Dr. N. (Neelie) Kroes

foto Dr. N. (Neelie) Kroesvergrootglas

Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. In het eerste kabinet-Van Agt (1977-1981) was zij staatssecretaris van vervoerszaken en PTT-zaken. Daarna was mevrouw Kroes minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers I (1982-1986) en kabinet-Lubbers II (1986-1989). In die functie was zij onder meer verantwoordelijk voor de spreiding van de PTT (hoofddirectie naar Groningen) en voor de verzelfstandiging van de PTT. Na haar ministerschap werd zij onder meer president van Universiteit Nijenrode en had zij vele functies in het bedrijfsleven. In 2004-2010 was mevrouw Kroes als Europees commissaris belast met mededinging. In de Commissie-Barroso II (2010-2014) had zij de portefeuille digitale agenda.

VVD
in de periode 1971-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europese Commissie

Voornaam (roepnaam)

Neelie (Neelie)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 19 juli 1941

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

opmerkingen over de naam en/of titel
 • Drs. N. Smit-Kroes, van 5 juni 1965 tot juli 1991 (tijdens haar eerste huwelijk)
 • Dr. N. Kroes (nadat haar op 26 september 2014 een eredoctoraat was verleend)

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid Raad van Bestuur zwaartransportbedrijf "ZwaTra", 1965
 • wetenschappelijk medewerker economie, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1965 tot 1971
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 1 september 1970 tot 28 april 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 augustus 1971 tot 28 december 1977
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 8 november 1973 tot 2 september 1974
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 15 september 1977 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer belast met PTT-zaken en vervoersaangelegenheden), van 28 december 1977 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1981 tot 4 november 1982
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 4 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • president "Nijenrode", Universiteit voor bedrijfskunde, van 1 juni 1991 tot 2000
 • lid Europese Commissie, belast met mededinging, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met de digitale agenda, van 10 februari 2010 tot 1 november 2014 (Commissie-Barroso II)
 • speciaal ambassadeur (parttime) voor start-ups (aantrekken van startende innovatieve ondernemingen uit het buitenland), van januari 2015 tot 1 juli 2016
 • adviseur Bank of America "Merrill Lynch", vanaf april 2015
 • toezichthoudend lid directie softwarebedrijd "Salesforce", vanaf 1 mei 2016

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden behorende tot het werkterrein van a. het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, b. de Rijksluchtvaartdienst, c. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 2. nationale en internationale aangelegenheden betreffende het goederenvervoer over de rail, langs de weg en over de binnenwateren, m.u.v. aangelegenheden van sociale aard betreffende het railvervoer; 3. andere van geval tot geval toe te wijzen aangelegenheden.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijs-woordvoerster van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder vooral bezig met verkeer en waterstaat (met name goederenvervoer).
 • Interpelleerde op 6 maart 1975 staatssecretaris Veerman over de plaats van vestiging van het Centraal Opleidings-Instituut voor Sportleiders
 • Interpelleerde op 25 maart 1976 minister Van Kemenade over het vooruitlopen op het overleg met de Tweede Kamer over de nota participatie-onderwijs

