VVD en Tweede Kamerverkiezingen 2021

De VVD had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Mark Rutte als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Samen aan de slag'. De partij haalde bij deze verkiezingen 34 zetels. Daarvoor waren dat er 33.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

De VVD ging de verkiezingen in met het programma: 'Samen aan de slag'. Het was vooral gericht op een sterke overheid en minder marktwerking.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • modernisering van de Eerste Kamer, met leden die voortaan zes jaar in plaats van vier jaar zitting nemen en om de drie jaar voor de helft worden gekozen door de Provinciale Staten
  • een terugzendrecht voor de Eerste Kamer. Hiermee kan een wetsvoorstel gewijzigd teruggestuurd worden naar de Tweede Kamer waarbij deze het laatste woord heeft over het accepteren van de voorgestelde wijzigingen
  • behandeling van de tweede lezing van een Grondwetswijzinging in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Hierdoor kan een minderheid van de Eerste Kamer minder snel een wijzigingsvoorstel tegenhouden en is er meer evenwicht tussen beide Kamers
  • afsplitsing van volksvertegenwoordigers die niet met voorkeursstemmen zijn gekozen minder aantrekkelijk maken, door spreektijden en vergoedingen te verminderen
  • tussentijdse raadsverkiezingen als een gemeente-, provincie- of waterschapsbestuur niet meer functioneert

Europa

  • Nederland is een soeverein land binnen de EU en een sterke Unie is noodzakelijk om de manier van leven van de Nederlandse bevolking te beschermen
  • terughoudendheid bij de uitbreiding van de EU. Draagvlak en duurzame uitvoering van de gemaakte afspraken moeten doorslaggevend zijn
  • alternatieven voor de toetreding van Turkije tot de EU zoals een vrijhandelsakkoord. In het huidige Turkije is het, gezien de staat van mensenrechten en democratie, niet realistisch dat het land aan de voorwaarden voor EU-lidmaatschap gaat voldoen
  • nauwe samenwerking en goede handelsafspraken met het Verenigd Koninkrijk
  • informele coalities om per onderwerp zoveel mogelijk invloed op het Europese beleid te hebben