Vervangingsregeling ministers

Ministers kunnen vanwege ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. Ook kunnen vakantie of verblijf in het buitenland waarneming door een collega nodig maken. De minister kan dan tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld.

Ook als een minister tussentijds aftreedt, komt er meestal een tijdelijke vervanger. Dat is als regel een andere zittende minister.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Huidige vervangingsregeling

Binnen ministeries met een staatssecretaris geldt dat de minister in eerste instantie vervangen wordt door de staatssecretaris. Is ook deze afwezig, dan treedt een andere minister op ter vervanging. Indien ook de vervanger afwezig is of niet in staat de betreffende minister te vervangen, dan treedt de oudste minister van het kabinet op als tijdelijke vervanger. Bij het tussentijds aftreden van een minister wordt een afzonderlijke regeling getroffen over de tijdelijke waarneming.

2.

Overzicht van vervangers

Als een minister tussentijds aftreed en de staatssecretaris ook afwezig is wordt de minister vervangen door een minister van een ander ministerie.

Overzicht van de vervangers per ministerie (Rutte IV)

 

Ministerie

Vervanger per ministerie

Algemene Zaken

De eerste vicepremier, resp. tweede en derde vicepremier

Buitenlandse Zaken

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Justitie en Veiligheid

Minister voor Rechtsbescherming

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Financiën

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Defensie

Minister van Buitenlandse Zaken

Infrastructuur en Waterstaat

Minister voor Klimaat en Energie

Economische Zaken en Klimaat

Minister voor Klimaat en Energie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister voor Natuur en Stikstof

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister voor Medische Zorg

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking*

minister van Financiën

Rechtsbescherming*

Minister van Justitie en Veiligheid

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening*

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Primair en Voortgezet Onderwijs*

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Klimaat en Energie

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Natuur en Stikstof*

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen*

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Langdurige Zorg en Sport

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

*Ministers zonder portefeuille


Meer over