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1973 tot de vier leden van haar fractie die tegen een (aangenomen) amendement-Van der Sanden stemden, waardoor de mogelijkheid van het intrekken of opschorten van zendtijd bleef bestaan. Dit was voor Roethof en Voogd reden het door hen verdedigde initiatiefwetsvoorstel in te trekken.
 • Behoorde in 1975 tot de minderheid van haar fractie die vóór een amendement-Dolman stemde om WAO-uitkeringen van gehuwde vrouwen voortaan met een lager tarief in de IB te belasten. Het amendement werd met met 69 tegen 68 stemmen aangenomen.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde 1 april 1978 een nieuw Rijtijdenbesluit in, waardoor het begrip 'diensttijd' werd ingevoerd. Deze mag tien uur per dag bedragen. Er komt een gemiddelde vijfdaagse werkweek. Maximaal zesmaal per twee weken mag een diensttijd tussen 1.00 uur en 5.00 uur liggen. Er komt een vakbekwaamheidsvereiste voor chauffeurs van autobussen en zware vrachtwagens.
 • Bracht in 1979 samen met minister Beelaerts van Blokland het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen uit. Er komt vooralsnog geen tweede nationale luchthaven; de optie van een tweede luchthaven in de Markerwaard wordt wel opengehouden. Ter verbetering van Schiphol als nationale luchthaven en om geluidhinder te verminderen, zal er een (gedraaide) vierde baan worden aangelegd. Deze zal de westelijke noord-zuidbaan vervangen. Luchthaven Rotterdam blijft gehandhaafd vanwege het belang voor de zuidelijke Randstad en voor de kleine luchtvaart. De hoofdbaan van luchthaven Eelde wordt verlengd, maar de taak van dat vliegveld blijft beperkt. (15.880 )
 • Was in het eerste kabinet-Van Agt als staatssecretaris eerstverantwoordelijke voor het eerder genomen besluit tot verplaatsing van de Centrale Directie van de PTT naar het Noorden. Verdedigde dit beleid in maart 1980 samen met staatssecretaris Koning met succes in de Tweede Kamer, waarbij de Kamer erop aandrong gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. (12.831 )
 • Loodste in 1981 de Binnenschepenwet door de Tweede Kamer (staatssecretaris Van der Doef bracht het wetsvoorstel in het Staatsblad) (13.978 )
 • Voerde als minister van Verkeer en Waterstaat diverse tariefsverhogingen in het openbaar vervoer door
 • Bracht in 1983 de Nota controle openbaar vervoer uit. Hierin wordt structurele aanpak van zwart en grijs rijden geschetst. Er zal geëxperimenteerd worden met een gedifferentieerd instapregime en steeksproefgewijze ritconroles (met name in metro's), er komen extra kaartcontroleurs, de sancties worden verhoogd en er komt studie naar machineleesbare kaartjes. (17.883 )
 • Was in 1984 samen met staatssecretaris Scherpenhuizen verantwoordelijk voor een besluit om tot 1990 nog eens 1200 PTT-ambtenaren over te plaatsen naar Groningen. De hoofddirecties Post en Telecommunicatie zouden in Den Haag blijven. (12.831 )
 • Bereikte in 1984 overeenstemming met de gemeente Rotterdam over de aanleg van de Willemsspoortunnel onder de Nieuwe Maas ter vervanging van twee spoorbruggen
 • Bracht in 1985 een visie uit over de verhouding Rijksoverheid-NS, waarbij een eerste aanzet werd gegeven voor de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen (18.986 )
 • Nam in 1986 het besluit de Markerwaard vooralsnog niet in te polderen vanwege het ontbreken van verantwoorde financiering
 • Bracht in 1987 samen met minister Nijpels een notitie uit over fosfaatbeperkende maatregelen voor de Nederlandse oppervlaktewateren. Er komt onder meer een convenant met de wasmiddelenfabrikanten over beperking van het gebruik van fosfaten. (20.342 )
 • Bracht in 1987 het Bereikbaarheidsplan Randstad uit. In april 1987 was een Projectgroep Mobiliteitsscenario Randstad ingesteld. Het Bereikbaarheidsplan ging uit van verhoging van de motorrijtuigenbelasting en extra geld voor openbaar vervoer en projecten om de grote steden, zoals de aanleg van vier tunnels (Coentunnel, Wijkertunnel, tunnel onder de Noord en tweede Beneluxtunnel). Op termijn moest elektronische tolheffing worden ingevoerd. (20.389 )
