Regeringsprogramma 1956

Het regeerakkoord van het kabinet-Drees IV telde een financieel/sociaal-economisch en een buitenlands deel. Kernpunten van financiële en sociaal-economische gedeelte van het regeerakkoord zijn handhaving van het begrotingsevenwicht, het op peil houden van de werkgelegenheid, het bewerkstelligen van economische groei en een rechtvaardige inkomensverdeling (bezitsvorming en -spreiding). Daarnaast waren de uitbreiding van de culturele, sociale en publieke voorzieningen een speerpunt.

Internationale samenwerking nam een belangrijke plek in in het akkoord, met een centrale rol voor de NAVO en ontwikkelingshulp. Europese samenwerking diende verder te worden bevorderd, het tot stand brengen van het EEG-verdrag was hierbij cruciaal. Ook de verhouding met Indonesië en de kwestie-Nieuw-Guinea stonden in het akkoord vermeld: het kabinet streefde ernaar de verhoudingen met Indonesië inzake Nieuw-Guinea te verbeteren.


Meer over