Drs. J.P. (Joop) van der Reijden

foto Drs. J.P. (Joop) van der Reijden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

CDA-politicus van CHU-huize, die in het eerste kabinet-Lubbers als staatssecretaris de zware portefeuille volksgezondheid had. Nam om de kosten te beheersen impopulaire maatregelen, zoals de invoering van de medicijnenknaak. Was afkomstig uit de organisatie van de werkgevers. Voor en na zijn politieke loopbaan vervulde hij diverse bestuursfuncties in de sport, het bedrijfsleven en de volksgezondheid en (later) bij de publieke en commerciële omroep. Was zelf een actief sporter en waterpolocoach geweest. Op latere leeftijd werd hij wethouder en waarnemend burgemeester. Pragmatische rasbestuurder met een openhartige en soms flamoyante bestuursstijl.

CDA
in de periode 1982-1986: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Piet (Joop)

geboorteplaats en -datum
Leiden, 7 januari 1927

overlijdensplaats en -datum
Nieuwegein, 3 februari 2006

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (belast met volksgezondheid, sport, maatschappelijke dienstverlening en verzetsdeelnemers), van 5 november 1982 tot 14 juli 1986
 • lid gemeenteraad van Oegstgeest, van 1 mei 1990 tot 15 april 1993
 • wethouder (van financiën, sport, recreatie en economische zaken) van Oegstgeest, van 1 mei 1990 tot 15 april 1993
 • voorzitter VOO (Veronica Omroep Organisatie), van 1 oktober 1990 tot 6 juli 2001
 • waarnemend burgemeester van Valkenburg (Z.H.), van 2 januari 2001 tot 1 januari 2006 (in afwachting van herindeling)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/18)

 • voorzitter Raad van Toezicht ziekenfonds "DSW" (Delfland, Schieland, Westland), tot december 1991
 • voorzitter bestuur "Het Zilveren Kruis", vanaf 1 januari 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/15)
 • Bracht in 1986 de Nota 'Zorg voor ouderen' uit. In deze nota wordt een samenhangende visie gegeven op het toekomstige ouderenbeleid, zowel wat voorzieningen in de volksgezondheid betreft als waar het gaat om maatschappelijke dienstverlening. Bejaardenoorden zullen meer verzorgingsbehoeftigen krijgen en verpleeghuizen moet zich gaan richten op zwaarder verplegingsbehoeftigen. Betere samenwerking tussen beide type instellingen is nodig en er komen hiervoor experimenten. De planning en afstemming van voorzieningen binnen regio's krijgt meer aandacht en de rol van de provincie daarbij wordt versterkt. Bij de thuisverpleging en kruiswerk worden knelpunt voorzien. Er komen experimenten om te bezien wat hiervoor de beste oplossingen zijn. Samenwerking tussen RIAGG's, verpleeghuizen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en kruisorganisaties wordt geïntensiveerd. Er komt meer aandacht voor de opleiding van hulpverleners. (19.434)
 • Bracht in 1986 een Nota over de ontwikkeling van gezondheidsbeleid: feiten, beschouwingen en beleidsvoornemens (Nota 2000) uit. Hierin worden de hoofdlijnen geschetst van het volksgezondheidsbeleid op middellange termijn. Het is noodzakelijk om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en om in te spelen op de snel veranderende samenleving. Burgers zullen een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen gezondheid. In de nota wordt ingegaan op de organisatie van de gezondheidszorg en op de middelenvoorziening. Eerder ingezette ontwikkelingen, zoals de stelselherziening, worden voortgezet. Eventuele wettelijke belemmeringen om tot grotere felxibiliteit te komen, worden zoveel mogelijk weggenomen. (19.500)
 • Diende in 1986 het wetsvoorstel Wet beroepen in de gezondheidszorg in. De wet werd in 1993 door staatssecretaris Simons in het Staatsblad gebracht. (19.522)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Ploeg de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 410) tot stand. Deze raamwet bevat regels over registratie, kanalisatie en vergunningen voor diergeneesmiddelen. Het bereiden en afleveren van diergeneesmiddelen wordt aan een vergunningenstelsel gebonden. Veehouders moeten bij handel certificaten over toegediende geneesmiddelen overleggen. (17.764)
 • Bracht in 1986 de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (WTZ), de Wet interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf (ILPZ) en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsenverzekerden (MOOZ) tot stand. Dit hield verband met de opheffing van de bejaardenverzekering en de vrijwillige ziekenfondsverzekering. De WTZ bepaalt dat particuliere verzekeraars zonder medische selectie of toeslagen een standaardverzekeringspakket moeten bieden aan hen van wie de Zfw-verzekering eindigt. De Wet ILPZ legt met het oog op zuivere concurrentieverhoudingen aan particuliere ziektekostenverzekeraars de plicht op tot een zekere mate van onderlinge lastenverevening. De Wet MOOZ verplicht particuliere ziektenkostenverzekeraars jaarlijks een bijdrage aan de algemene kas voor de verplichte ziekenfondsverzekering te storten. Dit vanwege het grote aantal ouderen in het Zfw-verzekeringsbestand. (18.972 & 19.010)
 • Bracht in 1986 de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 360) tot stand. Zij die in voormalig Nederlands-Indië na de capitulatie van het KNIL hebben deelgenomen aan het verzet en daarvan lichamelijk of geestelijk schade hebben ondervonden, krijgen recht op een buitengewoon pensioen. Dit recht geldt ook voor nabestaanden. (18.831)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was actief als zwemmer en waterpolospeler. Zijn eerste echtgenote was eveneens een verdienstelijk zwemster.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Het Binnenhof, 13 oktober 1987
 • Trouw, 22 december 1989
 • M.O.G.J. Bakker, scriptie Staatkundig Historische Studiën, RU Leiden (1989)
 • J.M. Bik, "Een onafhankelijke banenvreter. Joop van der Reijden (1927-2006)", NRC Handelsblad, 4 februari 2006

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.