 • Bracht in 1987 samen met minister Korthals Altes de Nota Rijsnelheden uit. Daarin werd verhoging van de maximumsnelheid op ruim 80 procent van de snelwegen van 100 naar 120 km per uur aangekondigd. De handhaving ervan moet effectief en geloofwaardig zijn. De snelheidsverhoging ging per 1 mei 1988 in. (20.366 )
 • Bracht in 1988 de Nota Verkeer en Vervoer uit. Het doel van het verkeersbeleid wordt het verbeteren van de bereikbaarheid voor het zakelijke en goederenvervoer over de weg. Verder moet de groei van het autoverkeer in de spits worden beperkt door de invoering van rekeningrijden met behulp van elektronische tolheffing. De uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer moet worden verminderd. Om de bereikbaarheid te vergroten komen er nieuwe wegen en worden bestaande wegen verbreed. In werkgebieden moeten er parkeerheffingen komen. Er komen extra financiële middelen naast die welke al voor het Bereikbaarheidsplan Randstad beschikbaar waren. (20.922 )
 • Nam in 1988 het besluit de Nieuwe Waterweg af te sluiten met een Stormvloedkering. Het rijk nam hiervan niet de financiering op zich, maar dit werd overgelaten aan waterschappen en lagere overheden (o.a. Rijnmond). (20.317 )
 • Bracht in 1989 samen met de ministers Nijpels en Braks de Nota Waterhuishouding uit (21.250 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1978 een wijziging (Stb. 293) van de Luchtvaartwet tot stand met betrekking tot de werk- en rusttijden van stuurhutpersoneel van burgerluchtvaartuigen. Het wetsvoorstel was in 1977 ingediend door staatssecretaris Van Hulten. (14.304 )
 • Bracht in 1978 samen met minister Ginjaar en staatssecretaris Van Eekelen een wijziging (Stb. 354) van de Luchtvaartwet in het Staatsblad, waarbij nadere regels werden gesteld voor de aanwijzing van luchtvaartterreinen. Bij die aanwijzing moet rekening worden gehouden met planologische aspecten en met aanwezige bebouwing en voorts moet inspraak van belanghebbenden gewaarborgd zijn. Het wetsvoorstel was in 1974 ingediend door de ministers Westerterp, Vredeling, Gruijters en Vorrink en in 1977 in de Tweede Kamer verdedigd door Westerterp, Stemerdink en Vorrink. (13.130 )
 • Bracht in 1978 de Wet grensoverschrijdend vervoer aan bederf onderhevige voedingsmiddelen (Stb. 430) tot stand. Deze wet geeft uitvoering aan een in 1970 te Genève tot stand gekomen verdrag (ATP). Er worden regels gesteld aan de wijze waarop levensmiddelen moeten worden vervoerd. Zo moet keuring van het vervoermiddel plaatsvinden. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Van Hulten. (14.414 )
 • Bracht in 1983 als minister van Verkeer en Waterstaat samen met minister Winsemius de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 683) tot stand. Hiermee wordt voor Nederland uitvoering gegeven aan het in 1973 in Londen gesloten Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen. Het lozen van schadelijke stof in zee wordt (grotendeels) verboden en schepen moeten zo zijn uitgerust dan onbedoelde lozing wordt voorkomen. Onbedoelde lozing moet onmiddellijk worden gemeld door de kapitein. Op overtreding van de wet staat een boete. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister Zeevalking en staatssecretaris Lambers-Hacquebard. (17.320 )
 • Bracht in 1984 de Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer (Stb. 108) tot stand. Deze stelde uniforme regels vast ten behoeve van reizigers in het openbaar vervoer over voorzieningen, tarieven, betalingsverplichtingen en vervoerbewijzen. (17.813 )
 • Bracht in 1985 samen met minister Ruding de Postbankwet (Stb. 510) en de Personeelswet Postbank NV (Stb. 511) tot stand. Hiermee werden de Postcheque- en Girodienst en Rijkspostspaarbank samengevoegd tot een commerciële bank. De Postbank moest zich vooral richten op de binnenlandse markt en zich zoveel mogelijk van branchevreemde activiteiten onthouden. De werkgelegenheid voor de betrokken PTT-werknemers werd gegarandeerd. (18.347 )
