Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy

foto Mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooyvergrootglas

CDA-politica, dochter van een oud-minister en oud-gouverneur van Limburg. Kwam via de Christelijke werkgeversorganisatie en het Europees Parlement tussentijds in het tweede kabinet-Lubbers . Als staatssecretaris van Economische Zaken leidde zij vele handelsmissies. Keerde na een korte periode in de Kamer in 1990 terug als staatssecretaris. Leidde de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel. Was in 1994 tweede op de CDA-lijst en voerde daarna drie jaar oppositie tegen het kabinet-Kok. Vertrok in 1997 uit de politiek na het burgemeesterschap van Tilburg te zijn misgelopen. Workaholic, die na haar politieke carrière furore maakte als univeritair bestuurder. Werd voor vrijwel elke bestuurlijke functie als mogelijk kandidaat genoemd.

CDA
in de periode 1984-1997: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Yvonne Catharina Maria Theresia (Yvonne)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 4 juni 1951

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Haar voorletters werden aanvankelijk (onder meer in de Staatscourant en de Staatsalmanak) vermeld als Y.M.C.Th.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1978

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-secretaris Europese integratie, NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) te 's-Gravenhage, van 1978 tot 1984
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 28 oktober 1986
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel, internationale economische betrekkingen en exportbevordering), van 30 oktober 1986 tot 6 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 28 september 1990
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met buitenlandse handel, regionaal economisch beleid, toerisme en mededingingsbeleid), van 28 september 1990 tot 22 augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 1 september 1997
 • voorzitter College van Bestuur Katholieke Universiteit Brabant (vanaf 1 januari 2002 Universiteit Tilburg) te Tilburg, van 1 september 1997 tot 1 februari 2004
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, van 1 februari 2004 tot 1 juli 2012
 • voorzitter NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), vanaf 1 december 2012

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in de periode 1990-1994 belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE (in contacten met buitenlanders mocht zij hierbij de titel Minister voor Buitenlandse Handel voeren); 2. exportbeleid en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. mededinging; 4. industriële eigendom; 5. werven van buitenlandse investeringen in Nederland; 6. economische infrastructuur voorzover liggend op regionaal en grootstedelijk gebied; 7. internationale samenwerking op het vlak van regionale economische structuur; 8. consumentenbeleid; 9. toerisme

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de periode 1989-1990 als Kamerlid vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking
 • Hield zich in de periode 1994-1997 in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken, verkeer en waterstaat en Antilliaanse zaken

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Haar beleid in de periode 1990-1994 was gericht op het tegengaan van kartelvorming en prijsafspraken (bijvoorbeeld tussen apothekers), en op het verminderen van onderlinge regelingen tussen makelaars, notarissen en accountants.
 • Had in de periode 1990-1993 een belangrijk aandeel in de afronding van de GATT-onderhandelingen. Werd in december 1990 voorzitter van de werkgroep technische handelsbelemmeringen.
 • Nam in 1991 het besluit om per 1 juli 1993 de minimumprijs voor brood af te schaffen
 • Sprak in 1992 tijdens een zogenaamd privébezoek aan Taiwan over mogelijke Nederlandse orders voor onderzeeërs
 • Hevelde in 1992 het beheer van subsidies voor regionale investeringen (IPR en ISP) over naar de provincies
 • Leidde in 1992 handelsdelegaties naar Argentinië en naar Zuid-Afrika

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1988 de Wet melding buitenlandse boycotmaatregelen 1988 tot stand. Hiermee wordt de in 1984 ingegane meldingsplicht enigszins aangepast en verlengd tot 1 januari 1991. (20.458 )
 • Bracht in 1991 samen met staatssecretaris Simons de Tijdelijke wet geneesmiddelenprijzen in het Staatsblad (Stb. 55). De wet bevriest tijdelijk de prijzen van geneesmiddelen. Vanwege het zeer gebrekkig functioneren van het prijsmechanisme in de geneesmiddelensector werd overheidsingrijpen geboden geacht. Doel was een verlaging (die later structureel moest worden) van het totale niveau van uitgaven voor de geneesmiddelenvoorziening. Het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door de staatssecretarissen Evenhuis en Dees en in 1990 in de Tweede Kamer mede verdedigd door staatssecretaris Bukman. (20.696 )
 • Bracht in 1992 samen met staatssecretaris Kosto de Wet bestrijding namaakproducten (Stb. 642) tot stand. Hierdoor moet namaak van producten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten op een merk, tekening of model voorkomen en bestreden worden. Bij namaak is een civielrechtelijk procedure mogelijk tot schadevergoeding. De maximum gevangenisstraf op namaak wordt verhoogd van zes maanden naar één jaar, en samenloop met een geldboete wordt mogelijk. (21.641 )

Wetenswaardigheden

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De Koningin onder de kaasmeisjes" (enigszins spottende bijnaam, die journalisten haar gaven)

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Het Binnenhof, 30 oktober 1986
 • De Tijd, 29 juli 1988
 • Trouw, 20 maart 1990 en 11 mei 1990
 • Vrij Nederland, 10 juli 1993
 • VNO-NCW Opinieblad Forum, 13 januari 2000
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.