Mr. H. (Hans) van den Broek

foto Mr. H. (Hans) van den Broekvergrootglas

Juridisch geschoolde CDA-politicus, die lange tijd minister van Buitenlandse Zaken was. Begon zijn loopbaan als advocaat in Rotterdam en was later werkzaam bij Enka in Arnhem. Justitie-woordvoerder van de KVP en het CDA in de Tweede Kamer. Werd in 1982, na één jaar staatssecretaris te zijn geweest, minister. Gold als een overtuigd aanhanger van de Atlantische samenwerking en verdedigde van harte het NAVO-besluit om kruisraketten te plaatsen in Nederland. Dreigde met name op Europees gebied soms overvleugeld te worden door de premier. Was enige tijd 'kroonprins' bij het CDA. Na zijn ministerschap Europees Commissaris voor buitenlandse betrekkingen. Geen voorstander van een moraliserende buitenlandse politiek. Kwam vaak nogal zelfstandig tot zijn beleidskeuzes.

KVP , CDA
in de periode 1976-1999: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, lid Europese Commissie, minister van staat

Voornaam (roepnaam)

Henri (Hans)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Parijs (Frankrijk), 11 december 1936

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur, advocatenkantoor "Blom & Dutilh" te Rotterdam, van 1965 tot 1968
 • directiesecretaris N.V. ENKA-Glanzstoff te Arnhem, van 1969 tot 1973
 • lid gemeenteraad van Rheden (Gld.), van 1 september 1970 tot 21 augustus 1974
 • commercieel manager produktiegroep industriële garens, N.V. ENKA-Glanzstoff te Arnhem, van 1973 tot 1976
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1976 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 4 november 1982
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 4 november 1982 tot 3 januari 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 7 november 1989
 • lid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding, van 6 januari 1993 tot 25 januari 1995
 • lid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Turkije, Cyprus, Malta en andere Europese landen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, mensenrechten en externe diplomatieke missies, alsmede uitbreiding van de Europese Unie, van 25 januari 1995 tot 17 september 1999 (sinds maart 1999 'demissionair')

ambtstitel
 • minister van staat, vanaf 25 februari 2005

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met justitie-aangelegenheden (stakingsrecht, asielbeleid, positie zigeuners, onteigeningswet) en met zaken betreffende de Nationale Ombudsman. Daarnaast sprak hij over onderwerpen op het gebied van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1976 tot de acht leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-J.N. Scholten stemden over geleidelijke afschaffing van de STER-reclame
 • Behoorde in 1977 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Kosto stemden over het benoemen van mannen en vrouwen in rijksfuncties
 • Behoorde in 1978 met Van Muiden en Schakel tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Terlouw stemde waarin de regering werd gevraagd aan de VS en andere NAVO-bondgenoten mee te delen dat de Kamer productie van de Neutronenbom afwees
 • Behoorde in 1980 tot de zes leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Van Houwelingen stemden over staatssteun voor de oprichting van de ROS (Rotterdamse Offshore- en Scheepsbouwcombinatie)
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de minderheid (20 leden) van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Duinker stemden, waarin het beleid met betrekking tot de huren in stadsvernieuwingsgebieden impliciet werd afgekeurd

