Stemprocedures in de Raad: de gekwalificeerde meerderheid van stemmen

Verklaring voor de Slotakte ad artikel I-24

De Conferentie verklaart dat het Europese besluit betreffende de uitvoering van artikel I-24 door de Raad zal worden aangenomen op de dag waarop het Verdrag tot instelling van een grondwet voor Europa in werking treedt.

Ontwerp-besluit van de Raad betreffende de uitvoering van artikel I-24

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Overwegende hetgeen volgt:

 • 1. 
  Het wordt wenselijk geacht om bepalingen aan te nemen die een vlotte overgang mogelijk maken van het systeem van besluitvorming in de Raad met gekwalificeerde meerderheid, als omschreven in het Verdrag van Nice en uiteengezet in artikel 2, lid 2, van het aan de grondwet gehechte Protocol inzake de overgangsbepalingen betreffende de instellingen en organen van de Unie, dat tot en met 31 oktober 2009 van toepassing zal blijven, naar de stemprocedure krachtens artikel I24 van de grondwet, die vanaf 1 november 2009 van toepassing zal zijn.
 • 2. 
  Er zij aan herinnerd dat het gebruikelijk is dat de Raad zich inspant om de democratische legitimiteit van met gekwalificeerde meerderheid genomen besluiten te versterken.
 • 3. 
  Het wordt wenselijk geacht dit besluit zolang in stand te laten als nodig is om te zorgen voor een vlotte overgang naar de nieuwe stemprocedure waarin de grondwet voorziet,

BESLUIT:

Artikel 1

Indien leden van de Raad, die

 • a) 
  ten minste drie kwart van de bevolking vertegenwoordigen, of
 • b) 
  ten minste drie kwart van het aantal lidstaten vertegenwoordigen, zoals vereist voor het vormen van een blokkerende minderheid krachtens artikel I-24, lid 1, zich ertegen verzetten dat de Raad een besluit aanneemt met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, dan zal de Raad de kwestie bespreken.

Artikel 2

De Raad zal tijdens deze besprekingen alles doen wat in zijn macht ligt om, binnen een redelijke tijd en onverminderd de verplichte termijnen die door het Unierecht worden voorgeschreven, een bevredigende oplossing te vinden om bezwaren van de in artikel 1 bedoelde leden van de Raad aan de orde te stellen.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad neemt hiertoe, met de hulp van de Commissie en met inachtneming van het reglement van orde van de Raad, elk initiatief dat nodig is om een grotere mate van overeenstemming in de Raad te vergemakkelijken. De leden van de Raad zijn hem daarbij behulpzaam.

Artikel 4

Dit besluit treedt op 1 november 2009 in werking. Het blijft ten minste tot 2014 van kracht. Daarna kan de Raad een Europees besluit tot intrekking ervan aannemen.

Voetnoot bij dit ontwerp-besluit

Het ontwerp-besluit zal worden aangenomen op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag.