1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Raad of een lidstaat kan de Commissie verzoeken een aanbeveling of een voorstel te doen betreffende aangelegenheden die onder [ex artikel 99, lid 4, ex artikel 104, met uitzondering van lid 14, de ex artikelen 111, 121, 122 en ex artikel 123, leden 4 en 5], vallen. De Commissie onderzoekt dit verzoek en legt haar conclusies onverwijld aan de Raad voor.

2003
2003
2004