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Legde op 14 december 1982 in de Tweede Kamer een verklaring af over de december-moorden (in opdracht van het militaire bewind op 7 december uitgevoerde executies van politieke tegenstanders) in Suriname
 • Had veel bemoeienis met de problematiek van de middellange-afstandsraketten in Europa. Bracht in maart 1983 samen met premier Lubbers een bezoek aan de VS om onder meer over deze kwestie te praten. Verdedigde in 1984 met minister De Ruiter de plaatsing van kruisraketten in Woensdrecht. Ten gevolge van het zogenaamde INF-Verdrag (Intermediate-range Nuclear Forces) kon in maart 1988 echter worden besloten af te zien van plaatsing. De verdragen tussen de VS en de Sovjet-Unie voorzagen in terugtrekking van de middellange-afstandsraketten uit Europa. In verdragen met de Sovjet-Unie stemde Nederland in met Russische inspecties op vliegbasis Woensdrecht.
 • Bracht in 1983 een beleidsnota uit over Turkije. Daarin wordt onder meer ingegaan op de situatie van mensenrechten in dat land, op de relatie van Turkije met de EG, de Raad van Europa, de NAVO en de OESO, en op de kwestie-Cyprus. Ook wordt ingegaan op de positie van Christen-Turken. (17.794 )
 • Bracht in mei 1983 samen met premier Lubbers een bezoek aan Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Hij bezocht afzonderlijk Costa Rica, El Salvador en Nicaragua. De twee laatstgenoemde landen hadden omstreden regimes en te maken met een burgeroorlog.
 • Bracht in 1983 een notitie uit over Zuid-Afrika. Keerde zich tegen eenzijdige (economische) stappen tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, maar stuurde aan op een kritische dialoog. Er komt een tweesporenbeleid: enerzijds politieke druk op de regering van Zuid-Afrika en anderzijds versterking van vreedzame veranderingen in Zuid-Afrika. (17.895 )
 • Bezocht in januari 1984 Indonesië. Stelde onder meer de mensenrechtensituatie in dat land aan de orde.
 • Bracht in april 1985 een bezoek aan minister Gromyko van de Sovjet-Unie om het Nederlandse besluit over de plaatsing van kruisraketten uit te leggen
 • Bracht in juni 1985 een notitie uit over aanvullende economische en politieke druk op de Zuid-Afrikaanse regering. Vastgehouden wordt aan het tweesporenbeleid. Bij het aansturen op vreedzame ontwikkelingen in Zuid-Afrika wordt de bevorderende rol die het bedrijfsleven daarin kan hebben ondersteund. Er moet een band zijn tussen het sociale gedrag van Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika en hun investeringen. Bedrijven moeten een EG-gedragscode naleven en daarover rapporteren. De gedragscode zal wettelijk worden vastgelegd. Daarnaast komt er overeenkomstig een VN-resolutie een wapenembargo. (17.895 )
 • Bezocht in september 1985 samen met enkele EG-collega's Zuid-Afrika
 • Bezocht in november 1986 samen met premier Lubbers de Sovjet-Unie en sprak met onder anderen president Gorbatsjov over de kernbewapening
 • Verdedigde in 1986 samen minister De Korte het besluit om steun te geven aan een consortium van Nederlandse bedrijven om in Saoedi-Arabië een order te verwerven voor onderzeeboten, alsmede voor de bouw van een marinehaven (19.817 )
 • Bracht in mei 1987 samen met minister-president Lubbers een bezoek aan China en daarna afzonderlijk een bezoek aan de Filippijnen.
 • Verdedigde in 1987 samen met minister Van den Broek het besluit om twee mijnenjagers naar de Perzische Golf te zenden, nadat een Amerikaans fregat door raketten was getroffen. In internationaal verband werd afgesproken de scheepvaartroutes te beveiligen en in het kader van de WEU droeg Nederland daaraan bij. (20.075 )
 • Bezocht in september 1987 Hongarije en Polen; ontmoette in Warschau de top van oppositiebeweging Solidariteit
 • Bezocht in maart 1988 Suriname; weigerde een gesprek met het militair gezag in dat land
 • Nam in april 1988 de verantwoordelijkheid voor de invoering van een nieuw fraudebestendig paspoort over van staatssecretaris Van der Linden
 • Bezocht in juli 1988 samen met premier Lubbers Israël. Stelde daarbij de politieke rechten van de Palestijnen aan de orde en bezocht op de Westelijke Jordaanoever een Palestijns vluchtelingenkamp
 • Besloot eind 1988 de diplomatieke betrekkingen met de PLO te verbeteren. In januari 1989 ging een hoge ambtelijke delegatie naar het PLO-hoofdkwartier in Tunis.
 • Zette zich tijdens de Europese Top in Lissabon, februari 1991, in voor erkenning van Macedonië. Dit leidde tot boze reacties in Griekenland en tot een boycot van twee weken van Nederlandse producten.
 • Bracht in 1991 een beleidsbrief uit over de Europese veiligheidssamenwerking, toegespitst op de verhouding tussen NAVO, EG en WEU. De wenselijkheid van de totstandkoming van een Europese Politieke Unie met een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en op termijn een gemeenschappelijke rol op het gebied van defensie wordt onderschreven. Dat mag echter niet de transatlantische relatie verzwakken, maar moet die juist versterken. Militair-operationele samenwerking blijft zich binnen de NAVO voltrekken. De militair-operantionele activiteiten van de WEU zijn complementair en blijven beperkt tot buiten NAVO-verdragsgebied. (21.592 )
 • Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EG in de tweede helft van 1991 had hij intensieve bemoeienis met de pogingen om te oorlog in Joegoslavië te beëindigen
 • Samen met minister-president Lubbers had hij een groot aandeel in de besprekingen over de Europese Politieke Unie en de Europese topconferentie in Maastricht in december 1991

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1986 samen met minister De Ruiter de wet (Stb. 122) tot Goedkeuring van het Verdrag met de Verenigde Staten tot stand inzake de stationering van kruisvluchtwapens in Nederland. (19.290 )
 • Bracht in 1988 samen met minister Van Eekelen een wet (Stb. 143) tot stand over goedkeuring van drie overeenkomsten verband houdende met het tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gesloten verdrag inzake de eliminatie van hun middellange en kortere afstandswapens. Er wordt afgezien van plaatsing van kruisvluchtwapens in Woensdrecht. Nederland staat Sovjet-inspecties toe op de vliegbasis. (20.414 )
 • Bracht in 1991 samen met minister Ter Beek wetten tot Goedkeuring van verdragen (CSE-verdragen) over vermindering van conventionele strijdkrachten in Europa tot stand. Die in november 1990 tot stand gekomen verdragen leiden tot reductie van in totaal 45.000 stuks tanks, pantsergevechtsvoertuigen, artillerie, gevechtsvliegtuigen en aanvalshelicopters. Daarmee werd feitelijk het einde van koude oorlog gemarkeerd. (22.223 , 22.224 , 22.319 )
 • Bracht in 1992 samen met de ministers Lubbers en Kok en staatssecretaris Dankert de wet Goedkeuring van het op 2 februari 1992 in Maastricht tot stand gekomen verdrag inzake de Europese Unie tot stand. Dit Europese verdrag vormde de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Voortaan behoren ook andere terreinen dan economische aangelegenheden en kernenergie tot het gemeenschappelijke Europese beleid. De bestaande EG-Verdragen werden uitgebreid met bepalingen over buitenlands en veiligheidsbeleid, sociaal beleid en onderdelen van de beleidsterreinen van justitie en binnenlandse zaken. Het Verdrag legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro). (22.647 )

