ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De ChristenUnie had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Gert-Jan Segers als lijsttrekker. De ChristenUnie haalde 5 zetels, daarvóór had de partij ook 5 zetels in de Tweede Kamer. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Hoopvol Realistisch - Voorstellen voor een samenleving met toekomst'.

Alle vijf de zittende Tweede Kamerleden waren herkiesbaar, met Carola Schouten op de tweede plaats.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2017

De ChristenUnie ging de verkiezingen in met het programma: 'Hoopvol Realistisch - Voorstellen voor een samenleving met toekomst'. Het programma is vooral gericht op de toekomst van de volgende generaties, zorgen dat iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst)vrijheid.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zijn:

Kinderen & Onderwijs

 • - 
  investering van 1 miljard extra voor kansen van kinderen en gezinnen door verhoging van kinderbijslag en kindgebonden budget, en uitbreiding van bevallings-, ouderschaps- en zorgverlof.
 • investering van 1 miljard in leraren, levenslang leren, en beter beroepsonderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt.
 • herinvoering van de basisbeurs voor studenten.

Zorg

 • zorg die dichtbij georganiseerd is. Gemeenten kopen zorg in op basis van prijs én kwaliteit. Zij zorgen voor een samenhangend zorgaanbod, met oog voor identiteitsgebonden zorg en keuzevrijheid.
 • meer ruimte voor huisartsen en wijkverpleegkundigen en zorg in de thuissituatie.
 • verplichte eigen risico wordt aanzienlijk verlaagd.
 • met 1400 keuzemogelijkheden voor een polis is het moeilijk kiezen, waarbij soms ook sprake is van schijnkeuzes. Daarom wordt het aantal polissen flink uitgedund.
 • specialisten gaan in loondienst. Medisch specialisten vallen voortaan ook onder de Wet normering topinkomens.
 • investeren in preventie.

Immigratie & Integratie

 • verplicht tweejarig leer-werktraject voor alle statushouders. Uitstroom uit dit traject kan in principe alleen na goede toetsing.
 • leefgeld en voorzieningen als onderdak, onderwijs en zorg.
 • taal en burgerschapsvorming en ontwikkelen van loyaliteit aan Nederland vanaf dag één.
 • 1 miljard extra voor opvang en ontwikkeling in herkomstregio’s van vluchtelingen.

Economie/begroting

 • zzp’ers collectief verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
 • - 
  de WW wordt omgebouwd naar WOW: Werk-Opleiding-Werk met inzet van de transitievergoeding.
 • bij tijdelijke contracten het principe invoeren dat bij elk nieuw contract, de duur toeneemt.
 • kleinere bedrijven ontzien in kosten; doorbetalen bij ziekte gaat voor hen terug naar 1 jaar.
 • lastendruk op arbeid stevig verlagen.
 • een belastingstelsel dat het gevoel van solidariteit weer terugbrengt door draagkracht en gezinssituatie in rekening te brengen, en waar de lasten op arbeid flink omlaag gaan en die op consumptie en vervuiling omhoog.

Schone groei

 • nationale aanpak onder leiding van energiecommissaris.
 • impuls energiebesparing en versnellen transitie met woningcorporaties en pensioenfondsen.
 • beter beprijzen CO2 en daardoor minder subsidies.

Veiligheid en justitie

 • 2 miljard extra voor het verbeteren van defensie.
 • politie, justitie en veiligheidsdiensten moeten voldoende zijn toegerust. Iedere wijk een wijkagent en meer recherche.

Europa

 • Europa is cruciaal voor vrede en veiligheid, maar het moet terug naar de bedoeling: samenwerkende natiestaten.
 • het initiatiefrecht van de Commissie beperken tot de beleidsvelden waar de EU exclusieve bevoegdheid heeft (douane-unie, mededinging, internationale handel en monetair beleid voor de eurozone). Voor andere beleidsterreinen moet toestemming van de Raad en het Parlement komen.
 • de betrokkenheid van nationale parlementen wordt vergroot door middel van een echte noodremprocedure.
 • uiterste terughoudendheid bij toetreding nieuwe lidstaten en uitbreiding Europese bevoegdheden.
 • geen koppeling tussen de Europese Monetaire Unie en de EU.

Overig

 • invoering maatschappelijke dienstplicht: voor iedereen vanaf 18, te vervullen voor je 28e. Flexibel en breed in te vullen: van zorg tot onderhoud openbare ruimte, van bestuurswerk tot stage. Er is de mogelijkheid is te kiezen voor een dienstplichtvergoeding of het aflossen van bijvoorbeeld studieschulden.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over