Dr. S. (Schelto) Patijn

foto Dr. S. (Schelto) Patijnvergrootglas

Regent moderne stijl van PvdA-huize uit een bestuurdersfamilie. Achtereenvolgens Tweede Kamerlid, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en burgemeester van Amsterdam. Was als Kamerlid een warm pleitbezorger van Europese samenwerking en ontwierp een regeling voor rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Speelde verder een belangrijke rol bij de debatten over de Grondwetsherziening van 1983. Krachtige burgemeester van Amsterdam, die met voortvarendheid de drugsoverlast bestreed. Wist, ondanks zijn 'Haagse' afkomst, populariteit te verwerven onder de Amsterdammers door zijn open en directe wijze van besturen en zijn goede contacten met 'gewone' Amsterdammers. Warme, innemende man, die zich met veel toewijding voor de publieke zaak inzette.

PvdA
in de periode 1973-1994: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

voornaam (roepnaam)

Schelto (Schelto)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1936

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 juli 2007

levensbeschouwing
Hervormd

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker (referendaris) directie integratie Europa, ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1962 tot 1967
 • wetenschappelijk medewerker Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden, van 1967 tot 1 december 1971
 • directeur Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 december 1971 tot mei 1973
 • lector recht der internationale organisaties, Rijksuniversiteit Leiden, 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 16 juni 1984
 • lid Europees Parlement, van 3 juli 1973 tot 16 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 16 juni 1984 tot 1 juni 1994
 • burgemeester van Amsterdam, van 1 juni 1994 tot 1 januari 2001

partijpolitieke functies

 • lid bestuur PvdA, afdeling Voorburg, tot 1973
 • lid redactie "Socialisme en Democratie"
 • lid kandidaatstellingscommissie Tweede Kamerverkiezingen 1994
 • voorzitter kandidaatstellingscommissie Eerste Kamerverkiezingen 1995
 • voorzitter commissie van toezicht Anne Vondeling Stichting
 • voorzitter PvdA-commissie intergratie en immigratie, 2003

nevenfuncties

 • lid curatorium stichting "Het Parool", omstreeks december 1982 en nog in december 1987
 • lid algemeen bestuur Europese Beweging (namens PvdA), omstreeks november 1983 en nog in december 1987
 • lid bestuur Radio Nederland Wereldomroep, omstreeks november 1983 en nog in december 1987 (bezoldigd)
 • lid Raad voor Overheid en Samenleving van de Nederlandse Hervormde Kerk
 • voorzitter Prins Bernhardfonds Zuid-Holland
 • voorzitter Nederlands comité van het Europees jaar van het Milieu 1987, vanaf maart 1987
 • voorzitter VEWIN (Vereniging van exploitanten van waterleidingsbedrijven in Nederland), vanaf 19 juni 1987
 • lid uitvoerend comité van het Nationaal Comité "4 en 5 mei", omstreeks december 1987
 • voorzitter bestuur Stichting Nederlands Instituut voor Internationale betrekkingen "Clingendael" te 's-Gravenhage, vanaf 1 januari 1988
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. EZH (Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland), vanaf april 1991
 • lid Raad voor de Drinkwatervoorziening, omstreeks 1991
 • lid commissie van onafhankelijke deskundigen naar functioneren ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van oktober 1991 tot mei 1992
 • voorzitter gemeenschappelijke Raadgevende commissie Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek, vanaf mei 1991
 • lid Commissie Bejegening uit te zetten vreemdelingen, vanaf 11 januari 1993
 • voorzitter Regionaal Orgaan Amsterdam
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Schiphol (12 jaar)
 • lid Raad van Commissarissen RAI Amsterdam
 • voorzitter Prins Bernhard-fonds, vanaf september 1993
 • lid bestuur Stichting "Het Parool"
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Holding Nationale Goede Doelen Loterijen"
 • voorzitter klachtencommissie VNG om klachten van gemeenten te behandelen inzake het asielbeleid van het kabinet, van augustus 2005 tot 4 oktober 2005
 • voorzitter "De Theatercompagnie"
 • lid bestuur Raad van Toezicht "Het Rozentheater"
 • voorzitter "Het Nederlands-Vlaams Theaterfestival"
 • lid Raad van Advies/CORPUS Advisory Board

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van de Consulaire Wet wegens aanpassing aan de hedendaagse omstandigheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 december 1976 tot januari 1978
 • voorzitter bijzondere commissie van onderzoek naar de kennis, die personen hadden van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes en de wijze waarop deze kennis was verkregen en gehanteeerd werd (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 december 1978 tot augustus 1979
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 1 december 1982
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 16 juni 1984

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te 's-Gravenhage, van 1942 tot 1948

