J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen

foto J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen
bron: Europees Parlement

CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. Stond bekend als een resolute en nuchtere bewindsvrouw. Na haar ministerschap lijsttrekker bij de Europese Verkiezingen en wederom europarlementariër. Was voor zij in de politiek ging werkzaam als docente gezondheidszorg. Van 1 oktober 2003 tot 1 oktober 2009 was zij Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

CDA
in de periode 1979-2009: minister, lid Europees Parlement, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johanna Rieka Hermanna (Hanja)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Klazienaveen (gemeente Emmen), 29 december 1943

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • docente gezondheidszorg te Amstelveen, vanaf 1967
 • docente gezondheidszorg te Apeldoorn, tot 1978
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 6 november 1989
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 7 november 1989 tot 16 juli 1994
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 1 oktober 2003
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, van 1 oktober 2003 tot 1 oktober 2009

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/36)
 • lid Raad van Toezicht Hogeschool "Van Hall-Larenstein"
 • lid Raad van Commissarissen "Connexxion Holding" N.V., vanaf 28 januari 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/8)
 • Kwam in 1993 invoering per 1 januari 1995 overeen van een tolvignet (eurovignet) voor vrachtwagens met gewicht van 12 ton en meer. Ook België en Duitsland voerden zo'n vignet in. (21.501-09, nr. 28)
 • Tijdens haar ministerschap werd besloten tot verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen in 2000. De staatsgarantie eindigt op 1 januari 1994. Op 22 februari 1993 bracht zij namens het kabinet een standpunt uit over het advies uit juni 1992 van de commissie-Wijffels. Het kabinet steunt de in het advies neergelegde visie dat NS meer ruimte moet krijgen om als 'normale' commerciële onderneming te opereren, die minder afhankelijk is van rijksbijdragen. De NS krijgt meer vrijheid bij de tariefstelling, voorzieningenniveau, investeringen en financiering en moet zorgen voor een rendabele exploitatie van het reizigers- en goederenvervoer. De rijksoverheid houdt verantwoordelijkheid voor de infrastructuur, de toegang tot het spoorwegnet, de veiligheid en de waarborg voor een adequate vervoersvoorziening. Binnen de NS komt een scheiding tussen de verschillende functies: de exploitatie van het reizigersvervoer, de exploitatie van het goederenvervoer, het infrabeheer en het capaciteitsmanagement. Kreeg op 5 oktober 1993 in de Tweede Kamer steun voor dit beleid. (18.986)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/21)
 • Bracht in 1994 samen met minister Alders wijzigingen (Stbb. 583 en 601) van de Luchtvaartwet inzake geluidhinder tot stand. Er komt een mogelijkheid tot het instellen van een aparte geluidszone met betrekking tot nachtelijk luchtvaartgeluid. Verder worden geluidheffingen mede gebruikt om presanering te financieren. Onder presaneren wordt verstaan: het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en het onttrekken aan de woonbestemming, en/of verplaatsen. Het betreft bebouwing in gebieden, die in de toekomst met zekerheid geluidsbelasting zullen ondervinden en die gezien de bepalingen van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen (Stb. 1981, 504) altijd in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen. Luchthaven Maastricht komt onder dit besluit te vallen. Er komen nieuwe handhavingsvoorschriften (strafbepalingen en dwangsom). (22.570)
 • Bracht in 1994 een wijziging (Stb. 584) van de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet tot stand in verband met de herziening van de financiële relatie tussen het Rijk en de loodsen en de invoering van een verkeersbegeleidingstarief. Hiermee wordt een oplossing beoogd van de financiële problemen die waren ontstaan na verzelfstandiging van de loodsdienst in 1988. (23.099)

op het gebied van de EU (2/6)
 • Rapporteerde in mei 2001 over een betere toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie (medebeslissingsprocedure, eerste lezing).
 • Diende in november 2001 en mei 2002 voorstellen in waarmee de toegankelijkheid van EP-documenten wordt vergroot (reglementprocedure).

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in juni 1993 door de Tweede Kamer (en de Algemene Rekenkamer) bekritiseerd over de informatievoorziening aan het parlement met betrekking tot de private financiering van de Wijkertunnel, met name over de risico's voor de Staat. Zij moest toegeven dat de Tweede Kamer beter had moeten worden geïnformeerd. Een motie-Jorritsma die de gevoerde onderhandelingen bekritiseerde, kreeg alleen steun van VVD en GroenLinks.
 • Tijdens haar ministerschap vonden twee grote (nationale) luchtvaartrampen plaats: het neerstorten van een PanAm-vliegtuig van El-Al in de Bijlmermeer (4 oktober 1992) en het verongelukken van een DC10 van Martinair bij het Portugese Faro (21 december 1992).
 • Was mede-ondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Herman Wijffels, Frans Andriessen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.

uit de privésfeer
 • Volgde na haar opleiding tot verpleegster zes jaar op eigen kosten een academische studie
 • Haar dochter Hester is gedeputeerde in Overijssel

anekdotes en citaten
 • Zei op 19 december 1989 bij één van haar eerste optredens in de Tweede Kamer (de beantwoording van Kamervragen over uitlatingen van minister Alders over de maximumsnelheid): "Er is maar één minister van Verkeer en Waterstaat en dat ben ik."

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.