Drs. R.A.A. (Rob) Jetten

foto Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl

Rob Jetten (1987) is sinds 23 november 2023 voorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij is sinds 6 december 2023 Tweede Kamerlid. Daarvoor was hij dat van 23 maart 2017 tot 10 januari 2022. Van 9 oktober 2018 tot 8 maart 2021 en van 25 mei tot 28 september 2021 was hij eveneens voorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 was de heer Jetten minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV en van 12 januari tot 2 juli 2024 tevens vicepremier. Eerder was de heer Jetten gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost Nederland. Bij de verkiezingen van 2017 en 2023 was hij lijsttrekker.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Rob Arnoldus Adrianus (Rob)

geboorteplaats en -datum
Veghel, 25 maart 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker D66-fractie Eerste Kamer der Staten-Generaal, van januari 2008 tot januari 2009
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 11 maart 2010 tot 30 maart 2017
 • management trainee ProRail, van september 2011 tot augustus 2013
 • adviseur ProRail, van augustus 2013 tot december 2014
 • regiomanager Bouwmanagement, Regio Noord-Oost Nederland (standplaats Zwolle), ProRail, van december 2014 tot 23 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 10 januari 2022
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 oktober 2018 tot 8 maart 2021
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 mei 2021 tot 28 september 2021
 • minister zonder portefeuille, minister voor Klimaat en Energie, van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 november 2023
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 december 2023
 • minister van Financiën, van 8 januari 2024 tot 12 januari 2024
 • viceminister-president, van 12 januari 2024 tot 2 juli 2024

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister van EZK belast met 1. Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie, emissierechten); 2. Nederlandse Emissieautoriteit; 3. Energiebeleid; 4. Klimaat- en transitiefonds; 5. COVA (Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten)

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • politiek leider D66, vanaf 11 augustus 2023

vorige
 • voorzitter afdeling JD (Jonge Democraten), van 2007 tot 2008
 • voorzitter JD (Jonge Democraten), van april 2008 tot juni 2009
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Nijmegen, van maart 2010 tot maart 2017
 • lid fractiebestuur D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van maart 2017 tot 9 oktober 2018
 • vicefractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 maart 2021 tot 25 mei 2021
 • vicefractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 2021 tot 10 januari 2022

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen, 2010 en 2014
 • lijsttrekker D66 Tweede Kamerverkiezingen 2023, van 11 augustus 2023 tot 23 november 2023

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid Raad van Advies ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), van juli 2012 tot april 2016

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Indisch Herinneringscentrum, vanaf 25 oktober 2019
 • ambassadeur Stichting All4Small, vanaf 15 november 2019
 • lid Comité van Aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde 2021

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • R.K. basisschool "De Bitswijk" te Uden
 • v.w.o., Udens College

academische studie
 • bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen, van 2005 tot 2011

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Tot aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter was hij woordvoerder economische zaken, klimaat en energie, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing. Daarna hield hij zich tot 2022 bezig met medische ethiek.
 • Diende in 2017 een initiatiefwetsvoorstel in voor de tweede lezing van de Grondwetsherziening over deconstitutionalisering van de benoeming van CdK en burgemeester. Het wetsvoorstel werd in november 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. (34.716)
 • Nam in 2018 de medeverdediging van Stientje van Veldhoven over van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Diende in 2019 samen met Kees Verhoeven een initiatiefwetsvoorstel in over verankering van de Europes Unie in de Grondwet (eerste lezing). De Tweede Kamer verwierp dit wetsvoorstel in 2021. (35.202)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Pia Dijkstra ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking (35.737)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Wees in 2022 drie nieuwe gebieden voor windparken op zee aan, die samen met twee bevestigde gebieden 10,7 GW windenergie moeten opleveren. In 2030 moet ca 21 GW aan windenergie worden opgewekt.
 • Bracht in 2022 een beleidsprogramma Klimaat uit. De CO2-uitstoot moet in 2030 met ten ministe 55 procent gedaald zijn, op weg naar een klimaatneutraal land in 2050. Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik. Er komt voor elke sector een mix van instrumenten die ervoor zorgen dat Nederland gaat overstappen op duurzame alternatieven: subsidiëren (zoals subsidies voor isolatie in woningen, de opwek van duurzame energie en de aanschaf van een elektrische auto), normeren (zoals de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025) en beprijzen (zoals de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting).
 • Wees in 2022 Borssele aan als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales. Startte in december 2023 technische haalbaarheidsstudies naar de bouw daarvan.
 • Kwam in 2023 met een extra pakket maatregelen om de doelstelling te halen van 55 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Van diverse sectoren wordt een extra inspanning gevraagd. Het gaat daarbij onder meer om het bevorderen van recycling en vermindering van uitstoot door de industrie, uitbreiding van de capaciteit aan zonne-energie, verduurzaming van gebouwen en kantoren, uitbreiding van het aantal elektrische auto's, verduurzaming in de landbouw en glastuinbouw en fiscale maatregelen om vervuiling meer te belasten.
 • In 2024 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor stroomopwekking door zonnepanelen (35.594)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Van Rij de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking in het Staatsblad (Stb. 132). De wet moet bedrijven stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Het wetsvoorstel was in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Vijlbrief. (35.216)
 • Bracht in 2023 de Wet Implementatie Europese Klimaatwet (Stb. 271) tot stand. De reductiedoelen voor emissies van broeikasgassen voor de EU zijn aangescherpt en vastgelegd en de Nederlandse doelen worden daarmee in overeenstemming gebracht. In 2050 moet er klimaatneutraliteit zijn en het streefdoel voor de reductie in 2030 gaat van 49 naar 55 procent. (36.169)
 • Bracht in 2023 de Tijdelijk wet Klimaatfonds (Stb. 2024, 16) tot stand, waarmee middelen kunnen worden gereserveerd voor maatregelen die bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen uit de Klimaatwet (36.274)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij liep tijdens zijn studie stage bij D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2021 secondant van Sigrid Kaag

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid voetbalvereniging U.D.I.'19 (Uitspanning Door Inspanning) te Uden (in zijn jeugd)
 • lid Trilateral Commission David Rockefeller Fellows, van 10 april 2020 tot 10 april 2023 (10 januari 2022 beëindigd)

9.

Publicaties van/over

redevoeringen
Abel Herzberglezing, De Rode Hoed, 18 september 2022

literatuur/documentatie
 • 'Man met eeuwige glimlach', de Telegraaf, 10 oktober 2018
 • Wilma Kieskamp, 'Jetten wil buiten de lijntjes kleuren', Trouw, 7 mei 2019
 


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.