 • Bracht in 1987 de Wet Personenvervoer (Stb. 175) tot stand, die regels bevat over de financiering en bestuurlijke verantwoordelijkheden voor openbaar vervoer, busvervoer en taxivervoer. De wet beoogt betere afstemming tussen lokaal en interlokaal vervoer, grotere vrijheid voor het bedrijfsleven, handhaving van duurzame voorzieningen bij het openbaar personenvervoer en het geven van grotere verantwoordelijkheid aan lokale overheden. De Wet Autovervoer Personen en Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer worden ingetrokken. (18.985 )
 • Bracht in 1987 samen met minister Korthals Altes een wijziging (Stb. 315) van de Wegenverkeerswet tot stand, waarbij de ademanalyse wordt ingevoerd. Hiermee moet rijden onder invloed van sterke drank verder worden tegengegaan. De ademanalyse vervangt grotendeels de omslachtiger bloedproef. Een weggebruiker is verplicht tot de ademproef; weigering - tenzij op medische gronden - is strafbaar. (19.285 )
 • Bracht in 1988 de Wet Overeenkomst binnenlandse openbaar personenvervoer (Stb. 118) tot stand. De wet regelt de civielrechtelijke gevolgen van een vervoersovereenkomst, met name de aansprakelijkheid. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister Zeevalking. (17.650 )
 • Bracht in 1988 de Scheepvaartverkeerswet (Stb. 352) tot stand, waarin regels staan over de veiligheid van de scheepvaart in de Nederlandse binnenwateren en op zee. De wet bevat een verkeersreglementering voor scheepvaart (verkeerstekens, verkeersaanwijzingen) en regelingen inzake het loodsen van zeeschepen. De wet inzake voorkoming van aanvaring of aandrijving op openbare wateren, de wet tot regeling van het bakenwezen op openbare wateren en de Zeeaanvaringswet worden ingetrokken. (20.289 )
 • Bracht in 1988 een nieuwe Loodsenwet (Stb. 353) tot stand, waardoor de uitvoerende taken van de loodsdiensten worden verzelfstandigd. De rijksloodsen en de Rotterdamse havenloodsen worden geïntegreerd. (20.290 )
 • Bracht in 1988 de Personeelswet PTT (Stb. 519), de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (Stb. 520), de Machtigingswet PTT (Stb. 521) en een nieuwe Postwet (Stb. 522) tot stand vanwege de verzelfstandiging van het Staatsbedrijf der PTT. De Machtigingswet PTT verleent de verzelfstandigde PTT de exclusieve concessie tot aanleg, onderhoud en exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur. De Wet op de Telecommunicatievoorzieningen bepaalt dat de concessiehouder moet zorgdragen voor voldoende capaciteit en kwaliteit. De concessiehouder moet een aantal diensten m.b.t. het directe transport (telefoon- en datatransport) verzorgen. Tegen vergoeding moet het gebruik van de vaste verbindingen aan een ieder ter beschikking worden gesteld. De Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en de Postwet 1954 worden ingetrokken. (20.371 , 20.368 , 20.369 , 20.370 )
 • Bracht in 1988 de Wet op het Mobiliteitsfonds (Stb. 657) tot stand. Uit dit (tijdelijke) fonds moeten plannen ter verbetering van de bereikbaarheid van centra in de Randstad worden gefinancierd. Het fonds wordt gevoed door een tijdelijke opslag op de motorrijtuigenbelasting. (20.631 )
 • Bracht in 1989 de Wet voorzieningen privatisering Staatsvissershavenbedrijf tot stand. De werkzaamheden van het staatsbedrijf gaan over op de N.V. Zeehaven IJmuiden. (20.896 )
 • Bracht in 1989 de Wet op de Waterhuishouding (Stb. 285) tot stand. Deze bepaalt dat ten minste eenmaal in de tien jaren een beleidsnota voor de waterhuishouding moet worden vastgesteld, waarin de beginselen en doeleinden van het beleid staan. Daarnaast moet er een Rijksplan komen waarin onder meer de functies van de oppervlaktewateren worden aangeduid en de wijze waarop het beheer hiervan wordt uitgevoerd. Ook de provincies moeten plannen en beheersplannen vaststellen. In een zgn. Waterakkoord regelen de waterbeheerders hun onderlinge verhouding ten aanzien van het te voeren kwantiteitsbeheer, waarbij zij rekening moeten houden met de Rijks en provinciale plannen. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister Zeevalking. (17.367 )

