1.

Ontwikkeling artikel

1984

De Unie bezit exclusieve bevoegdheid ter voltooiing en ontplooiing van het mededingingsbeleid op hei vlak van de Unie met inachtneming van:

  • de noodzaak een stelsel in te voeren tot verlening van toestemming voor concentraties van ondernemingen, dat uitgaat van de in artikel 66 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal neergelegde criteria,
  • de noodzaak tot herstructurering en versterking van de industrie van de Unie, in het licht van de Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen ernstige verstoringen die de internationale concurrentie teweeg kan brengen.
  • de noodzaak elke discriminatie tussen particuliere ondernemingen en overheidsbedrijven te verbieden.
2003
2003
2003
2004