Artikel III-115: Bewaking samenhang beleidsvormen en maatregelen

II-114
Artikel III-115
III-116

Inhoudsopgave van deze pagina:


De Unie ziet toe op de samenhang tussen ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen en met inachtneming van het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Voortbouwend op artikel 3 EU-Verdrag, beoogt deze bepaling te verzekeren dat het beleid en de maatregelen die de Unie ten aanzien van verschillende beleidsterreinen ontwikkelt, onderling met elkaar in samenhang zijn.

Door opname van deze inleidende bepaling is de coherentie van het beleid van de Unie expliciet tot prioriteit verheven, zoals ook de Nederlandse regering verschillende malen in de Conventie en IGC heeft bepleit.

2.

Ontwikkeling artikel

2003

De Unie waakt over de samenhang van de verscheidene beleidsvormen en maatregelen bedoeld in dit deel van de Grondwet, in het licht van het geheel van de doelstellingen van de Unie en in overeenstemming met het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

2003

De Unie waakt over de samenhang tussen haar verschillende beleidstakken en maatregelen bedoeld in dit deel van de Grondwet, in het licht van het geheel van haar doelstellingen en in overeenstemming met het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

2004

De Unie ziet toe op de samenhang tussen ieder beleid en optreden bedoeld in dit deel, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen en met inachtneming van het beginsel van bevoegdheidstoedeling.