op het gebied van de EU
 • Trad krachtig op tegen bedrijven die zich schuldig maken aan kartelvorming en deelde daarbij fikse boetes uit. Het bekendste bedrijf daarbij was Microsoft, dat weigerde om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie inzake informatieverstrekking, zodat concurrenten kunnen aansluiten op het besturingsprogramma Windows.
 • Startte in februari 2005 een onderzoek naar de hoge tarieven die telecombedrijven rekenen voor internationale gesprekken met de mobiele telefoon (roaming)
 • Startte in maart 2005 een onderzoek naar de financiering van publieke omroepen in Duitsland, Ierland en Nederland; rondde in april 2005 onderzoeken af naar financiering van publieke omroepen in Frankrijk, Spanje en Italië; rondde in maart 2006 het onderzoek naar de financiering van de Portugese publieke omroep af; in juni 2006 werd bepaald dat de Nederlandse publieke omroep 80 miljoen euro moet terugbetalen aan de Staat; de diverse EU-lidstaten voerden verschillende veranderingen door in het financieringssysteem
 • Bracht in juni 2005 een hervorming tot stand in de wijze waarop staatssteun beoordeeld wordt, waarbij de beoordelingscriteria door de Europese Commissie duidelijker en transparanter worden geformuleerd; bracht in juli 2005 nieuwe regelgeving tot stand voor staatssteun aan openbare dienstverleners, die bepaalt dat de Europese Commissie staatssteun tot 30 miljoen euro aan kleine dienstverleners (transport naar eilanden, kleine vliegvelden, onderwijs, gezondheidszorg, sociale woningbouw) niet meer zal controleren; Organiseerde in september 2005 een openbare raadpleging om de staatssteunregels voor innovatiebevorderende projecten te verbeteren; formuleerde in december 2005 nieuwe regels voor staatssteun aan arme regio's, voor de periode 2007-2013; versoepelde in juli 2006 de regels voor staatssteun aan startende ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf, de drempel voor steungeld werd verhoogd van 1 naar 1,5 miljoen euro; vereenvoudigde in oktober 2006 de staatssteunregels voor de ontwikkeling van achtergebleven regio's ('block exemption regulation for regional investment aid'); verruimde in december 2006 de mogelijkheid tot het verlenen van relatief beperkte overheidssubsidies zonder Brusselse toestemming - het plafond werd verruimd van 100.000 naar 200.000 euro over een periode van drie jaar, ook bankgaranties tot 1,5 miljoen euro vergen geen Brussels fiat meer
 • Trad in september 2005 op tegen ongeoorloofde staatssteun, onder meer door Italië te dagen voor het Hof van Justitie en rondde moeizame onderhandelingen over Duitse staatssteun aan Landesbanken af
 • Bracht in september 2005 een mededeling uit over concurrentie in de commerciële dienstverlening, Kroes spoorde lidstaten aan om commerciële dienstverleners uit andere EU-lidstaten (bijvoorbeeld advocaten of architecten) meer toegang te verlenen op de nationale markt
 • Lanceerde in november 2005 een voorstel om de prijsbepalingen voor 'interlining' door tariefconferenties van de internationale bijeenkomst van luchtvaartmaatschappijen IATA per 1 januari 2007 af te schaffen
 • Verbeterde in december 2005 de toegang tot fusie- en karteldossiers, waarmee rechten van zowel klagers en aangeklaagden worden vergroot
 • Lanceerde in december 2005 een openbare raadpleging (Groenboek) over de wijze waarop gedupeerden van kartelvorming of misbruik van monopoliepositie schadeloos gesteld kunnen worden
 • Lanceerde in december 2005 een openbare raadpleging over een herziening van de toepassing van EU-wetgeving tegen marktmisbruik door dominante marktpartijen
 • Presenteerde in maart 2006 plannen voor stimulering van snelle breedbandverbindingen in Europa ("Breedband voor allen"), door soepele staatssteunregels te hanteren voor de aanleg van breedbandinternet in minder bevolkte regio's
 • Wijzigde in september 2006 de EU-wetgeving volgens welke bedrijven worden vrijgesteld van een boete wanneer zij hun deelname aan een kartel onthullen (per 8 december 2006)
 • Presenteerde in oktober 2007 plannen voor een versnelde procedure waarbij bedrijven die de kartelregels hebben overtreden een schikking met de Commissie kunnen treffen. Voorwaarde is wel dat de bedrijven toegeven verantwoordelijk te zijn voor de overtreding
 • Presenteerde in mei 2008 plannen om de regels voor staatsgarantie te vereenvoudigen. De regels worden transparanter om sneller en eenvoudiger te kunnen bepalen of een bepaalde staatsgarantie valt onder staatssteun of niet.
 • Speelde in 2008 en 2009 een belangrijke rol bij het tijdelijk toestaan van staatssteun aan in problemen gekomen financiële instellingen. Stelde daarbij als voorwaarde dat deze instellingen geen voordeel mochten behalen uit de staatssteun ten opzichte van niet-ondersteunde instellingen.
 • Presenteerde in 2010 een programma voor haar digitale beleid. Doelen daarvan zijn gemakkelijker toegang voor burgers tot online diensten, aanpassing van de regelgeving op het gebied van auteursrechten en licentieverlening, en vereenvoudiging van elektronische betalingen, facturering en geschillenbeslechting. In 2020 moet iedereen in de EU kunnen beschikken over internet met een snelheid van 30 megabits per seconde of meer.
 • Kwam in 2013 met voorstellen om tot één Europese telecommarkt te komen. Hierdoor moeten bedrijven en burgers kunnen beschikken over snel en betrouwbaar internet en moeten hoge roamingkosten buiten het eigen land verdwijnen. Roaming (verandering van netwerk) moet vanaf 2013 geleidelijk worden afgeschaft.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was eigenaar van transportbedrijf Zwatra

