ChristenUnie en Tweede Kamerverkiezingen 2021

De ChristenUnie (CU) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Gert-Jan Segers als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Kiezen voor wat écht telt'. Ze behaalde vijf zetels, dat zijn er evenveel als de partij vóór de verkiezingen had.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

CU ging de verkiezingen in met het programma: 'Kiezen voor wat écht telt'. In het programma zette de CU in op een ‘zorgzame samenleving’, met veel aandacht voor de zorg voor elkaar, voor een economie waarin mensen meer centraal komen te staan en voor een goede omgang met de schepping.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er in het verkiezingsprogramma het volgende:

Bestuurlijke vernieuwing

 • vóór een bindend, correctief referendum met een uitkomstdrempel in lijn met de adviezen van de Raad van State
 • vóór een burgerschapsverlof. Dit geeft werknemers het recht om doorbetaald te krijgen wanneer zij een politiek ambt gaan vervullen
 • het toevoegen van een preambule in de grondwet, waarin de belangrijkste waarden van de Nederlandse samenleving worden vastgelegd
 • het vaststellen van het recht op leven in de grondwet
 • het uitbreiden van artikel 1 van de grondwet om expliciet te benoemen dat discriminatie op grond van iemand's beperking of seksuele geaardheid niet mag
 • afschaffing van het verbod op constitutionele toetsing en de instelling van een Constitutioneel Hof worden
 • het aanpassen van artikel 93 van de grondwet: er moet een grondwettelijke en gewoon-wettelijke catalogus van verdragsbepalingen komen, waarop bij de rechter een rechtstreeks beroep gedaan kan worden. Zo kan het parlement bij de ratificatie van verdragen beslissen welke bepalingen daarin terechtkomen.
 • het in de grondwet verankeren van de Nederlandse, de Friese en de Nederlandse gebarentaal in de grondwet
 • tegen de invoering van het terugzendrecht voor de Eerste kamer
 • tegen een gekozen formateur, gekozen premier of gekozen burgemeester

Europa

 • een verdragswijziging om meer samenwerking op de grote, grensoverschrijdende uitdagingen vast te leggen en daarbinnen een heldere competentieverdeling af te spreken
 • invoering van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid betreffende het Europese buitenlandsbeleid
 • bij besluiten waarbij sprake is van een structurele overdracht van nationale soevereiniteit aan Europa moet het nationale parlement met een twee derde meerderheid akkoord zijn
 • een democratische hervorming van de Europese Unie, waarbij het primaat ligt bij de nationale parlementen en de regeringsleiders en niet bij de Europese Commissie en het Europees Parlement
 • het Europees Parlement mag alleen nog in Brussel vergaderen, niet meer in Straatsburg
 • de Europese Raad kan met een vier vijfde meerderheid beslissen tot het sanctiemechanisme van artikel 7. Er komt een versnelde procedure voor inbreukprocedures die betrekking hebben op de rechtsstaat
 • staking van de toetredingsonderhandelingen met Turkije. De EU onderhandelt met Turkije over een geprivilegieerd partnerschap
 • het loslaten van de koppeling tussen de EU en de EMU
 • vóór een gedwongen exit-optie én schuldkwijtschelding wanneer een lidstaat stelselmatig niet voldoet aan de criteria voor de gemeenschappelijke munt
 • de instelling van een onafhankelijke Europese handhavingautoriteit voor begrotingsregels met (sanctie-)bevoegdheden die ook worden uitgevoerd

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.