Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Deze organisatie bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. Daarnaast ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe op de naleving van de natuurwetgeving.

De NVWA is een samenwerkingsverband van de (oude) Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD). Deze inspectiediensten van het ministerie van Economische Zaken zijn per 1 januari 2012 gefuseerd.

Taken en methoden

De NVWA gaat uit van vrijwillige naleving van wet- en regelgeving door bedrijven, instellingen en consumenten. De houding van de NVWA kenmerkt zich door het principe van 'zacht waar het kan, hard waar het moet'. Er wordt gewerkt met een risicogerichte aanpak, gebaseerd op kennis van en samenwerking met de sector en gericht op gedragsbeïnvloeding. Voor ondernemers die hun vverantwoordelijkheid nemen is de NVWA een deskundige gesprekspartner. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt echter hard aangepakt.

De instrumenten die de dienst gebruikt, zijn:

  • dienstverlening om risico's en overtredingen te voorkomen
  • handhavingscommunicatie: informatievoorziening, vooral naar consumenten
  • horizontaal toezicht: eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven om gevaren in hun sector te voorkomen
  • repressief toezicht: het waarnemen van problemen als deze de kop opsteken
  • opsporing van de verantwoordelijken bij overtredingen van de wet

De keuze voor een methode is afhankelijk van de sector of het bedrijf waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Ook de risico's, het nalevingsgedrag en de ontwikkeling binnen een sector bepalen welke handhavingsmethode gehanteerd wordt.

Positie en opbouw

De NVWA bestaat uit vijf divisies, een stafdirectie en bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering. De organisatie staat onder leiding van een inspecteur-generaal. Hij vormt samen met de plv. inspecteur-generaal en de directeuren de directieraad. De divisies zijn:

  • Consument & veiligheid (C&V)
  • Veterinair en import (V&I)
  • Landbouw & natuur (L&N)
  • Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD)
  • Klantcontact & dienstverlening (KCDV)