Mr. C.Ch. van Lidth de Jeude

foto Mr. C.Ch. van Lidth de Jeudevergrootglas

Telg van een voorname Tielse familie, die tijdens de Franse tijd burgemeester (maire) werd en dat na de onafhankelijkheid tot 1853 zou blijven. Zoon van een vooraanstaande Tielse patriot. Maakte in 1814 deel uit van de Notabelenvergadering die over de ontwerp-Grondwet moest beslissen. Als Eerste Kamerlid voerde hij weinig het woord.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1849-1853: lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer

voornamen

Cornelis Christiaan

personalia

geboorteplaats en -datum
Tiel, 31 augustus 1777

overlijdensplaats en -datum
Tiel, 15 juni 1858

levensbeschouwing
Gereformeerd (Ned. Hervormd)

partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch liberaal'

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Tiel
 • lid raad van Tiel, vanaf 1802
 • schepen van Tiel, vanaf 1802
 • burgemeester van Tiel, van 1808 tot 1811
 • maire van Tiel, van 1811 tot december 1813
 • burgemeester van Tiel, van december 1813 tot 16 januari 1853
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Boven-IJssel)
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 30 juni 1815 tot maart 1849 (voor de steden (Tiel); benoemd 1 december 1814)
 • lid stedelijke raad van Tiel, vanaf 1816
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 1849 tot 10 juli 1850 (voor Gelderland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 december 1850 tot 19 september 1853 (voor Gelderland)

nevenfuncties

 • lid commissie voor de bestuurlijke inrichting van het departement Gelderland, vanaf november 1801
 • commissaris ter judicare, ressort Tiel, tot juli 1808
 • eerste suppleant-vrederechter te Tiel, 1814
 • rechter-plaatsvervanger, rechtbank van eerste aanleg te Tiel, van 1818 tot 1834
 • dijkgraaf van Neder-Betuwe, van 1823 tot 1854
 • gecommitteerde Zandwijkse polder, van 1831 tot 1837
 • heemraad Heemraadschap Tiel en Zandwijk, van 1832 tot 1837
 • luitenant-kolonel van het zevende bataillon landstorm

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Utrecht, van 14 november 1795 tot 8 september 1798

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak slechts enkele malen in de Eerste Kamer; hoofdzakelijk over binnenlandse zaken (o.a. bij de behandeling van de ontwerp-Kieswet).

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was advocaat en (patriottisch) secretaris van Tiel (tot 1787)
 • Een kleindochter van hem was gehuwd met P. ten Bosch, staatsraad

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Unie, 1 februari 1809
 • Ridder in de Orde van de Reünie, 7 maart 1812
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van de Eikenkroon

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Ned. Patriciaat, 1973
 • Ned. Adelsboek, 1998

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Rijswijk (Holland), 23 augustus 1806

echtgeno(o)t(e)/partner
J.B.M. van Eck, Jacoba Barbara Maria

kinderen
2 zoons

vader
Mr. J.R. van Lidt de Jeude, Johan Richard

geboorteplaats en/of -datum
Tiel, 2 april 1754

moeder
M.L. van Eck, Margaretha Lamberta

geboorteplaats en/of -datum
Tiel, 18 mei 1751

beroep grootvader (vaderskant)
 • schepen en burgemeester van Tiel
 • gedeputeerde ter Staten-Generaal
 • gecommitteerde in de Raad van State

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.