Parlementaire commissies MEP

logo Model European Parliament

De parlementaire commissies van het Model European Parliament (MEP) worden gevormd door scholieren uit de hoogste klassen van havo/vwo. Gezamenlijk gaan de jongeren op zoek naar oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa. Tijdens de commissievergaderingen staan de overkoepelende Europese belangen centraal, maar worden de nationale wensen niet vergeten.

Of het nu een parlementaire commissie tijdens de provinciale, nationale of internationale MEP-conferentie betreft: de werkwijze blijft dezelfde. De deelnemende jongeren vormen samen met hun medescholieren, provincieleden of landgenoten een delegatie. Deze delegatie vertegenwoordigt één van de lidstaten of kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. Alle delegatieleden hebben daarnaast zitting in één van de parlementaire commissies van het MEP. In deze commissies vergaderen ze onder leiding van een commissievoorzitter met 'Europarlementariërs' uit andere delegaties, in de hoop tot een gezamenlijk besluit te komen.

Iedere parlementaire commissie krijgt een vraagstuk toegewezen. Dit kan bijvoorbeeld het lage onderwijsniveau binnen de EU of de klimaatverandering zijn. Tijdens commissievergaderingen stellen de commissieleden een aantal (deel-)oplossingen op voor hun vraagstuk. Deze oplossingen verwerken ze in een resolutie, die de jongeren tijdens de Algemene Vergadering van het MEP verdedigen. De commissie heeft haar doel bereikt als de eigen resolutie wordt aangenomen door de overige leden van het Model European Parliament.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Overzicht commissies

Nr.

Naam Commissie

1

Commissie Buitenlandse Zaken (AFET)

2

Subcommissie Mensenrechten (AFET/DROI)

3

Subcommissie Veiligheid en Defensie (AFET/SEDE)

4

Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

5

Commissie Internationale Handel (INTA)

6

Commissie Begroting (BUDG)

7

Commissie Begrotingscontrole (CONT)

8

Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON)

9

Subcommissie Belastingaangelegenheden (ECON/FISC)

10

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL)

11

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI)

12

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE)

13

Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO)

14

Commissie Vervoer en Toerisme (TRAN)

15

Commissie Regionale Ontwikkeling (REGI)

16

Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling (AGRI)

17

Commissie Visserij (PECH)

18

Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

19

Commissie Juridische Zaken (JURI)

20

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE)

21

Commissie Constitutionele Zaken (AFCO)

22

Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM)

23

Commissie Verzoekschriften (PETI)

24

Commissie Kankerbestrijding (BECA)

25

Bijzondere Commissie Buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie (INGE)

26

Commissie Artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (AIDA)

2.

Overzicht vraagstukken