Vraagstukken nationale MEP-conferentie 2015

Hieronder een overzicht van de vraagstukken die tijdens de nationale MEP-conferentie 2015 door de verschillende parlementaire commissies behandeld zullen worden.

Nr.

Commissie

Vraagstuk

1

Commissie Buitenlandse Zaken – subcommissie Mensenrechten

Het vraagstuk van vluchtelingenopvang.

Door toenemende aantallen vluchtelingen, die onder andere via de Middellandse Zee proberen de Europese Unie te bereiken, verhardt de discussie over de opvang van vluchtelingen en klinken er inmiddels geluiden om Europa ‘op slot’ te doen. Maar de vluchtelingen die Europa bereiken vormen slechts een fractie van alle vluchtelingen wereldwijd. Het overgrote deel is aangewezen op vluchtelingenkampen in landen waar stabiliteit en veiligheid ontbreken. In hoeverre kan en moet de EU hulp verlenen bij de opvang van vluchtelingen in die regio’s, om daarmee mogelijk ook de stroom vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven de oversteek naar Europa wagen, te beperken?

2

Commissie Buitenlandse Zaken – subcommissie Veiligheid en Defensie

Het vraagstuk van de vorming van een Europees leger.

Mede naar aanleiding van groeiende spanningen tussen Europa en Rusland, krijgt het verbeteren van de gezamenlijke Europese defensie-inspanningen hoge prioriteit. Hiermee lijkt ook de vorming van een Europees leger steeds dichterbij te komen, waarmee adequaat gereageerd zou kunnen worden op bedreiging van de vrede in een lidstaat of een buurland. Wat zouden de voordelen zijn van een Europees leger, wat de nadelen en wat de consequenties? Zou dit bijvoorbeeld betekenen dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd?

3

Commissie Ontwikkelingssamenwerking

Het vraagstuk van ontwikkelingssamenwerking.

2015 is uitgeroepen tot Europees Jaar van Ontwikkelingshulp. Daarnaast is het ook het jaar waarin de VN-Millenniumdoelen ten einde lopen. De Europese Unie ondersteunt al sinds 1957 verscheidende partnerlanden en het Jaar van Ontwikkelingshulp herbevestigt de positie van de EU als grootste donor ter wereld. Meer dan de helft van de Europeanen heeft geen idee waar de ontwikkelingshulp terecht komt. Wat kan de EU doen om het draagvlak voor ontwikkelingshulp te vergroten en daarmee de doelstelling om 0,7 % van het BBP uit te geven aan ontwikkelingshulp, te behalen?

4

Commissie Internationale Handel

Het vraagstuk van de Europese vrijhandelsakkoorden.

In het streven naar meer mondiale vrijhandel sluit de Europese Unie steeds meer handelsakkoorden met landen buiten de EU. Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de onderhandelingen met de Verenigde Staten over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Wat zijn de risico’s en wat de voordelen van dit soort verdragen? En wat kan de EU doen om de kansen van TTIP en andere verdragen ten volle te benutten en de risico’s die hieruit voortvloeien voor de EU-economie en haar burgers zo veel mogelijk te vermijden?

5

Commissie Economische en Monetaire Zaken

Het vraagstuk van het economisch herstel in Zuid-Europese lidstaten.

Partijen als Syriza (Griekenland) en PoDemos (Spanje) zouden het liefst zien dat de staatsschulden van Griekenland en Spanje worden kwijtgescholden. De burgers betalen volgens hen nu de schuld van een kapitalistisch systeem dat gefaald heeft. Ook de ongelijke belastingbetaling door de gewone burgers en het grootkapitaal speelt hierin een rol. Wat kan de Europese Unie doen om deze enorme schuldenlasten wat dragelijker te maken? Moeten multinationals, de financiële sector en andere kapitaalkrachtige sectoren gedwongen worden om een extra steentje bij te dragen door verhoogde belastingen of moet het de verantwoordelijkheid blijven van de staat? Of moeten de staatsschulden toch gesaneerd worden?

6

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Het vraagstuk van het Europees afvalmanagementbeleid.

De afvalberg in Europa groeit: in de Europese Unie wordt elk jaar drie miljard ton afval geproduceerd. Het overgrote deel wordt verwerkt door het onder de grond te stoppen of te verbranden. Dit is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor mens en dier. De Europese Commissie streeft naar een kringloopeconomie, waarbij in 2030 driekwart van alle afval moet worden hergebruikt. Op welke wijze kan dit doel worden bereikt? En moet daarbij ook rekening gehouden worden met lidstaten met meer of minder afvalproducerende industrie?

7

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (I)

Het vraagstuk van de Europese energie-unie.

Op 25 februari 2015 presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een energie-unie. Hiermee wil de Commissie bereiken dat heel Europa verzekerd is én blijft van een betrouwbare energievoorziening. Afhankelijk zijn van slechts enkele leveranciers maakt Europa kwetsbaar. Hoe kan de EU meer energie-efficiëntie en diversificatie van energieleveranciers bewerkstelligen?

8

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (II)

Het vraagstuk van de concurrentiepositie van de Europese Unie.

Om haar economische en externe slagkracht te vergroten, moet de EU inzetten op meer innovatie. Dit zal ook één van de prioriteiten zijn van het Nederlands voorzitterschap in 2016. Welke maatregelen kunnen worden getroffen om dit doel te bereiken?

9

Commissie Cultuur en Onderwijs

Het vraagstuk van de rol van het onderwijs in het bestrijden en voorkomen van polarisatie, onbegrip en radicalisering.

Hoewel het onderwijs een nationale aangelegenheid is, kan Europa een belangrijke rol spelen in de uitwisseling van kennis en ervaring bij gemeenschappelijke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. Hoe kan het Europese onderwijs bijdragen aan het bevorderen van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie?

10

Commissie Constitutionele Zaken

Het vraagstuk van de potentiële Europese ‘exits’.

Naast landen die door zware financiële moeilijkheden dreigen uit de eurozone te vallen, zijn er ook steeds meer Europese politici die bij nationale verkiezingen hun kiezers een referendum over een vrijwillig vertrek uit de Europese Unie in het vooruitzicht stellen. Dit in aansluiting op de groeiende euroscepsis onder burgers. Wat kan de EU doen om de kloof tussen Europese besluitvorming en de burger te verkleinen?