Dr. K. (Klaas) de Vries

foto Dr. K. (Klaas) de Vriesvergrootglas

Vriendelijke Fries die 21 jaar in de Eerste Kamer zat, eerst voor de CHU en later voor het CDA. Afkomstig uit het onderwijs en daarna werkzaam bij en directeur van de Fryske Akademy, het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot de provincie Fryslân en zijn bevolking, zijn taal en cultuur. In de Eerste Kamer behalve woordvoerder cultuur en onderwijs vooral defensie-specialist. Bij de krijgsmacht verder onder meer betrokken door nevenfuncties op het raakvlak van kerk en defensie.

CHU, CDA
in de periode 1968-1987: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Klaas (Klaas)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bolsward, 11 november 1917

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 21 augustus 1999

levensbeschouwing
Hervormd

partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer lager en uitgebreid lager onderwijs, van 1936 tot 1942 (kwekeling met akte)
 • leraar Christelijke ULO-school te Nijmegen, van september 1942 tot juni 1943
 • officier bij een OVW-bataljon (Oorlogsvrijwilligersbataljon) te Indonesië, van 1945 tot 1948
 • docent Christelijke Kweekschool te Sneek, van september 1948 tot september 1955
 • directeur Christelijke Kweekschool te Leiden, van september 1955 tot 1 september 1962
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker Fryske Akademy te Leeuwarden, van 1 september 1962 tot 1 september 1964
 • directeur Fryske Akademy te Leeuwarden, van 1 september 1964 tot 1 januari 1981
 • rector Noordelijke Leergangen te Leeuwarden, van 1964 tot 1 november 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 december 1968 tot 10 mei 1971
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1971 tot 23 juni 1987

partijpolitieke functies

 • voorzitter CHU kiesvereniging Sneek
 • voorzitter CHU kiesvereniging Leiden
 • lid hoofdbestuur CHU
 • hoofdredacteur Christelijk-Historisch Weekblad "De Nederlander", van 1974 tot 1980
 • adviserend lid Unieraad CHU, omstreeks 1975
 • lid programmacommissie CDA-verkiezingsprogramma 1977 ('Niet bij brood alleen'), van 20 juni 1975 tot 23 maart 1976

nevenfuncties

 • docent Middeleeuwse geschiedenis aan de Vrije leergangen te Amsterdam, van 1956 tot 1970
 • inspecteur Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, van 1956 tot 1958
 • voorzitter Groot-Comité tot organisatie van nationaal-christelijke schoolcongressen, omstreeks 1962
 • lid Commissie tot bijbelonderricht op openbare scholen
 • lid curatorium Nord-Friiskinstituut te Bredstedt (N.Frl).
 • lid curatorium Institut für Kustenforschung te Aurich (O.Frl.)
 • voorzitter Provinciale Onderwijsraad van Friesland, van 1965 tot 1980
 • voorzitter Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, van 1967 tot 1980
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, van september 1969 tot september 1971
 • docent Friese geschiedenis, Noordelijke Leergangen te Leeuwarden, van 1971 tot 1 januari 1981
 • lid Provinciale Commissie bevordering Fries taalgebruik, vanaf september 1972
 • voorzitter commissie vorming, Nationale Raad Welzijn Militairen, van 1973 tot 1980
 • voorzitter Adviesraad, Christelijk Lectuur Centrum, van 1975 tot 1990
 • lid Adviesraad Defensie-aangelegenheden, vanaf 1975
 • voorzitter sectie Kerk en Krijgsmacht, Raad voor de herderlijke zorg der Nederlandse Hervormde Kerk, van 1977 tot november 1990
 • voorzitter Interkerkelijk Contact in Overheidszaken betreffende Militairen, van 1983 tot 1990

opleiding

voortgezet onderwijs
 • staatsexamen-a, 1942

hoger beroepsonderwijs
 • Christelijke Kweekschool voor onderwijzers te Sneek, tot 1936 (akte L.O.)
 • hoofdakte, 1938
 • M.O.-geschiedenis, 1939

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen, tot 20 september 1952 (cum laude)

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 9 december 1955 (cum laude)

activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie- en onderwijswoordvoerder van de CHU in de Eerste Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met cultuur.

opvallend stemgedrag
 • In 1972 stemden hij en Rijnders als enigen van hun fractie tegen het wetsvoorstel Machtigingswet inschrijving studenten
 • Behoorde in 1974 met De Vries en Piket tot de leden van de CHU-fractie die tegen het wetsvoorstel over bestrijding van omroepuitzendingen buiten elk nationaal gebied stemden
 • Stemde in 1980 tijdens de eerste lezing van de Grondwetsherziening tegen het voorstel over het verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen voor de gemeenteraad
 • In 1981 stemden hij en Eijsink als enigen van hun fractie tegen het abortusvoorstel van het eerste kabinet-Van Agt
 • Behoorde in december 1981 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel over verlenging van de beperkte loonmaatregel stemde
 • Behoorde in 1984 tot de zes leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Behoud van cultuurbezit stemden, onder meer omdat zij in regels over handel in kunst een te grote beperking zagen voor rechts- en particuliere personen
 • Behoorde in 1984 tot de tien leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsvoorstel-Nypels inzake woningsplitsing stemden
 • Behoorde in 1987 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het (verworpen) wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Midden-Betuwe stemde

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in de zomer van 1980 in beeld als mogelijke nieuwe minister van Defensie als opvolger van W. Scholten

uit de privésfeer
 • Ondergedoken, van 1942 tot 1945
 • Zijn vader was onderwijzer

verkiezingen
 • Was in 1963 kandidaat in en werd in 1969, 1971, 1974, 1980 en 1981 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Baas Klaas" (bijnaam als directeur van de Frykse Akademie)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Sneek, van 1948 tot 1955
 • Leiden, Zeemanlaan 26, van 1955 tot 1962
 • Leeuwarden, Emmakade 138, vanaf 1962 (nog in 1974)
 • Leeuwarden, Fioringras 13, omstreeks 1978 en nog in 1998

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1969
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1981

buitenlandse onderscheidingen
Grootkruis van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland, 28 augustus 1986 (vanwege zijn inzet voor de culturele band met Oost-Friesland)

overige onderscheidingen en prijzen
 • Ereteken voor Orde en Vrede, 1949
 • Officierskruis voor 25-jarige dienst, 1970
 • Verzetsherdenkingskruis, 1981

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het middeleeuws stedelijk strafprocesrecht in de Noordelijke Nederlanden" (dissertatie, 1955)
 • artikelen en boeken op het terrein van de Nederlandse rechtshistorie, de geschiedenis (o.m. van Friesland), het onderwijs en depolitiek
 • "Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje" (redactie, 1976)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Hommerts (verloofd 30 augustus 1942)

echtgeno(o)t(e)/partner
L.P.H. Cnossen, Lieuwina Paulina Hendrika (Ine)

kinderen
2 dochters en 1 zoon

vader
K. de Vries, Klaas

geboorteplaats en/of -datum
Oostermeer (gem. Tietjerksteradeel), 2 september 1884

moeder
M. Langeraap, Murkje

geboorteplaats en/of -datum
Itens (gem. Hennaarderadeel), 28 maart 1888

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.