Ir. W.F. (Wim) Schut

foto Ir. W.F. (Wim) Schutvergrootglas

Enthousiaste stedebouwkundige die als ARP-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De Jong te maken kreeg met een felle oppositie. Zag een poging om een huurbelasting in te voeren stranden, maar wist wel de huren te liberaliseren. Voerde de individuele huursubsidie in. Verdedigde in 1967 de Tweede nota ruimtelijke ordening en gaf de aanzet tot de Derde nota, die de gebundelde deconcentratie in groeikernen vormgaf. Zowel voor als na zijn ministerschap als stedebouwkundige nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zoetermeer tot satellietstad. Besloot zijn loopbaan als voorzitter van de WRR. Goed debater. In de ministerraad gewaardeerd vanwege zijn relativerende humor.

ARP
in de periode 1967-1971: minister

voornamen (roepnaam)

Willem Frederik (Wim)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Ir. W.F. Schut, tot 21 januari 1982
 • Dr. W.F. Schut, vanaf 21 januari 1982 (nadat aan hem door de Technische Hogeschool te Delft een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 augustus 1920

overlijdensplaats en -datum
Nieuwerkerk aan den IJssel, 15 augustus 2006

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties/beroepen

 • stedebouwkundige adviesbureau "Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" te Rotterdam, van april 1943 tot september 1945
 • adjunct-directeur stedebouwkundig adviesbureau "Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" te Rotterdam, van september 1945 tot 1946
 • directeur stedebouwkundig adviesbureau "Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" te Rotterdam, van augustus 1956 tot april 1967
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971
 • directeur Gezamenlijk Bureau van stedebouwkundig adviesbureau "Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" en Stichting "Instituut Stad en Landschap" te Rotterdam, vanaf 1 september 1971 (sinds 1974 tevens projectleider Stadscentrum Zoetermeer)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 juni 1973 tot 1 maart 1978
 • waarnemend voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 augustus 1977 tot 1 maart 1978

partijpolitieke functies

 • lid College van Advies ARP, omstreeks 1955
 • lid bestuur Dr. Abraham Kuyperstichting

nevenfuncties

 • actief in kerkelijke functies in de Gereformeerde Kerk, Rotterdam-Schiebroek (jaren '50)
 • hoofdredacteur "De Havenloods"
 • secretaris generale deputaten kerkopbouw van de Gereformeerde kerken in Nederland, omstreeks 1967
 • lid bestuur Stichting Maatschappelijk Welzijn te Rotterdam, omstreeks 1967
 • lid Raad voor de Waterstaat, van 1 september 1972 tot 1 mei 1977
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Hollandia-Kloos", vanaf 1972
 • voorzitter Zuiderzeecommissie, Raad voor de Waterstaat, vanaf 1972
 • voorzitter Johannes Stichting voor huisvesting en verzorging van geestelijk gehandicapten, vanaf 1972
 • voorzitter Stichting Garantie-Instituut Woningbouw, van 1974 tot 1987
 • lid Raad van Commissarissen "Goudse Verzekeringen", vanaf 1976
 • voorzitter Raad voor de Waterstaat, van 1 mei 1977 tot 1 september 1990
 • voorzitter Stichting COWON (Coördinatie Ontwikkeling Wonen en Omgeving)
 • voorzitter Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, van 1982 tot 1987
 • voorzitter SRA (Stichting Registratie Aannemingsbedrijven), van 1983 tot 1 januari 1991
 • voorzitter Stichting "Kleur Buiten", vanaf 1984
 • voorzitter Raad van Commissarissen Bouwbedrijf "Bontenbal Holding" te Reeuwijk, van 1986 tot 1992

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b te Amsterdam, tot 1937

academische studie
 • bouwkunde, Technische Hogeschool te Delft, van 1937 tot 18 december 1942

eredoctoraten
 • technische wetenschappen, Technische Hogeschool te Delft, 21 januari 1982