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Eerste VCL (Vrijzinnig Christelijk Lyceum)" te 's-Gravenhage, van 1948 tot 1954

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1954 tot 1959

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, 19 september 1973

postacademisch onderwijs
 • studie te Washington D.C. (VS), van 1961 tot 1962

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken (Grondwets- en kiesrechtzaken) en Europese zaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met zaken betreffende het Koninklijk Huis.
 • In 1978 met Jan Schaefer en Nora Salomons mede-indiener van een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Woonruimtewet over het tegengaan van leegstand. Dit voorstel werd na totstandkoming van de Leegstandswet ingetrokken. (15.030)
 • In 1978 met Arie van der Hek en Marcel van Dam een mede-indiener van een initiatiefwetsvoorstel om verspreiding van kernwapens tegen te gaan via een wijziging van de In- en Uitvoerwet. Dit voorstel bleef onafgedaan. (15.079)
 • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Harry van den Bergh een initiatiefwetsvoorstel in over regels voor het toetsen van ontwikkeling, produktie, aanschaf en plaatsing van wapensystemen aan het belang van de wapenbeheersing. Het voorstel werd later ingetrokken. (16.595)
 • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Kees van den Anker een initiatiefwetsvoorstel in om ook in het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing te verklaren. Het voorstel verviel in 1984 na instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde. (16.671)

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1974 tot de 18 leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-K.A. Keuning stemden over het alsnog intrekken van het verlof tot huiszoeking en inbeslagneming bij de abortuskliniek Bloemenhove
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een Nederlandse boycot van de Olympische Spelen in Moskou was

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1982 eerste op de voordracht van Commissaris van de Koningin M. Vrolijk voor het burgemeesterschap van Rotterdam. Het kabinet gaf (in navolging van de meerderheid van de Rotterdamse raad) echter de voorkeur aan Bram Peper.
 • Was tussen mei en november 1999 door ziekte verhinderd zijn burgemeestersambt uit te oefenen
 • Werd in februari 2001 voorgedragen voor het vicevoorzitterschap van de PvdA, maar trok zich terug als kandidaat vanwege zijn gezondheid

uit de privésfeer
 • Woonde in de jaren vijftig en zestig in dezelfde straat als Hans Gualthèrie van Weezel
 • Promoveerde bij prof. P.J.G. Kapteyn
 • Bij zijn promotie trad minister Vredeling (oud-lid Europees Parlement) op als één van zijn parafnymfen
 • Een broer van hem was burgemeester van respectievelijk Dodewaard, Doesburg en Naarden

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, Van Ouwenlaan 30
 • Voorburg, Vijverhof 1, omstreeks 1974 en nog in 1980
 • Voorburg, Oosteinde 17, omstreeks 1980 en nog in 1984
 • Amsterdam

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 april 1987
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 30 mei 1994

overige onderscheidingen en prijzen
gouden medaille van de stad Amsterdam

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Utrechtsch Studentencorps
 • lid veteranenteam hockeyvereniging "Cartouche" te Voorburg (jaren zeventig en tachtig)

hobby's
hockey

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, van 1959 tot 1961

rang(en) reserve-officier
 • reserve-eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee

publicaties/bronnen

publicaties
 • "landmarks in European Unity" (Leiden, 1970)
 • "Het Europees Parlement, de strijd om zijn bevoegdheden" (disseratie, 1973)
 • artikelen in blad "Nieuw Europa"
 • artikelen in blad "Sociaal-Economische Wetgeving"

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Aimabele Hagenaar werd Mokumer. In memoriam Schelto Patijn (1936-2007)", Trouw, 15 juli 2007
 • Marcel van Lieshout, "Een innemend buitenbeentje. Schelto Patijn (1936-2007), De Volkskrant, 16 juli 2007
 • Ned. Patriciaat, 1964

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Enschede, 12 juli 1961

echtgeno(o)t(e)/partner
A.E. Stroink, Anna Elisabeth

kinderen
3 kinderen

vader
Dr. C.L. Patijn, Constantijn Leopold

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 28 september 1908

moeder
Jkvr. S.M. van Citters, Sara Maria

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 11 juli 1906

familierelaties
 • Zoon van C.L. Patijn, Tweede Kamerlid
 • Broer van M. Patijn, staatssecretaris en Tweede Kamerlid
 • Kleinzoon van R.J.H. Patijn, Tweede Kamerlid en secretaris-generaal
 • Kleinzoon van jhr. S. van Citters, Tweede en Eerste Kamerlid en Commissaris der Koningin
 • Achterneef van J.A.N. Patijn, burgemeester van 's-Gravenhage en minister

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.