Dr. A.H.M. (Guus) Albregts

foto Dr. A.H.M. (Guus) Albregtsvergrootglas

Tilburgse hoogleraar en secretaris van de Katholieke werkgeversvereniging die in het tweede kabinet-Drees als minister zonder portefeuille belast was met het beleid inzake productiviteitsbevordering. Was met Van den Brink in 1951 verantwoordelijk voor een vernieuwing van de Winkelsluitingswet. Geen opvallende minister, omdat hij nogal overvleugeld werd door minister Van den Brink. Keerde nadien terug naar de wetenschap.

KVP
in de periode 1951-1952: minister

voornamen (roepnaam)

Augustinus Hendrikus Martinus (Guus)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vught, 22 november 1900

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 8 juni 1980

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar staathuiskunde, handelswetenschap en staatsinrichting, R.K. Lyceum te Hilversum, van 1926 tot 1945
 • leraar Middelbare Technische School te Utrecht, van 1929 tot 1945
 • directeur/secretaris KVW (Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen), van 1945 tot 15 maart 1951
 • algemeen secretaris AKWV (Algemene Katholieke Werkgeversvereniging), van 1 februari 1946 tot 15 maart 1951
 • buitengewoon hoogleraar internationale economische politiek, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van mei 1949 tot 15 maart 1951
 • minister zonder portefeulle, belast met middenstand, publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en productiviteitsbevordering in het gehele Nederlandse bedrijfsleven, van 15 maart 1951 tot 2 september 1952
 • buitengewoon hoogleraar internationale economische politiek, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van september 1952 tot 1 december 1970

nevenfuncties

 • voorzitter Vereniging tot behartiging van het Onderwijs in staatswetenschappen (voor 1940)
 • secretaris-generaal UNIAPAC (Union Internationale des Association Patronales Catholique), tot maart 1951
 • lid bestuur Stichting Gemeenschapsoord en volkshogeschool "Drakenburgh", vanaf februari 1949
 • lid Centrale Plancommissie, van september 1949 tot maart 1951
 • adviseur R.K. werkgeversorganisaties (na 1952)
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Grontmij., omstreeks 1955 (nog in 1962)
 • plaatsvervangend kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1955 tot 1 april 1960
 • voorzitter Commissie Woningbouw, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, van mei 1956 tot februari 1959
 • lid Commissie economische mededinging, vanaf 11 november 1958
 • voorzitter Ontwikkelingsraad, vanaf oktober 1959
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf 1 april 1960
 • lid Raad van Commissarissen bouwmaatschappij N.V. "Bredero"
 • lid Raad van Commissarissen Internationale handelscombinatie (incl. Gasto)
 • lid Raad van Commissarissen AMEV (Algemene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen)
 • lid Raad van Commissarissen "Beers' zonen" (financieringsmaatschappij van Volvo)
 • lid Raad van Commissarissen firma "Frans Beeren"
 • lid Raad van Toezicht N.V. Nederlandse Televisie Maatschappij i.o., vanaf april 1962
 • voorzitter Raad van Overleg voor sociaal-economische aangelegenheden van NKV-AKWV-NKOV-KNBTB, vanaf 1962

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • Bisschoppelijke Kweekschool te 's Hertogenbosch
 • M.O.-staathuishoudkunde
 • M.O.-statistiek
 • M.O.-handelswetenschappen
 • M.O.-staatsinrichting

academische studie
 • economie, R.K. Handelshoogeschool te Tilburg, van september 1932 tot 27 januari 1937

promotie
 • economische wetenschappen, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, 25 november 1948 (cum laude)

eredoctoraten
 • eredoctoraat Universiteit van Montreal

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1951 de Productiviteitsnota uit, daarin staan als doelen: een redelijk welvaartsniveau (ook voor de minst-draagkrachtigen), toename van de arbeidsproductiviteit met tien procent in de volgende twee jaren, verbetering van de organisatie van het bedrijfsleven en bevordering van prestatiebeloning.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1952 samen met minister Van den Brink de Winkelsluitingswet (Stb. 38) tot stand. Alle verkoop op zondag werd verboden; in winkels gold dat verbod ook op werkdagen voor 05.00 uur en na 18.00 uur. In beide gevallen waren echter vrijstellingen mogelijk. Voor alle winkels kon de gemeenteraad verder een verplichte halvedagsluiting per week en een verplichte vakantiesluiting instellen. Op een aantal avonden voor Sinterklaas en Kerstmis en op Oudejaarsavond mochten koopavonden worden gehouden. De gemeenteraad kon tevens per week één koopavond toestaan. Er waren afwijkende openingstijden voor markt- en straathandel, vis- en tabakswinkels en kapperswinkels. (1.735)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was veldwachter
 • Zijn grootmoeder van vaderszijde was een Belgische

woonplaats(en)/adres(sen)
Scheveningen, Rijslag 29, omstreeks 1955

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw, 26 september 1952

buitenlandse onderscheidingen
Commandeur in de Orde van de H. Sylvester

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte" te 's-Gravenhage
 • lid Haagsche Golf en Country Club te Wassenaar

hobby's
zwemmen, zeilen, golfen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Van oorlogs- naar vredes-economie" (1947)
 • "De leer der maatschappelijk economische organisatievormen" (dissertatie, 1948)
 • "Enige aspecten van de financiering der industrialisatie" (inaugurele rede, 1949)
 • "Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw" (1950)
 • "Statistiek en productiviteit: vijf redevoeringen" (1952)
 • diverse publicaties op economisch gebied

literatuur/documentatie
 • M.H. Verweij, "Albregts, minister voor productiviteitsbevordering", in: J.J.M. Rademakers (ed.), "Het kabinet-Drees II, 1951-1952", 44-47
 • Wie is dat? 1956

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Vught, 26 maart 1932

echtgeno(o)t(e)/partner
L.M.F. Evers, Leonie Maria Felicitas (Leonie)

kinderen
4 zoons en 4 dochters (en 1 jong-gestorven dochter)

vader
F.B. Albregts, Franciscus Bernardus

geboorteplaats en/of -datum
Cadzand, 21 september 1868

moeder
H. van Eerd, Hendrina

geboorteplaats en/of -datum
's-Hertogenbosch, 10 december 1879

broers en zusters
2 zussen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.