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde in 1967 in bepaalde delen van het land de huurliberalisatie in en breidde deze in 1971 verder uit. Hierdoor wordt het bepalen van de huurprijs vrijgelaten.
 • Tijdens zijn ministerschap vond (in augustus en september 1967) de parlementaire behandeling van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening plaats
 • Bracht in 1968 de Nota inzake de toekomst van het oude woningbestand uit. Particulier initiatief moet een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de woningvoorraad, soms in samenwerking met de overheid. De rijksoverheid is betrokken via het staatstoezicht, dat daarvoor gereorganiseerd wordt. Er komen nieuwe financiële regelingen ten behoeve van gemeenten voor krotopruiming en voor saneringsplannen. (9826)
 • Voerde in 1968 een nieuwe subsidieregeling in voor de bouw van huurwoningen. Dit geschiedt via twee beschikkingen: één voor de bouw van woningwetwoningen door toegelaten instellingen (NWI's) en gemeentelijke woningbedrijven en één voor de particuliere woningbouw in de huursector. Beide regelingen waren in hoofdlijnen gelijk en waren gebaseerd op een afnemende jaarlijkse subsidie, maar voor woningwetwoningen waren er rijksleningen en voor particuliere woningen niet. Voor woningwetwoningen kwam er een minimumgrens voor de aanvangshuur.
 • Bracht in 1968 samen met de ministers Bakker, De Block en Lardinois een Nota inzake het Noorden des Land uit, waarin onder meer de ontwikkeling van het Eemsmondgebied en nieuwe wegverbindingen werden aangekondigd (9458)
 • In december 1968 verwierp de Eerste Kamer met overgrote meerderheid (slechts drie leden stemden voor) het door hem en staatssecretaris Grapperhaus verdedigde wetsvoorstel inzake de invoering van huurdersbijdragen ter bevordering van de doorstroming naar duurdere woningen. Het wetsvoorstel was in 1966 ingediend door minister Bogaers en staatssecretaris Hoefnagels. (8918)
 • Bracht in 1969 samen met staatssecretaris Haex de Nota situering nieuwe militaire oefenterreinen uit, waarin onder meer het Lauwerszeegebied, Ter Apel (Sellingen), het Kuinderbos en terreinen in De Peel werden aangewezen als nieuw oefenterrein. Tevens worden enkele oefenterreinen afgestoten, onder meer in 't Gooi en bij Gilze-Rijen (10.363)
 • Verruimde eind 1969 de vrijheid voor gemeenten bij de woonruimteverdeling
 • Kwam eind 1969 met een bijdrageregeling voor gemeenten op het gebied van sanering, stadsreconstructie en krotopruiming
 • Voerde in 1970 via de Beschikking aanvullende huursubsidie per 1 januari 1971 individuele huursubsidie in voor gezinnen die in verhouding tot hun inkomen een dure gesubsidieerde woning bewoonden. Per 1 juli 1971 werd de regeling uitgebreid tot oudere woningen.
 • Bracht in 1970 samen met de ministers Roolvink en Nelissen en staatssecretaris Van Son de Nota inzake de sociaal-economische ontwikkeling in Oost-Groningen uit (10.758)
 • Tijdens zijn ministerschap bleef de woningbouwproductie hoog (ongeveer 125.000 nieuwe woningen per jaar)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1968 de Wet jaarlijkse huurverhoging (Stb. 703) tot stand. De datum waarop jaarlijks de huren worden verhoogd, wordt 1 april; het stijgingspercentage gaat van vier naar zes procent. (9.861)
 • Bracht in 1971 een wet (Stb. 309) tot stand waardoor in het hele land de huurharmonisatie kan worden doorgevoerd. Deze wet treedt op 1 juli 1971 in werking. De huren van bestaande woningen kunnen hierdoor in overeenstemming worden gebracht met die van woningen die de laatste vijf jaar met rijkssubsidie zijn gebouwd. (10.999)
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 418) tot stand. Het kapitaal dat was gevormd met de verkoop van de staatsaandelen Breedband NV aan Koninklijke Hoogovens werd gebruikt om het eigenwoningbezit en het effectenbezit van kleine spaarders te bevorderen, onder meer door de uitgifte van spaareffecten. (10.126)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde in 1965 als adviseur een belangrijke rol bij het opstellen van een stedebouwkundig plan voor Zoetermeer
 • In 1970 verwierp de Tweede Kamer twee moties tot afkeuring van zijn beleid met betrekking tot de bouwproductie. De eerste werd op 29 januari 1970 na een interpellatie ingediend door Hans van den Doel (PvdA) en een tweede na een debat op 30 juni 1970 over de bouwrapportage door Erwin Nypels (D66).

uit de privésfeer
 • Hij was in het verzet actief bij de spionagegroep 'Albrecht'
 • Zijn vader was advocaat te Amsterdam (sinds 1918)
 • Zijn broer was gehuwd met Map den Uyl, de jongste zus van Joop den Uyl

verkiezingen
 • Stond in 1971 op de kandidatenlijst van de ARP voor de Eerste Kamer

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juni 1973 (tussentijdse benoeming; niet aanvaard)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Rotterdam
 • Nieuwerkerk aan den IJssel, omstreeks 1977

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 juli 1971
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1983

overige onderscheidingen en prijzen
 • bronzen kruis, 1946
 • onderscheiden met BNA-kubus van Bond van Nederlandse Architecten, 27 oktober 1981 ("Wegens bijdrage aan totstandkoming van experimentele woningbouw tijdens periode dat hij minister was")
 • erepenning gemeente Zoetermeer, september 1987

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
W. Aantjes, "In memoriam ir. W.F. Schut (1920-2006)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007, 159

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Delft, 7 september 1945

echtgeno(o)t(e)/partner
G.E. Boot, Geertruide Elisabeth (Trudy)

kinderen
6 dochters en 2 zoons

vader
Mr. D.W.O.A. Schut, Daniël Willem Otto Alexander

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 16 oktober 1891

moeder
A.C.E. Buré, Anna Catharina Elisabeth

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 3 december 1894

beroep grootvader (vaderskant)
timmerman

beroep grootvader (moederskant)
houtkoper

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.