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Defensie, september 1988 (na aftreden van minister Van Eekelen)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • Steely Neelie (bijnaam in de Britse pers)
 • Nickel Neelie (bijnaam in de Britse pers)

woonplaats
Wassenaar

e-mailadres
Neelie.Kroes@ec.europa.eu, van 10 februari 2010 tot 1 november 2014

Publicaties/bronnen

redevoeringen
Hofstadlezing, 2 maart 2006

literatuur/documentatie
 • Bert Bommels, "'Zalige' baan, interview in "Het Parool", 13 januari 1979
 • Dick van Rietschoten, "Staatssecretaris met twee gezichten", Het Binnenhof, 20 januari 1979
 • "Neelie Smit-Kroes: "'Ik heb geen klagen, ik heb mijn kansen gepakt'", interview met Bibeb, Vrij Nederland, 20 oktober 1979
 • "Het Financieele Dagblad", 3 december 1990
 • Harm van den Berg en Frederiek Weeda, "Neelie Kroes omzeilde affaires met charme", in: NRC Handelsblad, 7 april 1997
 • "Neelie Kroes wil leiden en plannen maken: Niet het zorgzame type", VNO-NCW opinieblad Forum, 3 juli 2003
 • Hans Buddingh' en Mark Kranenburg, "Het gaat bij Neelie Kroes nooit om koffiegeld. Nederlandse bestuurder sinds één jaar op de zwaarste post van de eurocommissarissen: Mededinging", in: NRC Handelsblad, 22 december 2005
 • Klaas Broekhuizen, "Kroes maakt school in Brussels mijnenveld", in: Financieele Dagblad, 19 december 2005
 • Jannetje Koelewijn, "Radicale huismus", NRC Handelsblad, Zaterdag&cetera, 24 en 25 november 2007
 • Han Dirk Hessing en Martin Visser, "Harde onderhandelaar, slimme politica", Het Financieele Dagblad, 25 november 2009
 • Joep Boerboom, "'Kroes control' in crisistijd. Neelie Kroes, lid van de Europese Commissie (2004-2009)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 297
 • Stan de Jong en Koen Voskuil, "Neelie Kroes. Hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd" (2011)
 • Alies Pegtel, "Neelie. Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis" (2014)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.