent, 1991)
 • "Jongens van Jan de Wit? (Johan de Wittlezing over allochtonenbeleid, Dordrecht 1993)
 • "De gekooide overheid", (lezing bij de rechtbanken van Alkmaar en Haarlem, 1997)
 • "Reinventing democracy", (rede op Congres van het Nederlands Studiecentrum Overheid en Samenleving, 1997)
 • "De verzwegen victorie" (rede bij herdenking 200 jaar slag bij Castricum, 1999)
 • "Een voorwerp van aanhoudende zorglijkheid" (afscheidsrede te Zwolle, Open Universiteit, 2008)
 • "Actief burgerschap" (afscheidsrede Raad Openbaar Bestuur, Den Haag, 2009)

literatuur/documentatie
 • Y. van Baarle (red.), "De aanhoudende zorg van Jos van Kemenade: Zijn denkbeelden over onderwijs en onderwijsbeleid, verwoord tijdens kamerbehandelingen, redevoeringen, interviews en dergelijke" (Amsterdam, 1976) (met een voorwoord van Wouter Gortzak)
 • Cees Banning en Bas Blokker, "De oplossingen van Jos van Kemenade" in: NRC Handelsblad, 15 april 2002
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.