op het gebied van de EU
 • Speelde als Europees Commissaris en als lid van de Contactgroep Joegoslavië een belangrijke rol bij de (veelal vergeefse) pogingen om tot een vreedzame oplossing te komen voor de conflicten in de voormalige Joegoslavische republieken
 • Verdeelde vanaf april 1993 subsidies aan democratie-bevorderende projecten in Midden- en Oost-Europa via het nieuw ingestelde subsidieprogramma PHARE
 • Rapporteerde in juni 1993 en februari 1999 aan de Europese Raad over de aanvraag tot EU-lidmaatschap door Malta
 • Sloot in maart 1994 een partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
 • Speelde een actieve en coördinerende rol in het onderhandelingsproces dat leidde tot de inwerkingtreding van de Europa-overeenkomsten tussen de Europese Unie en Oost-Europese landen voor de geleidelijke convergentie van politieke en economische systemen. Het betrof EU-overeenkomsten met Polen en Hongarije (1 februari 1994), Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Bulgarije (1 februari 1995), en Estland, Letland en Litouwen (januari 1998).
 • Presenteerde in juli 1994 een gedetailleerde strategie waarmee de landen van Midden- en Oost-Europa op termijn lid kunnen worden van de Europese Unie, de voorstellen behelzen (A) een kader voor ministerieel overleg, (B) instelling van een kader inzake concurrentie, staatssteun en harmonisatie van de wetgeving, (C) bevordering van de handel, (D) macro-economische en structurele veranderingen in de Oost-Europese landen en (E) EU-steun voor deze verandering via het PHARE-subsidieprogramma
 • Speelde een actieve en coördinerende rol in het onderhandelingsproces dat op 1 januari 1995 leidde tot de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de Europese Unie
 • Presenteerde in oktober 1994 een nieuwe strategie voor de betrekkingen tussen de EU en het Middellandse Zeegebied
 • Presenteerde in mei 1995 plannen (witboek) voor de integratie van tien Oost-Europese landen in de interne markt van de Europese Gemeenschap
 • Presenteerde in november 1995 plannen voor een samenwerkings- en vervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië
 • Presenteerde in januari 1996 en december 1997 voorstellen voor het behoud van de concurrentiepositie van de Europese defensie-industrie
 • Speelde een actieve en coördinerende rol in het onderhandelingsproces dat op 24 april 1996 leidde tot de ondertekening van een Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord tussen de EU en Georgië, Armenië en Azerbeidzjan
 • Presenteerde in april 1996 een "Initiatief voor de Baltische Zee-regio"
 • Lanceerde in juli 1996 het TACIS-subsidieprogramma voor steun aan de voormalige Soviet-republieken in Oost-Europa en Midden-Azië; het programma richt zich op herstel van de energie-infrastructuur naar Europa, en steun aan milieuprogramma's en criminaliteitsbestrijding
 • Speelde een actieve en coördinerende rol in het onderhandelingsproces dat in november 1997 leidde tot de inwerkingtreding van een Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Rusland
 • Hechtte in maart 1998 zijn goedkeuring aan de toetredingspartnerschappen voor tien kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa
 • Presenteerde in november 1998 plannen over de 'noordelijke dimensie' van het Europese buitenlandse beleid, inzake de EU-samenwerking met Rusland en de Oostzeeregio op onder meer energie, milieu en nucleaire veiligheid
 • Presenteerde in juni 1999 een werkprogramma voor een Europees bureau voor de wederopbouw van Kosovo

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Schoonvader van Z.H. prins Maurits
 • Zijn vader was correspondent van dagblad "De Telegraaf" te Parijs (1936), chef van "Radio Oranje" te Londen en directeur van Radio Nederland Wereldomroep

woonplaats
Zwiep

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • P. Rusman, "De laatste Koude-Oorlogsstrijder. Hans van den Broek (1982-1993), in: D. Hellema e.a. (red.), "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (1999), 269
 • A.G. Harryvan en J. van der Harst, "Poortwachter van de Unie. Hans van den Broek, lid van de Europese Commissie (1993-1999)", in: G. Voerman e.a. (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010), 237

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.