G.Ch. (Gerard) Wallis de Vries

foto G.Ch. (Gerard) Wallis de Vries
bron: Beeldbank Nationaal Archief

VVD-staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het eerste kabinet-Van Agt. Hield hij zich in die functie onder meer bezig met sport, cultuur, natuur en openluchtrecreatie. In Nederlands-Indië geboren, zijn beide ouders waren Indische Nederlanders. Werd actief in het Haagse en landelijke politieke jongerenwerk en in de Europese Beweging. Maakte carrière bij de PTT en in de Haagse gemeentepolitiek, onder andere als wethouder van verkeer. Was zeer betrokken bij de natuurbescherming en bracht de Wet op de openluchtrecreatie tot stand. Grote dominante heer die veel werk verzette. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van de AVRO.

VVD
in de periode 1978-1981: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerardus Christiaan (Gerard)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 24 oktober 1936

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 februari 2018

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • wethouder (van openbare werken, verkeer en vervoer, monumentenzorg en binnenstadszaken) van 's-Gravenhage, van 5 september 1974 tot 4 januari 1978
  • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met sport, musea en monumenten, natuurbehoud en openluchtrecreatie, en maatschappelijke dienstverlening), van 4 januari 1978 tot 11 september 1981
  • voorzitter AVRO (Algemene Vereniging Radio-Omroep), van 1 januari 1982 tot 1 oktober 1997

takenpakket (bewindspersoon)
  • Was als staatssecretaris belast met de behartiging van zaken van 1. de directie Musea, Monumenten en Archieven; 2. de hoofdafdeling Sportzaken; 3. de directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie; 4. de directie Maatschappelijke Dienstverlening.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/14)

  • vicevoorzitter Stichting Co-Productiefonds Binnenlandse Omroep, van 1993 tot 1997
  • voorzitter Stichting "Arbeidsmarkt Werkgelegenheid en Opleidingsfonds van de Omroep", van 1995 tot 1996

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
  • Bracht in 1981 samen met minister Beelaerts van Blokland het Structuurschema Openluchtrecreatie uit. De ruimtelijke mogelijkheden voor dagrecreatie moeten bij voorkeur binnen de stadsgewesten worden gevonden. Er moet daarbij sprake zijn van een zo gevarieerd mogelijk aanbod. De realisering van de ruimtelijke voorzieningen voor verblijfsrecreatie en watersport zal gespreid over het hele land plaatsvinden. In gebieden buiten de stedelijke invloedssfeer zoals bosgebieden, militaire oefenterreinen en nationale landschappen, zal het recreatief medegebruik zoveel mogelijk worden bevorderd. (16.700)
  • Bracht in 1981 samen met minister Beelaerts van Blokland het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud uit. Het aantal Nationale Parken wordt met achttien uitgebreid. Het gaat onder meer om 'De Groote Peel', de Biesbosch, de duinen van Texel en Schiermonnikoog. Het beschermen van bestaande natuurgebieden staat voorop, maar waar mogelijk vindt natuurherstel en - ontwikkeling plaats. (16.820)

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 1979 een Rijkswet (Stb. 482) tot stand tot goedkeuring van de op 2 februari 1971 te Ramsar (Iran) tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels. Het Verdag van Ramsar regelt de bescherming van watergebieden voor vogels. De regering kan gebieden aanwijzen die beschermd moeten worden (zoals het Naardermeer en het Waddengebied). Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Meijer. (14.135)
  • Bracht in 1981 samen met staatssecretaris Hazekamp de Kampeerwet (Stb. 372) tot stand. Deze wet verruimt de mogelijkheden tot kamperen. Alleen de exploitatie van een kampeerterrein is gebonden aan een vergunning. Er komen regels voor de aanwijzing van kampeerplaatsen, waarvoor de verantwoordelijkheid bij gemeenten komt te liggen. Kamperen op een erf wordt voor vrij voor ten hoogste drie tenten of één caravan. Regels uit de Wet hygiëne kampeerplaatsen worden in de nieuwe wet opgenomen. Het voorstel was in 1977 ingediend door de staatssecretarissen Meijer en Hazekamp. (14.426)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.