Sollicitaties zonder c.v.

5 januari 2024, column Bert van den Braak

Zoals valt te lezen, blijven parlement.com en het biografisch archief bestaan. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe, toekomstbestendige structuur. Velen hebben in het afgelopen jaar op uiteenlopende wijze steun gegeven aan behoud. Niet alleen professionals (wetenschappers, bestuurders, ambtenaren), maar vooral ook veel 'gewone' gebruikers (docenten, studenten, geïnteresseerde burgers). Uiteraard zijn wij hen allen dankbaar. Gelukkig zagen velen - ook in de politiek - het belang in van gedegen informatie over het staatsbestel en over de 'spelers'.

Het biografisch archief bestaat dit jaar formeel vijftig jaar, maar de hoogleraren Hans Daalder en Nico Cramer legden de fundamenten daarvoor al eerder. Zij gaven de aanzet tot een systematisch opgezet databestand, waarmee enerzijds wetenschappers onderzoek konden doen en anderzijds openbare gegevens zijn te vinden over de bestuurlijke 'elite' (toentertijd nog geen besmet woord). Het gaat niet alleen over de personen zelf, maar ook om hun functioneren als bijvoorbeeld Kamerlid of minister.

Parlement.com geeft al ruim 20 jaar de context waarin die personen opereerden. Dat gebeurt via informatie over kabinetten, fracties, partijen, procedures, instrumenten en formele regels. En dat alles met een historische component: hoe is het zo gekomen, hoe ging het voorheen? Uitleg over ontstaan en ontwikkelingen zijn essentieel voor begrip van ons tegenwoordige staatsbestel. In die zin vervult parlement.com al een rol zoals voorgestaan door de Staatscommissie parlementair stelsel, die toegankelijke kennis van belang acht voor participatie van burgers.

Het verzamelen van biografische gegevens is tegenwoordig geen sinecure. Weliswaar zijn er veel kandidaten die gegevens over zichzelf publiceren op bijvoorbeeld Linkedin, maar dat geldt niet voor allen en die gegevens zijn lang niet altijd volledig of zelfs actueel. En niet iedereen 'zit' op Linkedin.

Gelukkig weten we inmiddels iets meer van onze gekozenen, niet alleen via parlement.com, maar ook via de site van de Tweede Kamer. Mogelijk wordt deze tijd van het jaar zelfs gebruikt om die gegevens aan te vullen, maar zeker is dat niet. Na de verkiezingen van maart 2021 bleven vele profielen van Kamerleden tamelijk leeg. De meesten vulden nog wel een pagina, waarin zij globaal aangaven wat hun motivatie was en soms stonden daarin enige persoonlijke gegevens. Maar bij een substantieel aantal leden bleef de pagina 'biografie, onderwijs en loopbaan' leeg.

Je zou zeggen dat kiezers recht hebben op die informatie. Wie zich kandidaat stelt voor de Tweede Kamer 'solliciteert' als het ware bij de Nederlandse kiezer. Normaal gesproken voeg je bij een sollicitatiebrief een curriculum vitae (c.v.), waarin je vertelt wie je bent: waar en wanneer je bent geboren, wat je opleiding was en welke loopbaan je hebt doorlopen. Ik kan mij niet voorstellen dat aspirantkandidaten een dergelijk c.v. niet al inleveren als zij zich bij hun partij aanmelden. Wat is er nu simpeler om dat c.v. openbaar te maken op het moment dat iemand een plek op de lijst heeft verworven? (Ik geef toe dat niet alle kandidaten lid van een partij zijn).

Toen de Tweede Kamer in november werd gekozen, was van een tiental gekozenen zelfs hun leeftijd niet bekend en soms ontbraken gegevens over opleiding of beroepscarrière. We moeten er maar op hopen dat die gegevens nu alsnog bekend worden. Een formele verplichting (anders dan voor nevenfuncties) is er niet, maar laten we zeggen dat er toch zeker een politiek-morele verplichting is.

Je kunt als Kamerlid moeilijk geloofwaardig pleitbezorger van transparantie zijn en tegelijkertijd basisgegevens over jezelf onvermeld laten. Het opstellen van een c.v. lijkt mij werk waar je minder dan een uur mee bezig bent.

Het beste is uiteraard als alle kandidaten ruim voor de verkiezingen hun c.v. openbaar maken. Als gezocht wordt naar een 'platform' om die gegevens te publiceren: parlement.com houdt zich van harte aanbevolen. Door vastlegging in het biografisch archief beschikken toekomstige generaties en wetenschappers dan bovendien ook over die gegevens.Andere recente columns