Dr. B. (Bert) de Vries

foto Dr. B. (Bert) de Vries
bron: IISG/Nico Naeff

Groningse antirevolutionair die al na vier jaar Tweede Kamerlidmaatschap voorzitter werd van de toen grootste regeringsfractie, het CDA. Werkte voor hij in 1978 sociaal-economisch fractiewoordvoerder werd bij Philips en de Erasmus Universiteit. Wist als fractieleider tijdens de kabinetten-Lubbers I en II zijn grote fractie bijeen te houden onder meer door dissidenten geen ruimte te geven. Speelde in het derde kabinet-Lubbers als minister van Sociale Zaken een belangrijke rol bij het voorkomen van conflicten over onder andere de WAO-problematiek. Nadien parttime hoogleraar en voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank en het ABP. Ook enige tijd waarnemend partijvoorzitter. In zijn partij typisch een man van het midden. Had vanwege zijn saaie imago als bijnaam 'de Stofjas'.

CDA
in de periode 1978-1994: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Berend (Bert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 29 maart 1938

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot november 2010

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 november 1978 tot 7 november 1989
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 november 1982 tot 22 mei 1986
 • waarnemend fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 25 juli 1986
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1986 tot 7 september 1989
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ad interim, van 19 september 1990 tot 27 september 1990 (na het aftreden van minister Braks)
 • voorzitter bestuur SVB (Sociale Verzekeringsbank), van november 1994 tot 1 januari 1999 (parttime)
 • voorzitter bestuur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), van juni 1997 tot 1 september 2001 (parttime)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/24)
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Doctors Pension Funds Services", van 2006 tot 2012
 • voorzitter commissie fundamentele herbezinning Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), van februari 2008 tot oktober 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 september 1986 tot 7 november 1989

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer aanvankelijk bezig met ambtenarenzaken (arbeidsvoorwaarden, pensioenen), sociale zaken (inkomensbeleid, sociale zekerheid, werkgelegenheid) en economische zaken (prijsbeleid, steunverlening bedrijven, regionaal-economisch beleid, Noord-Nederland).

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
 • Bracht in 1993 tegelijk met de begroting de Nota 'Meer werk, weer werk' uit
 • Diende in 1994 het wetsvoorstel Arbeidstijdenwet in. Dit voorstel werd in 1995 door minister Melkert in het Staatsblad gebracht. (23.646)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/12)
 • Bracht in 1994 met staatssecretaris Kosto een wijziging (Stb. 134) van het Burgerlijk Wetboek in verband met de positie van gewetensbezwaarde werknemers tot stand. Als een werknemer op grond van een persoonlijk normbesef onoverkomelijke hinder ziet in het verrichten van werkzaamheden, moet allereerst gezocht worden naar vervangende passende arbeid. Eventuele gewetensbezwaren dienen dan wel tijdens de sollicitatieprocedure aan de orde zijn gesteld. Als geen andere passende arbeid voor handen is, moet de normale ontslagprocedure worden gevolgd, waarbij de rechter een billijke schadevergoeding kan toekennen of herstel van de dienstbetrekking kan gelasten. (22.392)
 • Bracht in 1994 een wijziging (Stb. 361) van de Jeugdwerkgarantiewet tot stand, die 'leegloop' (wel een dienstbetrekking en loon, maar geen feitelijke plaatsing op een garantieplaats) moet tegengaan. Er komt meer ruimte voor een voorbereidingsfase voor jongeren die nog niet geplaatst kunnen worden, waarin onder meer scholing mogelijk is. Daarvoor komt een ander beloningsniveau, dat een duidelijke prikkel bevat om door te stromen naar een garantieplaats. (23.453)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Toonde zich na zijn ministerschap steeds vaker een kritisch beoordelaar van het sociale beleid van CDA en de kabinetten-Balkenende. Hij schreef daarover het boek "Overmoed en onbehagen" (2005) dat in de top van het CDA groot onbehagen veroorzaakte.
 • Was medeondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Cees Veerman, Herman Wijffels, Hanja Maij-Weggen en Frans Andriessen, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.
 • Bedankte in november 2010 voor het CDA uit onvrede over de samenwerking met de PVV en over de in zijn ogen rechtse koers van het CDA

uit de privésfeer
 • Was werkstudent
 • Als wetenschappelijk medewerker was hij een kennis van professor Albeda. In de jaren dat Albeda minister was, woonde hij soms het zondagse overleg van de minister met CDA-fractievoorzitter Lubbers bij.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "de Stofjas"
 • "de Drogist" (bijnaam in CDA-kringen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.