J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters

foto J.G. (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Antirevolutionaire domineesdochter met Friese 'wortels', die in 1977 in het kabinet-Van Agt I de eerste staatssecretaris voor emancipatiezaken werd. Afkomstig uit de gereformeerde vrouwenorganisatie en enige tijd werkzaam in het onderwijs. In de ARP-Tweede Kamerfractie woordvoerster onderwijs. Keerde na haar staatssecretariaat terug in de Kamer en werd voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken. Nadien acht jaar burgemeester van Hilversum en tevens acht jaar voorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zakelijke, pragmatische christendemocratische bestuurder, met vele functies met name op het gebied van maatschappelijk welzijn.

ARP, CDA
in de periode 1973-1988: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jeltje Gesina (Jeltien)

geboorteplaats en -datum
Soest, 4 november 1932

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderwijzeres, diverse scholen voor lager en voortgezet onderwijs, van 1952 tot 1964
 • ambteloos, van 1964 tot maart 1973 (in deze jaren vaak werkzaam als invalkracht bij diverse scholen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 maart 1973 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (onder meer belast met emancipatiebeleid en bijstandszaken), van 28 december 1977 tot 9 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 2 november 1988
 • burgemeester van Hilversum, van 1 november 1988 tot 1 december 1997

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. alle aangelegenheden betreffende de emancipatie van de vrouw en de coördinatie daarvan; en voorts met de behartiging van zaken van 2. de directie Sociaal-Cultureel Werk en de wet op Jeugdbeleid en Jeugdhulpverlening; 3. de directie Bijstandszaken, m.u.v. de hoofdlijnen van het beleid; 4. de hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Vervolgden.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/41)
 • lid bestuur Stichting Leerstoel Interculturele Communicatie, faculteit der politiek sociaal-culturele wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 • voorzitter Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum e.o., van 2012 tot 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 1 november 1988

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster (basis- en voortgezet onderwijs) onderwijs van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig land- en tuinbouw en milieuhygiëne.
 • Hield zich als CDA-Tweede Kamerlid onder meer bezig met sociale zaken, voortgezet onderwijs, welzijn, emancipatie en culturele minderhedenbeleid. Was in 1986 één van de woordvoerders van haar fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid.
 • Bracht in 1983 samen met Robin Linschoten (VVD) een initiatiefwet tot stand om een onbedoeld effect van een amendement op Wet werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen ongedaan te maken. (17.934)

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/8)
 • Bracht in 1980 de nota 'Agressief gedrag van jongeren - signalen uit het sociaal-cultureel werk' uit. Aanleiding is een toename van het verschijnsel jeugdagressiviteit (vandalisme, geweld, baldadigheid) en de problemen om deze jongeren via het reguliere jeugdwerk te bereiken en te begeleiden. Het directe beleid is de verantwoordelijkheid voor lagere overheden, het Rijk verleent daarbij ondersteuning. (16.228)
 • Bracht in 1980, als eerste ondertekenaar, de Raamnota Jeugdbeleid uit. Daarin wordt aangestuurd op een meer samenhangend jeugdbeleid, met de minister van CRM als coördinerend bewindspersoon en met instelling van een interdepartementaal overlegorgaan. De nota geeft een overzicht van de ontwikkeling van het jeugdbeleid sinds 1969, beschrijft de positie van de jeugd in de samenleving en de richting van het beleid op een aantal specifieke terreinen en gaat in op de integrale en categorale aanpak van het jeugdbeleid. (16.284)
 • Bracht in 1981 een voorontwerp-Wet gelijke behandeling uit

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter een wet (Stb. 86) tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tot stand, waardoor vrouwen gelijke kansen moeten krijgen in het arbeidsproces. Er komen regels over gelijke kansen bij de toegang tot het arbeidsproces, gelijke promotiekansen, gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijkheid in de beroepsopleiding. (15.400)
 • Bracht in 1981 de Wet tot instelling van de Emancipatieraad (Stb. 65) tot stand. De nieuwe Emancipatieraad verving de (voorlopige) Emancipatie Kommissie uit 1974. De Emancipatieraad moest de regering gevraagd en ongevraagd van advies dienen over bevordering van vrouwenemancipatie. Eerste voorzitter van de raad werd Eegje Schoo. (16.046)
 • Bracht in 1981 de Uitkeringswet Indische geïnterneerden (Stb. 477) tot stand. Hierdoor krijgen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in Azië geïnterneerde Nederlanders en hun weduwen een eenmalige uitkering. (16.730)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen
 • Maakte in 1982 deel uit van de werkgroep-B (o.l.v. Deetman) die tijdens de kabinetsformatie (kabinet-Lubbers I) de paragraaf welzijn, media en onderwijs van het regeerakkoord voorbereidde
 • In 1986 stemden zij en Beinema in de CDA-fractie tegen de mediaparagraaf van het ontwerp-regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was leraar Engels en Maatschappijleer (36 jaar)

verkiezingen
 • Stond in 1971 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 20e (onverkiesbare) plaats op de ARP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Ciska Dresselhuys, "Jeltien Kraaijeveld, staatssecretaris voor emancipatie: 'Als een spin in een web'", Trouw, 18 januari 1978
 • J. Kunkeler, "Ik dacht: emancipatie? - als het dan gebeuren moet dan doe ik het ook zelf", De Tijd, 14 september 1979
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Ik ben niet sterk in partij-politieke vliegen afvangen", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 73

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.