Drs. D.A.Th. (David) van Ooijen o.p.

foto Drs. D.A.Th. (David) van Ooijen o.p.vergrootglas

Beminnelijke dominicaner pater in de PvdA-fracties in Tweede en Eerste Kamer. Geboren in het Westland en later werkend in Gelderland. Leunde sterk op de sympathie van de kiezers in zijn 'district', het Gelderse Rivierengebied. Een man van de basis. Deskundig op het gebied van het onderwijs en zeer betrokken op het minderhedenbeleid. Bracht (mede) enkele initiatiefwetten tot stand. Voorzitter van de Kamercommissies voor Onderwijs in beide Kamers. Zette zich sterk in voor de belangen van woonwagenbewoners en promoveerde later op een proefschrift over dat onderwerp. Woonde in een leefgemeenschap en verliet onverwachts de politiek toen hij tot provinciaal van de Dominicanen werd gekozen.

PvdA
in de periode 1971-1993: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

David Adriaan Theodorus (David)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Drs. D.A.Th. van Ooijen o.p., tot 21 oktober 1993
 • Dr. D.A.Th. van Ooijen o.p., vanaf 21 oktober 1993 (na promotie)

geboorteplaats en -datum
Kwintsheul (gem. Wateringen), 25 december 1939

overlijdensplaats en -datum
Huissen, 8 november 2006

begraafplaats en -datum
grafkelder dominicaans klooster te Huissen, 13 november 2006

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer R.K. lagere school te De Lier (Z-H.), van 1959 tot 1960
 • onderwijzer R.K. lagere school te Gemert (N.Br.), van 1960 tot 1961
 • pater orde der predikheren (Dominicanen), vanaf 19 maart 1963
 • parttime docent, kleuterleidsteropleiding te Nijmegen, van 1965 tot 1967
 • vormingsleider, vormingscentrum in internaatsverband "Het Dackhuus" te Huissen (Gld.), van 1967 tot 1971
 • adjunct-directeur, vormingscentrum in internaatsverband "Het Dackhuus" te Huissen (Gld.), van 1967 tot 1971
 • R.K.-priester (zonder vaste taak), vanaf 6 juli 1968
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 3 juni 1970 tot 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 3 juni 1986
 • lid College van Bestuur Open Universiteit te Heerlen, van 1 juni 1986 tot 1 juni 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 9 september 1993
 • overste provincie Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba en Puerto Rico, Orde der Dominicanen, van september 1993 tot 2005

partijpolitieke functies

 • lid bestuur PvdA afdeling Nijmegen, van 1966 tot 1968
 • lid bestuur PvdA gewest Gelderland, van 1966 tot 1968
 • lid partijraad PvdA, van 1967 tot 1970
 • voorzitter centrum voor levensbeschouwing en politiek PvdA
 • voorzitter functionele werkgroep onderwijs PvdA, omstreeks november 1983 en nog in december 1986
 • lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van september 1982 tot juni 1986
 • vicefractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot juni 1991

nevenfuncties

 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en de West-Europese Unie, van 1973 tot 1978
 • lid bestuur provincie Nederland, orde der dominicanen, van 1977 tot 1981
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, omstreeks februari 1978 en nog in maart 1985
 • lid bestuur vormingscentrum "'t Dackhues", omstreeks november 1983 en nog in december 1986
 • voorzitter bestuur landelijke R.K. vereniging voor woonwagenwerk
 • voorzitter LVW (Landelijke Vereniging voor Woonwagenwerk)
 • vicevoorzitter Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie, vanaf 25 maart 1985
 • lid bestuur Sint Radboud-ziekenhuis te Nijmegen, omstreeks december 1986
 • hoogleraar aan de pauselijke universiteit "Sint Thomas van Aquino" te Rome
 • lid Economische Raad van de orde der dominicanen
 • lid organisatie van religieuzen (KNR)

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota Woonwagenbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 september 1975 tot juni 1981
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 januari 1977 tot 30 september 1981
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota studiefinanciering (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 februari 1977 tot juni 1981
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor Culturele Minderheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juni 1980 tot 28 april 1982
 • voorzitter bijzondere commissie voor Culturele Minderheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 3 juni 1986
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 3 juni 1986
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1987 tot 9 september 1993

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • R.K. lagere school te Kwintsheul (Z.H.)

