Drs. Y.P.W. (Ym) van der Werff

foto Drs. Y.P.W. (Ym) van der Werffvergrootglas

Historicus, die 24 jaar liberaal Eerste Kamerlid was. Aanvankelijk leraar in het middelbaar onderwijs en docent van de KMA. Daarna gemeente- en provinciebestuurder. Vooral deskundig op het gebied van defensie en culturele zaken. Was actief in diverse commissies op het gebied van monumentenzorg, het bibliotheekwezen en de geschiedschrijving en stond bekend als verdediger van het cultureel erfgoed. Behoorde tot de vier VVD-leden die in 1976 vóór het (verworpen) abortusvoorstel van PvdA en VVD stemden. Beminnelijke, erudiete en zeer voorkomende senator.

VVD
in de periode 1969-1993: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Ymenus Pieter Willem (Ym)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 12 juni 1918

overlijdensplaats en -datum
Breda, 18 juni 1993

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar geschiedenis, "Stedelijk Gymnasium" en Hogere Burgerschool te Winschoten, van 1945 tot 1947
 • leraar geschiedenis, "Stedelijk Gymnasium" te Breda, van 1947 tot 1962
 • docent KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1959 tot 1 september 1960
 • wetenschappelijk hoofdambtenaar, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1 september 1960 tot 1966
 • lid gemeenteraad van Breda, van 4 september 1962 tot 5 juni 1974
 • algemeen assessor (rang: raadadviseur in algemene dienst) KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1966 tot 1 juli 1981 (sinds 16 september 1969 op non-actief)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 2 juni 1966 tot 2 juni 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 18 juni 1993
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met cultuur, recreatie, natuur, onderwijs en volkshuisvesting) van Noord-Brabant, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978

partijpolitieke functies

 • voorzitter VVD afdeling Breda
 • lid dagelijks bestuur VVD Kamercentrale Noord-Brabant
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Breda, omstreeks 1969
 • lid redactie "Liberaal Reveil"
 • fractiesecretaris VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van mei 1971 tot september 1974
 • vicefractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van november 1980 tot 18 juni 1993

nevenfuncties

 • voorzitter Literaire Faculteit Vereniging, Rijksuniversiteit Groningen
 • consul NTTB (Nederlandse Tafeltennis Bond)
 • secretaris Tennisvereniging "Sla Raak"
 • secretaris Historische Vereniging "Ubbo Emmius", Rijksuniversiteit Groningen
 • voorzitter Geschied- en Oudheidkundige Kring Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", van 1963 tot 1974
 • lid hoofdbestuur Volksonderwijs
 • lid bestuur KNLTB (Koninklijke Lawn- en Tennis Bond) kring Groningen
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf september 1971 (nog in 1984)
 • lid Koninkrijkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, van november 1971 tot december 1971
 • voorzitter Monumentenraad, van 1978 tot 10 oktober 1987
 • voorzitter RCOB
 • voorzitter Prinses Beatrixfonds afdeling te Breda
 • lid Restauratiecommissie Grote Kerktoren te Breda
 • lid Stichting Vestzaktheater "De Trapkes"
 • lid redactiecommissie "Geschiedenis van Breda"
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, omstreeks 1983
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, omstreeks juni 1984
 • voorzitter Vereniging Openbaar Onderwijs te Breda
 • voorzitter Culturele Raad van Noord-Brabant
 • lid algemeen bestuur NOGC (Nationaal Overleg van Gewestelijke Cultuur)
 • lid algemeen bestuur NBLC (Nederlands Bilbliotheek en Lectuur Centrum)
 • rijksgecommiteerde eindexamen gymnasium/lyceum
 • voorzitter Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Breda
 • voorzitter Stichting Verenigde Openbare Bibliotheek
 • lid algemeen bestuur VVV, afdeling Breda
 • lid Adviesraad Defensie-aangelegenheden
 • lid Bedrijfsfonds voor de Pers
 • vicevoorzitter Herdenkingscommite "Vrede van Breda"
 • lid Raad voor de Territoriale Decentralisatie
 • lid RBB (Raad voor het Binnenlands Bestuur), vanaf juni 1984
 • vicevoorzitter RBB (Raad voor het Binnenlands Bestuur)
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, omstreeks 1986
 • lid Stichting Regionale Omroep Brabant
 • voorzitter Provinciale Commissie voor de Openluchtrecreatie te Noord-Brabant
 • lid bestuur Stichting "Het Noordbrabantse Landschap"
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, tot juni 1989
 • voorzitter Voorlopige Adviesgroep Volwassenen Educatie
 • lid redactiecommissie "Geschiedenis van Breda"
 • lid begeleidingscommissie Nederlands wetenschappelijk Instituut voor Tourisme
 • lid gemeentelijke commissie bezwaar- en beroepsschriften te Dongen
 • lid algemeen bestuur commissie Kunst, Prins Bernhard Fonds
 • lid Permanente Contact Commissie (Nederlands-Vlaamse Parlementsleden)
 • lid nationaal comité De Mulder
 • lid bestuur Stichting "Archeologie" Den Haag
 • voorzitter commissie voor het architectonisch en cultureel erfgoed, Raad van Europa, omstreeks juni 1984
 • voorzitter Stichting Parlementaire Geschiedenis
 • lid begeleidingscommissie Overdracht Rijksscholen
 • lid Provinciale Commissie Gemeentelijke Herindeling Noord-Brabant (commissie-Schampers), omstreeks 1989 en nog in 1991
 • lid Nederlandse delegatie CVSE-Assemblée te Boedapest, augustus 1992

