Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)

Overeenkomstig de staatsregeling van 1798 werden, na de omwenteling van juni dat jaar, verkiezingen uitgeschreven voor een Vertegenwoordigend Lichaam. Dat nieuwe parlement kwam op 31 juli 1798 voor het eerst bijeen. Het Vertegenwoordigend Lichaam verdeelde zich na eerste bijeenkomst in twee Kamers. De Eerste Kamer telde 64 leden, de Tweede Kamer 30 leden. De leden (representanten) werden aangeduid als 'burger'.

Behalve een lid werd in ieder district tevens een plaatsvervanger gekozen. Die nam de plaats in van een gekozenen als hij in meerdere districten was gekozen of als een lid ontslag nam of overleed. Op weigering om zitting te nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam stond als straf het verlies van het kiesrecht. Niettemin kwam dit enkele keren voor.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken

De Eerste Kamer had het recht wetsvoorstellen in te dienen. De Tweede Kamer moest deze bekrachtigen. Indien de Tweede Kamer een voorstel verwierp, werd het teruggezonden naar de Eerste Kamer. Alleen als het voorstel dan met tweederde van de stemmen werd aangenomen, kon het alsnog wet worden.

De Tweede Kamer koos ook op voordracht van de Eerste Kamer het uit vijf leden bestaande Uitvoerend Bewind. Dat bestuursorgaan werd bijgestaan door agenten (ministers). Daarnaast besliste het Vertegenwoordigend Lichaam over de oorlogverklaring, over het sluiten van verdragen, over het leger en over financiële zaken (belastingen, begroting, tractementen).

De vergaderingen van het Vertegenwoordigend Lichaam waren openbaar, maar de Voorzitter kon besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

 

Vertegenwoordigend Lichaam

aantal leden

1 lid per 20.000 ingezetenen

wijze van verkiezing

Via districten, getrapt (grondvergaderingen per 500 kiezers kiezen 1 districtsafgevaardigde), jaarlijks vernieuwing van eenderde deel

actief kiesrecht

Mannen van 25 jaar en ouder, die zich hebben ingeschreven in het stemregister en de eed tegen het oude bewind hebben afgelegd. Uitgesloten o.a. huisbedienden, bedeelden en misdadigers.

passief kiesrecht

Mannen van 30 jaar en ouder, die de eed tegen het oude bewind hebben afgelegd. Onverenigbaar met o.a. het lidmaatschap van het Uitvoerend Bewind.

bevoegdheden

Wetgeving (Eerste Kamer ontwerp en voorstel; Tweede Kamer al of niet bekrachtigen); oorlogverklaring; ratificeren van verdragen; leger- en vlootvorming; vaststellen jaarlijkse begroting; vaststellen tractementen van ambtenaren; aanstellen leden Uitvoerend Bewind; vaststellen van belastingen; vaststellen postvoorziening; verlenen van gratie

2.

Leden

Voorzitters algemene vergadering (voorafgaand aan de splitsing)

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.

Leden Eerste Kamer

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.

Leden Tweede Kamer

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht.


Meer over