voortgezet onderwijs
 • R.K. ULO-school te Poeldijk (Z.H.)., tot 1955
 • Latijnse School te Gemert (N.Br.), tot 1961
 • gymnasium (avondstudie tijdens onderwijzersschap)

hoger beroepsonderwijs
 • R.K. Kweekschool voor onderwijzers te 's-Gravenhage, tot 1959

academische studie
 • filosofie (kandidaats), Katholieke Universiteit Nijmegen
 • theologie: moraaltheologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1961 tot 1971 (bijvakken geschiedenis en politieke wetenschappen)

promotie
 • sociale wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 21 oktober 1993

overige opleidingen
 • opleiding tot R.K. priester bij orde der dominicanen te Zwolle en Nijmegen

activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijswoordvoerder (m.n. voor lager- en kleuteronderwijs en speciaal onderwijs) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met minderheden (speciaal woonwagenbewoners) en binnenlands bestuur (onder meer gemeentelijke herindeling).
 • Diende in 1980 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Woonwagenwet waardoor het verwijderen van woonwagens uit een gemeente aan de toestemming van Gedeputeerde Staten werd gebonden. Dit voorstel werd in 1982 wet.
 • Diende in 1981 een initiatiefwetsvoorstel in over de vergoeding van weekeinde- en vakantievervoer van leerlingen. Dit voorstel werd in 1982 wet.
 • Diende in 1981 samen met Ge Schaapman een initiatiefwetsvoorstel in inzake overblijfmaatregelen voor het kleuteronderwijs. Dit voorstel werd in 1983 wet.
 • Diende in 1983 een initiatiefwetsvoorstel in met betrekking tot de aan schoolbezoek verbonden vervoerskosten. Dit voorstel werd later ingetrokken.
 • Was onderwijswoordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met binnenlandse zaken (herziening Wet openbaarheid van bestuur).

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1972 tot de acht leden van zijn fractie die tegen de motie-Voogd stemden over het niet vrijlaten van de 'Drie van Breda'
 • Behoorde in 1973 tot de twaalf leden van zijn fractie die tegen het initiatiefwetsvoorstel-Van Schaik/Geurtsen over casino's stemden
 • Behoorde in 1976 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Van der Spek stemden over opzegging door Nederland van het NAVO-verdrag
 • In 1976 stemden hij en Franssen als enigen van hun fractie tegen het initiatiefwetsvoorstel Geurtsen/Lamberts/Veder-Smit/Roethof inzake afbreking van zwangerschap
 • Behoorde in 1978 tot de zes leden van zijn fractie die zich vanwege gevaren voor het milieu tegen aanlanding van vloeibaar aardgas (LNG) in de Eemshaven keerden
 • Behoorde in 1980 tot de twaalf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Jansen (PPR) stemden, waarin om het stilleggen van de kerncentrales in Borssele en Dodewaard werd gevraagd
 • Behoorde in 1981 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (verworpen) ordevoorstel stemde om de volgende dag (vrijdag 20 november) het debat over de regeringsverklaring voort te zetten. Dit gebeurde nadat minister-president Van Agt had verklaard, dat hij 'niet bij machte en daarom niet bereid' was die avond de Kamer in tweede termijn te antwoorden.
 • Behoorde in 1985 tot de twaalf leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Beckers-de Bruijn stemden over het door Nederland afstoten van de bestaande kerntaken

wetenswaardigheden

algemeen
 • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was kassenbouwe en later fabrieksbaan bij "Calvé" te Delft
 • Zegende als priester het huwelijk in van VVD-fractieleider Nijpels met Ingrid Pieters

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De rode pater"

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Huissen, Stadsdam 1, omstreeks 1976 en nog in 1978
 • Arnhem, Parkstraat 35, omstreeks april 1982
 • Arnhem, Lieshoutstraat 37, omstreeks 1983 en nog in juni 1987

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1983
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1994

hobby's
kweken van tropische vissen en vogels

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Schaepman en Nolens. Hun opvattingen over geloof en politiek" (doct. scriptie, z.j., z.p.)
 • artikelen in weekblad "de Bazuin"
 • artikelen in blad "Tijd en Taak"
 • artikelen in blad "Socialisme en Democratie"
 • "Je moet weg, hier komen mensen wonen. Woonwagenbeleid in Nederland 1890-1990" (dissertatie, 1993)

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • H. Spiering, "De laatste priester uit het parlement. Profiel van David van Ooijen", NRC Handelsblad, 28 juni 1993
 • P. Brusse, "Rooie pater", De Volkskrant, 18 november 2006 (rubriek 'Uit het leven')
 • E.H.Th.M. Nijpels, "David van Ooijen (1939-2006). Pater Dominicaan en links politicus", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007, 163
 • Ad Lansink, "David van Ooijen (1939-2006), Biografisch Woordenboek van Gelderland, deel 9

archivalia
Gelders Archief, archief-Van Ooijen (nr. 0799)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • ongehuwd
 • leefgemeenschap, samen met een echtpaar, twee homofiele studenten, een dominicanes en drie dominicanen, van 1978 tot 1982

vader
Th.C. van Ooijen, Theodorus Cornelis

geboorteplaats en/of -datum
Wateringen, 2 december 1915

moeder
A.Th. van Kuijck, Adriana Theodora

geboorteplaats en/of -datum
Rijsbergen, 31 december 1915

broers en zusters
4 zussen (was zelf de oudste)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.