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 mei 1971 tot 20 september 1977
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 juni 1976 tot 18 juni 1993
 • tweede ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 13 september 1983
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 1981 tot 13 september 1983
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 1981 tot 13 september 1983
 • voorzitter Interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid erecomité Nationale Taptoe Breda

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Nutsschool te 's-Gravenhage, van 1925 tot 1929
 • Openbare Lagere school te Haarlem, van 1929 tot 1930

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, "Kennemerlyceum" te Bloemendaal, van 1930 tot 1936

academische studie
 • geschiedenis, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1936 tot 1938
 • Nederlandse taal- en letterkunde, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1936 tot 1938
 • geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, van 1938 tot 1943 (kandidaatsexamen juni 1940)
 • geschiedenis (doctoraal), Rijksuniversiteit Groningen, van 1945 tot 13 december 1946

activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie- en buitenland-woordvoerder en woordvoerder cultuur van de VVD-Eerste Kamerfractie. Was aanvankelijk tevens woordvoerder verkeer en waterstaat, justitie en wetenschappelijk onderwijs.
 • Voerde in 1971 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel herziening van het echtscheidingsrecht
 • Was in 1993 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de wetsvoorstellen inzake het Verdrag van Schengen

opvallend stemgedrag
 • In 1970 stemden hij en Van de Vliet als enigen van hun fractie tegen het wetsontwerp Universitaire Bestuurshervorming
 • Behoorde in 1976 met C. Polak, M. Polak en Zoutendijk tot de minderheid van zijn fractie die vóór het (verworpen) initiatiefvoorstel-Geurtsen/Lamberts/Roethof/Veder-Smit over abortus stemde
 • Behoorde in 1978 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Wet arbeid buitenlandse werknemers stemden
 • Behoorde in 1985 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen stemde
 • Behoorde in 1985 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het (verworpen) wetsvoorstel inzake verhaal van bijstand stemde
 • Stemde in 1987 als enige van zijn fractie vóór het (verworpen) wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Midden-Betuwe
 • Behoorde in 1988 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling van Utrecht-West stemde
 • In 1990 stemden hij en Van Graafeiland als enigen van hun fractie vóór een wijziging van de Woonwagenwet

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was arts in militaire dienst. Hij overleed op 12 augustus 1918 op 25-jarige leeftijd.

verkiezingen
 • Werd in 1969, 1971, 1974, 1980 en 1981 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Winschoten, tot 1947
 • Breda, Wilhelminasingel 21, omstreeks 1969 tot juni 1993

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1981
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 27 april 1990

overige onderscheidingen en prijzen
 • gouden medaille, Koninklijke Militaire Academie, 1969
 • Inhuldigingsmedaille, 30 april 1980
 • Provinciepenning van Noord-Brabant, 1980

publicaties/bronnen

publicaties
 • Artikelen in historische tijdschriften en jaarboekjes
 • "Breda, speelbal tussen Noord en Zuid in de Tachtigjarige Oorlog (1957)
 • "Een kabinet van Westbrabantse gezichten" (1972)
 • "Rond het turfschip" (1958)
 • "Breda in het nieuws, 1618-1625" (1959)
 • "Nederlandse neutraliteit in juli 1914" (1966)
 • "Vrede van Breda, 1667-1967" (1967)
 • "De problematiek van oorlog en vrede in de opleiding tot beroepsofficier" (1970)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 3 oktober 1947

echtgeno(o)t(e)/partner
M.G.S. Knuttel, Martina Geertruida Sara (Martine)

kinderen
2 dochters

vader
Drs. Y.J.J. van der Werff, Ymenus Johannes Jacobus

geboorteplaats en/of -datum
Medemblik, 3 december 1892

moeder
Dr. A.D.C.L. Schaap, Adèle Diderique Caroline Louise

geboorteplaats en/of -datum
Maastricht, 25 augustus 1886

stiefvader
Drs. J. Luzac

geboorteplaats en/of -datum
onbekend, 1889

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.